để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Câu hỏi:

09/07/2020 29,188

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

A. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘acb’; s2: ‘abcd’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết trái khoáy in rời khỏi screen là:

A. ‘abcd’

B. ‘acb’

C. ‘abcdacb’

D. ‘acbabcd’

Câu 2:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 3, 3) cho tới độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

B. ‘BCD’

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 3:

Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết trái khoáy in rời khỏi screen là:

A. ‘abcd’

B. ‘1234’

C. ‘abcd1234’

D. ‘1234abcd’

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Câu 4:

Cho chương trình sau:

Program C_trinh_con;

Var d: char;

 X1: string;

Procedure Xoa (a: char ; var Xt:string);

 Var j: byte;

 Begin

  j := pos (a, Xt);

  while j < > 0 do

  begin

   delete(Xt, j, 1);

    j := pos(a, Xt);

  end;

 End;

Begin

 X1:=’SEPTEMBER’;

 d := ‘E’;

 Xoa (d, X1);

End.

a/ Hãy chạy tay tạo ra sản phẩm theo gót bảng hình mẫu bên dưới đây

b/ Hãy chỉ ra: trở nên toàn viên, trở nên toàn thể, thông số kiểu dáng, tham lam số thực sự, thông số trở nên,tham lam số giá trị vô công tác bên trên.

Câu 5:

Cho s = ‘Tran Hung Dao’, hàm length(s) cho tới độ quý hiếm bằng:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 6:

Câu mệnh lệnh há trở nên tệp f1 nhằm phát âm tài liệu sở hữu dạng:

A. reset(f1);

B. rewrite(f1);

C. read(f1);

Xem thêm: nhật bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

D. write(f1);