i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

Câu hỏi:

08/09/2021 41,413

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

I deeply regret having spoken lớn her sánh severely yesterday. She was badly hurt

A. If only I could apologize lớn her for having spoken lớn her sánh severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken lớn her sánh severely yesterday.

Đáp án chủ yếu xác

B. I wish I hadn’t spoken lớn her sánh severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken lớn her sánh severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Đáp án B

Kiến thức : Kết phù hợp câu – câu ước

Giải thích: Câu đề bài:

Tôi vô nằm trong hối hận hận vì thế vẫn thưa rất rất nặng trĩu tiếng với cô ấy tối qua quýt. Cô ấy bị tổn hại u ám.

Các phương án:

A. Giá tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể van lơn lỗi cô ấy về sự việc vẫn thưa rất rất nặng trĩu tiếng với cô ấy tối qua quýt. (sai về cấu tạo - ở trên đây cần thiết cấu tạo tiếng ước mang đến vượt lên trước khứ tuy nhiên trên đây lại là tiếng ước ở thời điểm hiện tại.)

B. Tôi ước tôi đang không thưa rất rất nặng trĩu tiếng với cô ấy tối qua quýt. (đáp án này chính - cấu tạo tiếng ước mang đến vượt lên trước khứ)

C. Cô ấy chắc chắn là bị tổn hại u ám cũng chính vì tôi vẫn thưa rất rất nặng trĩu tiếng với cô ấy tối qua quýt. (sai về thì của động kể từ ở mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên do – YESTERDAY – thì động kể từ phân chia ở vượt lên trước khứ đơn)

D. Nếu tôi đang không thưa rất rất nặng trĩu tiếng với cô ấy tối qua quýt, cô ấy không trở nên tổn hại u ám. (Sai về cấu tạo – việc tổn hại này vẫn xẩy ra nên ko thể là câu ĐK láo hợp)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

I remember she wore a ______dress lớn go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

D. white cốt tông Vietnamese

Xem thêm: viết đoạn văn khoảng 200 chữ

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking lớn Linda after a buổi tiệc ngọt.

- David: “Would you lượt thích bu lớn give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chính now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they bởi not read the questions properly

A. because of

B. because

C. due to

D. owing that

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

________ the homework, he was allowed lớn go out with his friends.

A. Finishing

B. Finish

C. To finish

D. Having finished

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

A. like

B. as

C. their

Xem thêm: ý nào không đúng khi nói về quả

D. from