đặt tính rồi tính lớp 4 phép chia

Toán lớp 4 bịa tính rồi tính là dạng bài bác thói quen toán của những luật lệ tính nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Cùng mamnonlienninh.edu.vn học tập việc này nhé!

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 4 phép chia

Hôm ni mamnonlienninh.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài bác toán lớp 4 bịa tính rồi tính. Cùng giải những bài bác tập luyện áp dụng và những bài bác tập luyện thực hành thực tế nhằm gia tăng kỹ năng.

1. Hướng dẫn bài bác tập luyện toán lớp 4 bịa tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính luật lệ nhân

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân

Thực hiện nay luật lệ nhân theo đuổi trật tự kể từ cần qua quýt trái khoáy tớ có:

 • 2 nhân 4 vì thế 8, ghi chép 8

2 nhân 2 vì thế 4, ghi chép 4

2 nhân 1 vì thế 2, ghi chép 2

 • 4 nhân 4 vì thế 16, ghi chép 6 (dưới 4) ghi nhớ 1

2 nhân 4 vì thế 8 thêm một vì thế 9, ghi chép 9

4 nhân 1 vì thế 4, ghi chép 4

 • 1 nhân 4 vì thế 4, ghi chép 4 (dưới 9)

1 nhân 2 vì thế 2, ghi chép 2

1 nhân 1 vì thế 1, ghi chép 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 vì thế 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

2 nằm trong 9 vì thế 11, 11 nằm trong 4 vì thế 15, thêm một vì thế 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

4 nằm trong 2 vì thế 6, thêm một vì thế 7 ghi chép 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng biệt loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng biệt loại nhì. Tích riêng biệt thứ hai được ghi chép lùi thanh lịch phía trái một cột đối với tích riêng biệt loại nhất. Vì đấy là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng biệt loại phụ vương. Tích riêng biệt loại 3 được ghi chép lùi thanh lịch phía trái một cột đối với tích riêng biệt thứ hai. Vì đấy là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính luật lệ phân chia.

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính chia

Chia theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần. Các bước phen lượt: luật lệ phân chia - luật lệ nhân - luật lệ trừ. Ta có:

 • 144 phân chia 17 vì thế 8, ghi chép 8

8 nhân 17 vì thế 136, 144 trừ 136 vì thế 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 vì thế 5

5 nhân 17 vì thế 85, 85 trừ 85 vì thế 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là luật lệ phân chia hết

1.3. Đặt tính rồi tính với luật lệ cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo đuổi trật tự kể từ cần thanh lịch trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính cộng

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi quy tắc tớ có:

1.4. Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo đuổi trật tự kể từ cần thanh lịch trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

2. Bài tập luyện áp dụng bịa tính rồi tính 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của luật lệ chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của luật lệ trừ

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ ko ghi nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ với ghi nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của luật lệ cộng

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ cùng theo với ghi nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ cần qua quýt trái khoáy tớ có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân a

 • 2 nhân 3 vì thế 6, ghi chép 6

2 nhân 5 vì thế 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

2 nhân 2 vì thế 4 thêm một vì thế 5,ghi chép 5

 • 7 nhân 3 vì thế 21, ghi chép 1 (dưới số 0) ghi nhớ 2

7 nhân 5 vì thế 35 tăng 2 vì thế 37, ghi chép 7 ghi nhớ 3

7 nhân 2 vì thế 14 tăng 3 vì thế 17, ghi chép 17

 • 1 nhân vì thế 3, ghi chép 3

1 nhân 5 vì thế 5, ghi chép 5

1 nhân 2 vì thế 2, ghi chép 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 vì thế 1, ghi chép 1

5 nằm trong 7 vì thế 12, nằm trong 3 vì thế 15, ghi chép 5 ghi nhớ 1

7 nằm trong 5 vì thế 12 thêm một vì thế 13, ghi chép 3 ghi nhớ 1

1 nằm trong 2 vì thế 3 thêm một vì thế 4, ghi chép 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân b

 • 0 nhân 146 vì thế 0
 • 6 nhân 6 vì thế 36, ghi chép 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 vì thế 24 tăng 3 vì thế 27, ghi chép 7 ghi nhớ 2

6 nhân 1 vì thế 6 tăng 2 vì thế 8, ghi chép 8

 • 1 nhân 146 vì thế 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 vì thế 13, ghi chép 3 ghi nhớ 1

8 nằm trong 4 vì thế 12 thêm một vì thế 13, ghi chép 3 ghi nhớ 1

Hạ 1 thêm một vì thế 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân c

 • 4 nhân 6 vì thế 24, ghi chép 4 ghi nhớ 2

4 nhân 4 vì thế 16 tăng 2 vì thế 18, ghi chép 18

 • 1 nhân 46 vì thế 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 vì thế 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1

1 nằm trong 4 vì thế 5 ghi nhớ 1 vì thế 6, ghi chép 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân d

