đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 tiếp sau đây nằm trong cỗ Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 với đáp án được chỉnh sửa bám sát công tác vẫn học tập canh ty học viên lớp 5 gia tăng kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp vẫn học tập vô Unit 11 - trăng tròn hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

A. Sở đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com vẫn đăng lên cỗ đề đánh giá giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 với đáp án tiếp sau đây với ước muốn canh ty những em sẵn sàng thiệt chất lượng những khả năng thực hiện bài xích đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn luyện giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 với tệp tin nghe số 3
 • Đề đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh với tệp tin nghe số 5
 • Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh số 6
 • Đề đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 với tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 với đáp án

I. Đề đánh giá giờ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 với đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn xoe vô kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. u D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án trúng A, B, C hoặc D mang đến những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. to tát bởi B. bởi C. did D. doing

2. Linda..... going to tát visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going to tát the tiệc ngọt tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. bởi C. did D. can

5. He should go to tát the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going to tát the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going to tát bởi your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. to tát B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án trúng bên dưới mang đến phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, sánh he...... (3) a bad fever. His mother took him to tát the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. to tát wear

IV. Sử dụng những kể từ mang đến sẵn và điền vô đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ mang đến sẵn viết lách trở thành câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to tát.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go to tát school, but she went to tát her friend's birthday tiệc ngọt. She got up early in the morning, went to tát the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went to tát her friend's house. At the tiệc ngọt, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, quý phái many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the tiệc ngọt came to tát an kết thúc. They said goodbye to tát each other and went trang chính late in the the evening.

1. Did Lan go to tát school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she bởi at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going to tát visit Do Son next weekend.

2. Are you going to tát watch T.V this evening?

3. She is going to tát visit her friends tomorrow.

4. We are going to tát visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went to tát her friend's birthday tiệc ngọt.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the tiệc ngọt, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chính late in the evening.

⇒ Tham khảo tăng đề đua Tiếng Anh 5 theo đòi thông tư 22: Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 với tệp tin nghe

II. Đề đua giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 với đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi to tát Ho Chi Minh City.

A. to tát fly B. flying C. fly D. to tát flying

2. ………….. is it from Hanoi to tát Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. bởi / bởi B. are / bởi C. did / bởi D. are / going to tát do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go to tát school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. to tát ski D. to tát skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going to tát Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want to tát have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter to tát her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going to tát hold a School Festival.
2. What bởi you usually bởi in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going to tát bởi next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went to tát visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday tiệc ngọt.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở thành câu với nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / to tát / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / trang chính / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / to tát / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, sánh I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở thành with;

2 - am trở thành was;

3 - watch trở thành watches;

4 - writein trở thành writing;

5 - play sometimes trở thành sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở thành câu với nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going to tát Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at trang chính yesterday?

5 - Mary doesn't want to tát play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thành xong những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ to tát.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ trúng A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ to tát the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom bởi last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going to tát travel to tát Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ với cơ hội phát âm không giống những kể từ còn sót lại ở trong phần gạch men chân và khoanh tròn xoe kể từ ê trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going to tát visit Hanoi this summer. They are going to tát there by train. And They are going to tát stay there for six days. They are going to tát the park and the zoo.

Trả điều những thắc mắc tiếp sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going to tát visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng cộc reviews về khí hậu ở VN vô nhì mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thành xong những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter to tát his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going to tát the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ trúng A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ với cơ hội phát âm không giống những kể từ còn sót lại ở trong phần gạch men chân và khoanh tròn xoe kể từ ê trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going to tát visit Hanoi this summer.

d - They are going to tát there by train.

IV. Đề đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Hoàn trở thành những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants to tát _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here to tát Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn xoe vô đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… to tát school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes to tát school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here to tát Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. bởi C . is D . does

5. What bởi you usually bởi summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại mang đến trúng vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu với nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants to tát be a doctor.

7. How far is it from here to tát Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn xoe vô đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại mang đến trúng vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu với nghĩa

1 - How far is it from here to tát Duc Tho?

2 - Is He going to tát visit Phu Quoc island.

V. Đề đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to tát _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to tát Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to tát play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án trúng.

1 . How ……………… bởi you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you bởi at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants to tát _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi to tát Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going to tát skipping rope.

7. _ _ _ you bởi homework last night ?

8. What bởi you usually bởi _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án trúng.

1 . How ……………… bởi you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you bởi at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want to tát be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh to tát Ha Noi ?

6. We are  going to tát play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi in winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án trúng.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - Is he going to tát travel by bus?

2 - What bởi you usually bởi in winter?

VII. Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 với đáp án số 7

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to tát _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to tát Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to tát play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án trúng.

1. Yesterday, he ………… to tát school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes to tát school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here to tát Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What bởi you usually bởi …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want to tát BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh to tát Ha Noi ?

6. We ARE going to tát play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi IN winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án trúng.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 1 a closer look 1

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - Is she going to tát travel by train?

