he will take the dog

Câu hỏi:

21/03/2020 147,909

A. finishes 

Bạn đang xem: he will take the dog

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích

Cấu trúc: S+ will+ Vnt as soon as+ S+ Vs/es

( Ai này sẽ làm những gì ngày khi ….)

Dịch: Anh tớ tiếp tục dắt chó lên đường dạo bước ngay lập tức sau khoản thời gian ăn xong

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- “What an attractive hair style you have got, Mary!” - “_______”

A. Thank you very much. I am afraid

B. I don't lượt thích your sayings

C. You are telling a lie

D. Thank you for your compliment 

Câu 2:

Body language is a potent sườn of ______ communication.

A. verbal 

B. non - verbal 

C. tongue 

D. oral 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

The last time I saw Rose was three years ago.

A. I haven’t seen Rose since three years

B. I haven’t seen Rose three years ago

Xem thêm: i can't understand him because he speaks so quickly

C. I didn’t see Rose for three years

D. I haven’t seen Rose for three years

Câu 4:

Small children are often told that it is rude _______ at other people.

A. to tát point 

B. points 

C. pointed 

D. point 

Câu 5:

My Dad is always willing to tát give a hand ______________ cleaning the house.

A. in

B. with 

C. of 

D. about 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. to tát pay no attention to 

B. be interested in 

C. be related 

Xem thêm: khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó

D. express interested in