how well you are playing

Câu hỏi:

12/05/2020 33,073

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable respond to tát complete each of the following exchanges

Bạn đang xem: how well you are playing

Ann: “How well you are playing!” Peter: “_________”

A. Say it again. I lượt thích to tát hear your words

B. I think sánh. I’m proud of myself

C. Thank you sánh much. I’m always the best

D. Many thanks. That’s a nice compliment

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Ann: “ Quý Khách đùa đảm bảo chất lượng quá!

”A.Nói lại coi nào là. Mình mến những điều của công ty.

B. Mình cũng suy nghĩ vậy. Mình vô cùng tư hào về chủ yếu phiên bản thân mật bản thân.

C. Cảm ơn nhiều nha. Mình luôn luôn là kẻ xuất sắc nhất nhưng mà.

D. Cảm ơn nhiều nha. Thật là một trong những điều tuyên dương dễ dàng thương

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

We took the children to tát the _________park last weekend. They really enjoyed going on all the rides

A. wildlife 

B. amusement 

C. national 

D. entertainment

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questions

Most of the guests turned up two hours early, that took us by surprise

A. of the 

B. up 

C. that 

D. by

Xem thêm: giải bài tập toán 10 kết nối tri thức

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

_________without animals and plants?

A. What would life on earth be like 

B. How would life on earth be for

C. What will life on earth be like 

D. How will life on earth be like

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Lan: “I can’t understand how you missed the exit.” Mai: “Well, it was sánh dark that ___________

A. we could see hardly the road signs 

B. we could see the road signs hardly 

C. hardly could we see the road signs 

D. we could hardly see the road signs

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

As we waited on the pavement, a Đen Mercedes _________beside us

A. pulled up 

B. pulled down 

C. pulled off 

D. pulled through

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questions

All applications ask for your address, telephone number and the title of the job for whom you are applying

A. ask for 

B. and 

C. the title 

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn văn

D. for whom