 • 5 nhân 35 vì thế 5,ghi chép 5 ghi nhớ 3

5 nhân 3 vì thế 15 tăng 3 vì thế 18, ghi chép 8 ghi nhớ 1

5 nhân 8 vì thế 40 thêm một vì thế 41, ghi chép 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 vì thế 5 tăng 4 vì thế 9, ghi chép 9

 • 2 nhân 7 vì thế 14, ghi chép 4 (dưới số 8) ghi nhớ 1

2 nhân 3 vì thế 6 thêm một vì thế 7, ghi chép 7

2 nhân 8 vì thế 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

2 nhân 1 vì thế 2 thêm một vì thế 3, ghi chép 3

 • 7 nhân 7 vì thế 49, ghi chép 9 (dưới số 4) ghi nhớ 4

7 nhân 3 vì thế 21 tăng 4 vì thế 25, ghi chép 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 vì thế 56, ghi chép 6 ghi nhớ 5

7 nhân 1 vì thế 7 tăng 5 vì thế 12, ghi chép 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân e

Xem thêm: mg g kg

 • 3 nhân 8 vì thế 24, ghi chép 4 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vì thế 12 tăng 2 vì thế 14,ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 8 vì thế 24 thêm một vì thế 25, ghi chép 5 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 7 vì thế 21 tăng 2 vì thế 23, ghi chép 3 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vì thế 12 tăng 2 vì thế 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 1 vì thế 3 thêm một vì thế 4, ghi chép 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay luật lệ phân chia tớ có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia a

 • 12 phân chia 9 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 9 vì thế 9, 12 trừ 9 vì thế 3

 • Hạ 5 được 35 phân chia 9 vì thế 3,ghi chép 3

3 nhân 9 vì thế 27, 35 trừ 27 vì thế 8

 • Hạ 4 được 84 phân chia 9 vì thế 9, ghi chép 9

9 nhân 9 vì thế 81, 84 trừ 81 vì thế 3

 • Hạ 6 được 36 phân chia 9 vì thế 4, ghi chép 4

4 nhân 9 vì thế 36, 36 trừ 36 vì thế 0

 • Hạ 2, 2 ko phân chia không còn cho tới 9, ghi chép 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia b

 • 50 phân chia 6 vì thế 8, ghi chép 8

8 nhân 6 vì thế 48, 50 trừ 48 vì thế 2

 • Hạ 5 được 25 phân chia 6 vì thế 4,ghi chép 4

4 nhân 6 vì thế 24, 25 trừ 24 vì thế 1

 • Hạ 6 được 16 phân chia 6 vì thế 2, ghi chép 2

2 nhân 6 vì thế 12, 16 trừ 12 vì thế 4

 • Hạ 2 được 42 phân chia 6 vì thế 7, ghi chép 7

7 nhân 6 vì thế 42, 42 trừ 42 vì thế 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia c

 • 247 phân chia 36 vì thế 6, ghi chép 6

6 nhân 36 vì thế 216, 247 trừ 216 vì thế 31

 • Hạ 5 được 315 phân chia 36 vì thế 8, ghi chép 8

8 nhân 36 vì thế 288, 315 trừ 288 vì thế 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia d

 • 371 phân chia 99 vì thế 3, ghi chép 3

3 nhân 99 vì thế 297, 371 trừ 297 vì thế 74

 • Hạ 2 được 742 phân chia 99 vì thế 7, ghi chép 7

7 nhân 99 vì thế 693, 742 trừ 693 vì thế 49

 • Hạ 5 được 495 phân chia 99 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 99 vì thế 495, 495 trừ 495 vì thế 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia e

 • 437 phân chia 175 vì thế 2, ghi chép 2

2 nhân 175 vì thế 350, 437 trừ 350 vì thế 87

 • Hạ 5 được 875 phân chia 175 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 175 vì thế 875, 875 trừ 875 vì thế 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia g

 • 736 phân chia 416 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 416 vì thế 416, 736 trừ 416 vì thế 320

 • Hạ 4 được 3204 phân chia 416 vì thế 7, ghi chép 7

7 nhân 416 vì thế 2912, 3204 trừ 2912 vì thế 292

 • Hạ 5 được 2925 phân chia 416 vì thế 7, ghi chép 7

7 nhân 416 vì thế 2912, 2925 trừ 2912 vì thế 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia h

 • 800 phân chia 160 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 160 vì thế 800, 800 trừ 800 vì thế 0

 • 0 phân chia 160 vì thế 0, ghi chép 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ cần qua quýt trái khoáy tớ có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ a

 • 9 trừ 7 vì thế 2, ghi chép 2
 • 5 trừ 4 vì thế 1, ghi chép 1
 • 9 trừ 5 vì thế 4, ghi chép 4
 • 2 trừ 0 vì thế 2, ghi chép 2
 • 8 trừ 1 vì thế 7, ghi chép 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ b