2 - What bởi you usually bởi in spring?

VIII. Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối kì 2 với đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn xoe vô 1 kể từ không giống với những kể từ còn sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next to tát D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn xoe vô đáp án trúng.

1. There ______ a book next to tát the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy vậy  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. bởi C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. bởi C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn xoe vô câu vấn đáp trúng.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she bởi D. No, she doesn’t

2. Where bởi you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next to tát the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn xoe vô 1 kể từ không giống với những kể từ còn sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn xoe vô đáp án trúng.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn xoe vô câu vấn đáp trúng.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh với đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer to tát complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter to tát his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ to tát school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter to tát her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go to tát an engineer B. go to tát a farmer C. go to tát the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. to tát watch D. watched

12. Linda  ______ going to tát visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words to tát make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then bởi the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going to tát visit Do Son. They are going to tát travel by bus. They’re going to tát stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going to tát go swimming and take a lot of photos. They are going to tát buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going to tát travel?

........................................................................

18. Where are they going to tát stay?

........................................................................

19. Are they going to tát go swimming?

........................................................................

20. What are they going to tát buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer to tát complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words to tát make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going to tát school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going to tát visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then bởi the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going to tát travel by bus.

18 - They are going to tát stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going to tát buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ Anh lớp 5 kì 2 với đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở thành kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án trúng (3ms)

1. ………. bởi you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / to tát C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. u / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy vậy. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. bởi D. can

12. This is ……… house.

A. u B. I C. my D. he

III. Trả điều những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở thành kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án trúng (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả điều những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề đua học tập kì 2 giờ Anh lớp 5 với đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ với phần gạch men chân phân phát âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và hoàn thành xong câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang đến tương thích.

ABĐáp án
1. When bởi you begin the new
school year?
a. In spring
2. What bởi you usually bởi in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When bởi you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, tìm hiểu và sửa lại mang đến trúng.

1. What’s the matter to tát you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday tiệc ngọt.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger kêu ca monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở thành câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / trang chính / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, sánh I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ với phần gạch men chân phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và hoàn thành xong câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang đến tương thích.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, tìm hiểu và sửa lại mang đến trúng.

1 - to tát trở thành with

2 - am trở thành was

3 - watchs trở thành watches

4 - is trở thành are

5 - biger trở thành bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở thành câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at trang chính yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 với đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ gạch men chân với cơ hội phân phát âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội phát âm ở trong phần được gạch men chân tiếp sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc hoàn thành xong câu.

1.I’m going to tát travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going to tát bởi ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, to tát, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở thành đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse u.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next to tát the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ tương thích hoàn thành xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you bởi yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây trong trường hợp là trúng ghi T, trong trường hợp là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích to tát play football very much and I want to tát be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants to tát be a singer because she likes to tát sing. She wants to tát be a famous person.

1. Phong likes to tát play football

2. Phong wants to tát be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants to tát be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ gạch men chân với cơ hội phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội phát âm ở trong phần được gạch men chân tiếp sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc hoàn thành xong câu.

1.I’m going to tát travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going to tát bởi ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, to tát, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở thành đoạn đối thoại.

3. Excuse u.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next to tát the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ tương thích hoàn thành xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you bởi yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở thành to tát...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở thành was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở thành play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở thành tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở thành listen to tát.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở thành Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây trong trường hợp là trúng ghi T, trong trường hợp là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ với phần gạch men chân phân phát âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở thành câu.

1. Ho Chi Minh đô thị is _________ kêu ca Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, u )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday tiệc ngọt last night ( was, were, am)

6. They are going to tát _______a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller kêu ca u. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger kêu ca mine because he has many books in it. That is my table. It is longer kêu ca Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older kêu ca Nam. ______

2. Phong is taller kêu ca Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller kêu ca Phong’s ______

4. Nam’s table is longer kêu ca Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau với cùng một lỗi sai. Em hãy tìm hiểu và sửa lại mang đến trúng. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going to tát bởi in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he bởi in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going to tát cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have to tát breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ với phần gạch men chân phân phát âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở thành câu.

1. Ho Chi Minh đô thị is ____bigger_____ kêu ca Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, u )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday tiệc ngọt last night ( was, were, am)

6. They are going to tát ___sing____a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau với cùng một lỗi sai. Em hãy tìm hiểu và sửa lại mang đến trúng.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở thành Do..........................

2. What are you going to tát bởi in this weekend?

.............in sửa trở thành on.....................

3. What does he bởi in 1982?

.................does sửa trở thành did......................

4. I’m going to tát cinema this evening.

............cinema sửa trở thành the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở thành worker.................

Xem thêm: auxin chủ yếu sinh ra ở

6. What did you have to tát breakfast?

...............to tát sửa trở thành for.......................

Tải trọn vẹn cỗ nội dung bô đề đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 với đáp án. Mời độc giả xem thêm tăng nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.