giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Câu hỏi:

19/11/2019 32,683

Bạn đang xem: giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

pH = -log[H+] = -log(0,01) = 2

Đáp án A

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 300ml hỗn hợp HCl 0,05M với 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 mật độ a mol/l nhận được 500ml hỗn hợp đem pH = x. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ thu được một,9875 gam hóa học rắn. Giá trị của a và x theo thứ tự là

A. 2,5.10-3M; 13

B. 2,5.10-3M; 12

C. 0,05M; 13

D. 0,05M; 12

Câu 2:

Sản phẩm nhận được khi năng lượng điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2 (màng ngăn năng lượng điện rất rất trơ) là

A. Cu, O2và HNO3

B. Cu,NO2và H2

C. CuO,H2và NO2

D. CuO,NO2và O2

Câu 3:

Để nhận ra những dung dịch: NH4NO3,(NH4)2SO4,K2SO4 đựng trong số lọ tổn thất nhãn tớ dùng:

A. NaOH

B. Ba

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

C. Quỳ tím

D. Na

Câu 4:

Điện phân hỗn hợp này tại đây, thì đem khí bay rời khỏi ở cả hai năng lượng điện rất rất (ngay kể từ năm đầu đời chính thức năng lượng điện phân)

A. Cu(NO3)2

B. FeSO4

C. FeCl2

D. K2SO4

Câu 5:

Để nhận ra hỗn hợp H2SO4, K2SO4, HCl, NaOH nên sử dụng 1 dung dịch test độc nhất nào?

A. Qùy tím.

B. Dung dịch NH3.

C. Ba(HCO3)2.

D. BaCl2.

Câu 6:

Cho kể từ từ từng giọt cho tới không còn 100 ml hỗn hợp HCl aM nhập 100 ml hỗn hợp Na2CO3 1M, thấy bay rời khỏi 1,344 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của a là

A. 1,6

B. 0,8

C. 0,6

Xem thêm: quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở

D. 1,2