đề thi tiếng anh lớp 2
Bộ 100 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án được biên soạn bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra chung Giáo viên và cha mẹ đạt thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 kể từ cơ chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Tiếng Anh 2.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2

Top 100 Đề thi đua Tiếng Anh lớp hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 KNTT Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 Discovery Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 Family Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 Phonic Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 iLearn Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 KNTT Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 Discovery Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 Family Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 Phonic Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 iLearn

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề thi đua Học kì 1, Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi


Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 KNTT Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 Discovery Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 Family Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 Phonic Xem demo Đề thi đua CK1 Anh 2 iLearn Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 KNTT Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 Discovery Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 Family Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 Phonic Xem demo Đề thi đua CK2 Anh 2 iLearn

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Kết nối trí thức với cuộc sống)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023

II. Match

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023

III. Reorder these words to tát have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

Xem thêm: nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của châu phi

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

-The end-

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How tự you go to tát school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to tát school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Chân trời tạo ra năm 2023

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to tát make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

(Đề 2)

I. Look and write

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

II. Match

1. Where’s Dad?

A. Six balls

2. Do you lượt thích milk?

B. He’s in the living room

3. How are you?

C. She is wearing a pink dress

4. How many xanh rớt balls?

D. No, I lượt thích water

5. What is she wearing?

E. I’m good

III. Choose the correct answers

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

IV. Reorder these words to tát make sentences

1. cup/ the/ The/ in/ frog/ is/ ./

_______________________________________________

2. monkey/ The/ eating/ is/ ./

_______________________________________________

3. wearing/ hat/ I’m/ a/ ./

_______________________________________________
Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 (sách cũ)

Xem thử

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

Loạt bài bác Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài bác tập dượt lớp 2 sách mới nhất những môn học