it's possible that we won't go camping this weekend

Câu hỏi:

06/05/2022 7,612

Bạn đang xem: it's possible that we won't go camping this weekend

Which of the following best restates each of the given sentences?

It’s possible that we won’t go camping this weekend.

A. We will probably go camping this weekend.

B. We will not go camping this weekend.

C. We may not go camping this weekend. 

Đáp án chủ yếu xác

D. We must not go camping this weekend.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Phương pháp giải: Động kể từ khuyết thiếu

Giải chi tiết: It’s possible that … : Có lẽ/Có thể là … (khả năng xẩy ra thấp)

probably (adv): với lẽ

will not: tiếp tục không

may not: có lẽ rằng không

must not: ko được quy tắc thực hiện gì

=> It’s possible that ~ may

Tạm dịch: Có thể là công ty chúng tôi sẽ không còn cút cắm trại vô vào buổi tối cuối tuần này.

A. Chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp tục cút cắm trại vô vào buổi tối cuối tuần này. => sai nghĩa

B. Chúng tôi sẽ không còn cút cắm trại vô vào buổi tối cuối tuần này. => chắc chắn rằng sẽ không còn cút => ko sát nghĩa với câu gốc

C. Chúng tôi có lẽ rằng ko cút cắm trại vô vào buổi tối cuối tuần này.

D. Chúng tớ ko được quy tắc cút cắm trại vô vào buổi tối cuối tuần này. => sai nghĩa

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những loại sau, loại nào là chỉ bao hàm những câu trở nên ngữ?

A. Lên thác xuống ghềnh; Tấc khu đất tấc vàng; Tứ cố vô thân

 B. Một nắng nóng nhị sương; No cơm trắng rét cật; Sinh cơ lập nghiệp

C. Ngày lành lặn mon tốt; Nhất thì nhì thục; Tháng bảy con kiến trườn, chỉ băn khoăn lại lụt

D. Bách chiến bách thắng; Tứ cố vô thân; Trăng quầng thì hạn, trăng giã thì mưa

Câu 2:

I don’t think I can lift this heavy box on my own. I need ________ help.

A. few

  B. many

Xem thêm: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

C. some

D. a lot

Câu 3:

Stevenson is an architect who designs have won international praise.

A. an

B. who

C. have won

D. praise

Câu 4:

Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

Most of the milk has gone bad. Six glass bottles of milk is still in the refrigerator.

A. the

B. has

C. is

D. in 

Câu 5:

 Tìm m để phương trình sau với 2 nghiệm phân biệt x36x2+3m+2xm6=0

A. m=174

B. m174

C. 174m2

D. m=2

Câu 6:

What is the main idea of this reading?

A. The ancient Egyptians used a lot of makeup.

B. People have always used makeup.

C. Some cosmetics in the past were dangerous.

Xem thêm: i will come and see you

D. Italian women had the best makeup.