đề thi hsg hóa 8

ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM
NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: Hóa học tập – Lớp 8
Thời gian giảo thực hiện bài: 120 phút (không kể thời hạn phó đề)
(Đề đua sở hữu 08 câu, bao gồm 01 trang)

Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 8

Câu 1. (2,0 điểm) Cho những thành phần Na, C, S, H và O. Hãy ghi chép công thức
hóa học tập những ăn ý hóa học oxit, axit, bazơ và muối bột tạo ra trở thành kể từ những thành phần bên trên.
Câu 2. (2,0 điểm) Viết phương trình chất hóa học hoàn thành xong chuỗi biến đổi sau:
(ghi rõ ràng ĐK phản xạ, nếu như có)
KClO3

O2

Fe3O4

H2O

H2SO4

H2

HCl

Câu 3. (2,0 điểm) Cho những hóa học Ca , H2O, C, KMnO4, P.. Viết những PTHH để
điều chế đi ra những hóa học sau: Ca(OH)2 , O2, H3PO4, CaCO3
Câu 4. (2,0 điểm) Giải thích những hiện tượng sau:
a) Trên bề mặt hố nước vôi tôi vô tự nhiên có lớp váng mỏng.
b) Nung thanh sắt vô ko khí, khối lượng thanh sắt lại tăng.
c) Mưa axit thực hiện tác động cho tới cây trồng, đồ dùng bởi những sắt kẽm kim loại.
d) Hiện tượng cảm giác mái ấm kính thực hiện trái khoáy khu đất rét mướt lên.
Câu 5. (4,0 điểm) Cho một lượng sắt kẽm kim loại R sở hữu lượng 5,4 gam vô dung
dịch HCl dư thì nhận được 6,72 lít khí Hiđro (ĐKTC). Xác tấp tểnh sắt kẽm kim loại R vô 2
trường ăn ý sau:
a) thạo R sở hữu hóa trị III.
b) Chưa biết hóa trị của R.
Câu 6. (3,0 điểm) Cho 2,7g sắt kẽm kim loại Al với 9,8g H2SO4 vô dung dịch
H2SO4, phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Hãy tính lượng những hóa học nhận được sau phản
ứng.
Câu 7. (3,0 điểm) Cho 6,5g láo ăn ý bao gồm Zn và ZnO ứng dụng với axit HCl dư
thấy sở hữu một lượng khí sinh đi ra, lượng khí này Lúc cháy đưa đến 0,9 g nước. Tính thành
phần % về lượng từng hóa học vô láo ăn ý đầu .
Câu 8. (2,0 điểm) Tổng 3 loại phân tử của nguyên vẹn tử một thành phần là 13. Tính số
hạt từng loại. Xác tấp tểnh thương hiệu thành phần cơ. thạo p ≤ n ≤ 1,5p.

--------------------HẾT--------------------Họ thương hiệu sỹ tử..................................................Số báo danh................

HƯỚNG DẪN CHẤM DỀ HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM
Năm học tập 2022-2023
Môn: Hóa học tập – Lớp 8
Câu 1. (2,0 đ )Viết được đầy đủ những chất

(2,0 đ )

Câu 2. (2,0 đ)
Viết được từng PTHH, thăng bằng, và sở hữu ĐK quan trọng là 0,25 đ. 6 PTHH (1,5 đ)
Có đầy đủ ĐK quan trọng của những ptpu 0,5đ.
Câu 3. (2,0 đ ): Viết được pthh pha trộn được một hóa học được 0,5đ
Câu 4. (2,0 đ ) Giải thích từng hiện tượng được 0,5 đ
Câu 5. (4, 0 đ) Ta sở hữu nR = 6,72 / 22,4 = 0,3 mol
a,

2 R + 6 HCl

0,5đ

2RCl3 + 3H2

5,4 /MR

0,3

Ta sở hữu 5,4/MR = 0,2
Vậy MR = 27 ; R là Al
b,

1,5đ

Xem thêm: quốc triều hình luật là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào

Đặt hóa trị của R là x ( 1 ≤ n ≤ 3 ; x nằm trong N )
2R + 2xHCl

2 RClx + xH2

5,4/MR
Ta có

0,3

5,4/MR = 0,6/x
MR = 9 x

Vậy x = 3 thỏa mãn; MR = 27 ; R là Al

Câu 6. (3, 0 đ)
nAl = 8,1 : 27 = 0,3 mol
nH2SO4 = 58,8 : 98 = 0,6 mol
2Al + 3H2SO4
Al2(SO4)3 + 3H2
2
3
1
3
0,3
0,6
Ta co: 0,3/2 0,6/3 Vậy H2SO4 dư,
nAl2(SO4)3 = 0,15 mol. mAl2(SO4)3 = 0,15. 342 = 51,3 (g)
nH2 = 0,45 mol. mH2 = 0,45.2 = 0,9 (g)
nH2SO4 pư = 0,45 mol. nH2SO4 dư = 0,6 – 0,45 = 0,15 mol
mH2SO4 dư = 0,15 .98 = 14,7 (g)
Câu 7. (3, 0 đ).
Ta sở hữu nH2O = 0,9 : 18 = 0,05 mol2H2 + O2

2H2O

nH2 = nH2O = 0,05 mol
Zn + 2HCl

ZnCl2 + H2

nZn = nH2 = 0,05 mol

1,5đ

Vậy mZn = 0,05. 65 = 3,25 (g)

% Zn = 50%

Nên mZnO = 6,5 – 3,25 = 3,25 (g)

% ZnO = 50%

1,5đ

Xem thêm: nội dung nào sau đây là biểu hiện cho sự phát triển kinh tế của cư dân văn lang âu lạc

Câu 8. (2,0 đ)
Ta sở hữu p + n + e = 13
P=e
p ≤ n ≤ 1,5p
Ta có
p ≤ 13-2p ≤ 1,5p
Vậy p = e = 4 Be
n=5


3,7 ≤

p ≤ 4,3