her weight has increased remarkably since they began receiving treatment

Câu hỏi:

04/04/2020 34,353

B. weigh

Bạn đang xem: her weight has increased remarkably since they began receiving treatment

Đáp án chủ yếu xác

B

Kiến thức: sửa lỗi sai

Giải thích:

Ta nên dùng danh kể từ mang đến địa điểm này vì thế nó thực hiện căn nhà ngữ nhập câu.

B. weigh => weight

Tạm dịch: Cân nặng nề của cô ấy ấy tăng một cơ hội xứng đáng kể từ lúc cô ấy chính thức tiêu thụ điều trị.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We lượt thích ________ policies.

A. American recent economic

B. recent American economic

C. recent economic American

D. economic recent American

Câu 2:

The University of Kentucky has held this prestigious title until 1989, when it was granted to the University of Georgia.

A. has held

B. it

C. was granted

D. to

Câu 3:

He smokes too much; perhaps that's why he can't get rid of his cough.

A. If he didn't smoke sánh much, he may get rid of his cough.

B. If he smoked less, he might be able to tát get rid of his cough.

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 2

C. If he smoked sánh much, he couldn't get rid of his cough.

D. If he does not smoke, he may not have his cough.

Câu 4:

DNA tests ________ accepted in court eases.

A. are known

B. were used

C. have been

D. will have

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

When posed with a complicated mathematical equation, some students seek the assistance of a teacher.

A. spaced

B. informed

C. solved

D. presented

Câu 6:

You're 18! You ________ to tát be able to tát look after yourself by now.

A. are advisable

B. expect

C. suppose

Xem thêm: bài 9 trang 70 sgk toán 9 tập 1

D. will have