 • 3 trừ 2 vì thế 1, ghi chép 1
 • 8 trừ 3 vì thế 5, ghi chép 5
 • 3 trừ 0 vì thế 3, ghi chép 3
 • 4 trừ 3 vì thế 1, ghi chép 1
 • 6 trừ 6 vì thế 0, ghi chép 0
 • 5 trừ 4 vì thế 1, ghi chép 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ c

 • 8 trừ 4 vì thế 4, ghi chép 4
 • 5 trừ 2 vì thế 3, ghi chép 3
 • 4 trừ 3 vì thế 1, ghi chép 1
 • 7 trừ 6 vì thế 1, ghi chép 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ d

 • 8 trừ 4 vì thế 4, ghi chép 4
 • 7 trừ 3 vì thế 4, ghi chép 4
 • 5 trừ 5 vì thế 0, ghi chép 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ g

 • 13 trừ 6 vì thế 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1
 • 18 trừ 9 vì thế 9, 9 trừ 1 vì thế 8, ghi chép 8 ghi nhớ 1
 • 12 trừ 4 vì thế 8, trừ 1 vì thế 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 8 vì thế 9, trừ 1 vì thế 8, ghi chép 8 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 6 vì thế 10, trừ 1 vì thế 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1
 • 5 trừ 4 vì thế 1, 1 trừ 1 vì thế 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ h

 • 10 trừ 8 vì thế 2, ghi chép 2 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 5 vì thế 2, 32 trừ 1 vì thế 1, ghi chép 1
 • 12 trừ 7 vì thế 5, ghi chép 5 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 3 vì thế 3, 3 trừ 1 vì thế 2, ghi chép 2
 • 3 trừ 1 vì thế 2, ghi chép 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ m

 • 13 trừ 7 vì thế 6, ghi chép 6 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 9 vì thế 7, 7 trừ 1 vì thế 6, ghi chép 6 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 6 vì thế 1, 1 trừ 1 vì thế 0, ghi chép 0
 • 14 trừ 5 vì thế 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 0 vì thế 6, 6 trừ 1 vì thế 5, ghi chép 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ n

 • 10 trừ 9 vì thế 1, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 9 vì thế 8, 8 trừ 1 vì thế 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1
 • 13 trừ 9 vì thế 4, 4 trừ 1 vì thế 3, ghi chép 3 ghi nhớ 1
 • 9 trừ 0 vì thế 9, 9 trừ 1 vì thế 8, ghi chép 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện luật lệ nằm trong kể từ cần qua quýt trái khoáy tớ có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 vì thế 9, ghi chép 9
 • 8 nằm trong 1 vì thế 9, ghi chép 9
 • 6 nằm trong 2 vì thế 8, ghi chép 8
 • 3 nằm trong 5 vì thế 8, ghi chép 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 vì thế 9, ghi chép 9
 • 8 nằm trong 1 vì thế 9, ghi chép 9
 • 2 nằm trong 6 vì thế 8, ghi chép 8
 • 1 nằm trong 7 vì thế 8, ghi chép 8
 • 4 nằm trong 3 vì thế 7, ghi chép 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 vì thế 9, ghi chép 9
 • 7 nằm trong 2 vì thế 9, ghi chép 9
 • 4 nằm trong 5 vì thế 9, ghi chép 9
 • 8 nằm trong 1 vì thế 9, ghi chép 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 vì thế 9 ghi chép 9
 • 5 nằm trong 1 vì thế 6 ghi chép 6
 • 7 nằm trong 2 vì thế 9, ghi chép 9
 • 4 nằm trong 3 vì thế 7, ghi chép 7
 • 8 nằm trong 1 vì thế 9, ghi chép 9
 • 1 nằm trong 4 vì thế 5, ghi chép 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 vì thế 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vì thế 13 thêm một vì thế 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 4 nằm trong 6 vì thế 10 thêm một vì thế 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 2 vì thế 9 thêm một vì thế 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1
 • hạ 1 thêm một vì thế 2, ghi chép 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 vì thế 2, ghi chép 2
 • 9 nằm trong 9 vì thế 18, ghi chép 8 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vì thế 13 thêm một vì thế 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 3 nằm trong 8 vì thế 11 thêm một vì thế 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1
 • 8 nằm trong 2 vì thế 10 thêm một vì thế 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • Hạ 6 thêm một vì thế 7, ghi chép 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 vì thế 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 5 nằm trong 5 vì thế 10 thêm một vì thế 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 7 vì thế 14 thêm một vì thế 15, ghi chép 5 ghi nhớ 1
 • Hạ 93 thêm một vì thế 94, ghi chép 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài tập luyện thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 bịa tính rồi tính là dạng đo lường và tính toán của 4 luật lệ nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Học chất lượng dạng toán này em cần thiết siêng năng luyện bài bác tập luyện và thông thường xuyên theo đuổi dõi mamnonlienninh.edu.vn nhằm update những kỹ năng hoặc nhé.

Xem thêm: đơn vị mg là gì