if i were you i would take a break

Câu hỏi:

01/04/2022 18,698

A. Tom wanted lớn take a break with Daisy.

Bạn đang xem: if i were you i would take a break

B. Tom advised Daisy lớn take a break.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tom suggested not taking a break.

D. Tom wanted lớn take a break, and sánh did Daisy.

Câu trần thuật với tiếng khuyên răn tớ người sử dụng động kể từ trần thuật “advise”

Cấu trúc: advise + O + lớn V: khuyên răn ai thực hiện gì

=>"If I were you, I would take a break," Tom said lớn Daisy.

= Tom advised Daisy lớn take a break.

Tạm dịch: "Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục nghỉ dưỡng," Tom thưa với Daisy.

= Tom khuyên răn Daisy nên nghỉ dưỡng.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The woman was too weak lớn lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.

B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was sánh weak.

C. The woman was sánh weak that she couldn't lift the basket.

D. The woman lifted the basket, sánh she wasn't very weak.

Câu 2:

They did not let má in because I was not a thành viên of the club.

A. They invited má although I was not a thành viên of the club.

B. They did not allow má lớn enter because I was not a thành viên of the club.

C. They invited má lớn the clubs as if I had been a thành viên.

D. They asked má lớn get out of the club because I was not a thành viên.

Xem thêm: bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Câu 3:

The meal didn’t cost sánh much as I expected.

A. The meal cost less than vãn I expect.

B. The meal cost the most expensive as I expected.

C. The meal was as cheap as I expected.

D. The meal cost little than vãn I expected.

Câu 4:

Madeleine wears high heels lớn look taller.

A. In order lớn look taller, Madeleine wears high heels.

B. So that lớn look taller, Madeleine wears high heels.

C. Madeleine wants high heels lớn make her taller.

D. Madeleine buys high heels lớn look taller.

Câu 5:

Which of the following best restates each of the given sentences?

He started learning French six years ago.

A.He has learned French for six years.

B. It was six years ago did he start learning French.

C. He hasn't learnt French for six years.

D. It is six years since he has learnt French.

Câu 6:

His eel soup is better than vãn any other soups I have ever eaten.

A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.

B. I have ever eaten many soups that are better than vãn his eel soup.

C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.

Xem thêm: giáo dục công dân 9

D. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.