i ... my sister in april as planned

Câu hỏi:

17/05/2023 9,782

Bạn đang xem: i ... my sister in april as planned

C. am going to lớn see

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: as planned (như tiếp tục dự tính) nên tao người sử dụng sau này gần

Dịch: Tôi tiếp tục gặp gỡ em gái tôi vô mon Tư theo đòi plan.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

What time _______ tomorrow?

A. are you going to lớn leave 

B. vì thế you leave

C. will you leave

D. would you leave

Câu 2:

Poaching ____ the greatest threat to lớn many species.

A. creates

B. presents

C. poses

D. produces

Câu 3:

It is the underserved ________ that damaged his life and his family.

A. reputable

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

B. repute

C. reputation

D. disrepute

Câu 4:

She hasn't paid as much attention to her children as she ______ since she _______ working.

A. does - starts

B. did - started

C. was doing - was starting

D. has done – would start

Câu 5:

Unfortunately, the solution to lớn this problem is neither simple nor ______.

A. economy

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 6:

..... as taste is really a composite sense made up of both taste and smell.

A. that we refer to lớn

B. to lớn which we refer

C. what vì thế we refer to lớn

Xem thêm: they eventually realize that reckless

D. what we refer