đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit

Câu hỏi:

10/08/2019 227,286

Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần thiết vừa vặn đầy đủ 4,83 mol O2, chiếm được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt không giống, cho tới a gam X phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được b gam muối hạt. Giá trị của b là

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit

B. 54,84.         

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Bảo toàn lượng

⇒  a = 3,42.44 + 3,18.18 - 4,83.32 = 53,16 gam

Bảo toàn yếu tố O:

nO(X) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 = 0,36 mol

⇒ nX = 0,366 = 0,06 mol (Vì X chứa chấp 6O)

Xét phản xạ thủy phân X:

nNaOH = 3.nX = 0,06.3 = 0,18 mol

nC3H5(OH)3 = nX = 0,06 mol

Bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH = mmuối mC3H5(OH)3

53,16 + 0,18.40 = b + 0,06.92

⇒ b = 54,84 gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bởi vì 100ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 4,10.                         

B. 4,28.                         

C. 2,90.                         

D. 1,64.

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 6 gam một este đơn chức X chiếm được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C4H8O2.                   

B. C2H4O2.                    

C. C3H6O2.                    

D. C5H10.O2.

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

Câu 3:

Cho este nhiều chức X ( với công thức phân tử C6H10O4) tính năng với hỗn hợp NaOH, chiếm được thành phầm bao gồm một muối hạt của axit cacboxylic Y và một ancol Z. tường X không tồn tại phản xạ tráng bạc. Số công thức kết cấu vừa lòng của X là

A. 5.                              

B. 3.                              

C. 2.                              

D. 4.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol triglixerit X tao chiếm được 250,8 gam CO2 và 90 gam H2O. Mặt không giống 0,1 mol X phản xạ vừa vặn đầy đủ với V lít hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của V là

A. 0,7.             

B. 0,3.             

C. 0,5.             

D. 0,4.

Câu 5:

Cho 34 gam láo ăn ý X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở đều nằm trong ăn ý hóa học thơm phức (tỉ khối tương đối của X đối với O2 luôn luôn bởi vì 4,25 với từng tỉ trọng mol của 2 este). Cho X tính năng vừa vặn đầy đủ với 175 ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y bao gồm nhì muối hạt khan. Thành phần Phần Trăm về lượng 2 muối hạt nhập Y thứu tự là

A. 46,58% và 53,42%.            

B. 35,6% và 64,4%.    

C. 56,67% và 43,33%.            

D. 55,43% và 55,57%.

Câu 6:

Cho 8,88 gam hóa học chứa chấp nhân thơm phức X với công thức C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun lạnh lẽo cho tới phản xạ trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y chiếm được b gam hóa học rắn khan. Giá trị của b là

A. 14,64.                       

B. 16,08.                       

C. 15,76.                       

Xem thêm: hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là

D. 17,2.