đặt tính rồi tính

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài xích thói quen toán của những luật lệ tính nhân, phân tách, nằm trong, trừ. Cùng mamnonlienninh.edu.vn học tập câu hỏi này nhé!

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính

Hôm ni mamnonlienninh.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài xích toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải những bài xích luyện áp dụng và những bài xích luyện thực hành thực tế nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng.

1. Hướng dẫn bài xích luyện toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính luật lệ nhân

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân

Thực hiện nay luật lệ nhân theo đuổi trật tự kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 2 nhân 4 vì chưng 8, viết lách 8

2 nhân 2 vì chưng 4, viết lách 4

2 nhân 1 vì chưng 2, viết lách 2

 • 4 nhân 4 vì chưng 16, viết lách 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, viết lách 9

4 nhân 1 vì chưng 4, viết lách 4

 • 1 nhân 4 vì chưng 4, viết lách 4 (dưới 9)

1 nhân 2 vì chưng 2, viết lách 2

1 nhân 1 vì chưng 1, viết lách 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 vì chưng 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nằm trong 9 vì chưng 11, 11 nằm trong 4 vì chưng 15, thêm một vì chưng 16, viết lách 6 lưu giữ 1

4 nằm trong 2 vì chưng 6, thêm một vì chưng 7 viết lách 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng biệt loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng biệt loại nhì. Tích riêng biệt thứ hai được viết lách lùi thanh lịch phía bên trái một cột đối với tích riêng biệt loại nhất. Vì đó là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng biệt loại tía. Tích riêng biệt loại 3 được viết lách lùi thanh lịch phía bên trái một cột đối với tích riêng biệt thứ hai. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính luật lệ phân tách.

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính chia

Chia theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua quýt nên. Các bước phiên lượt: luật lệ phân tách - luật lệ nhân - luật lệ trừ. Ta có:

 • 144 phân tách 17 vì chưng 8, viết lách 8

8 nhân 17 vì chưng 136, 144 trừ 136 vì chưng 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân tách 17 vì chưng 5

5 nhân 17 vì chưng 85, 85 trừ 85 vì chưng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là luật lệ phân tách hết

1.3. Đặt tính rồi tính với luật lệ cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số ngẫu nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng mặt hàng theo đuổi trật tự kể từ nên thanh lịch trái ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, mặt hàng ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính cộng

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi quy tắc tao có:

1.4. Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số ngẫu nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo đuổi trật tự kể từ nên thanh lịch trái ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, mặt hàng ngàn, … 

2. Bài luyện áp dụng đặt tính rồi tính 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của luật lệ chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của luật lệ trừ

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ ko lưu giữ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ sở hữu lưu giữ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của luật lệ cộng

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ nằm trong sở hữu lưu giữ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân a

 • 2 nhân 3 vì chưng 6, viết lách 6

2 nhân 5 vì chưng 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 vì chưng 4 thêm một vì chưng 5,viết lách 5

 • 7 nhân 3 vì chưng 21, viết lách 1 (dưới số 0) lưu giữ 2

7 nhân 5 vì chưng 35 tăng 2 vì chưng 37, viết lách 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 vì chưng 14 tăng 3 vì chưng 17, viết lách 17

 • 1 nhân vì chưng 3, viết lách 3

1 nhân 5 vì chưng 5, viết lách 5

1 nhân 2 vì chưng 2, viết lách 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 vì chưng 1, viết lách 1

5 nằm trong 7 vì chưng 12, nằm trong 3 vì chưng 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 nằm trong 5 vì chưng 12 thêm một vì chưng 13, viết lách 3 lưu giữ 1

1 nằm trong 2 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, viết lách 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân b

 • 0 nhân 146 vì chưng 0
 • 6 nhân 6 vì chưng 36, viết lách 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 vì chưng 24 tăng 3 vì chưng 27, viết lách 7 lưu giữ 2

6 nhân 1 vì chưng 6 tăng 2 vì chưng 8, viết lách 8

 • 1 nhân 146 vì chưng 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 vì chưng 13, viết lách 3 lưu giữ 1

8 nằm trong 4 vì chưng 12 thêm một vì chưng 13, viết lách 3 lưu giữ 1

Hạ 1 thêm một vì chưng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân c

 • 4 nhân 6 vì chưng 24, viết lách 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 vì chưng 16 tăng 2 vì chưng 18, viết lách 18

 • 1 nhân 46 vì chưng 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 vì chưng 14, viết lách 4 lưu giữ 1

1 nằm trong 4 vì chưng 5 lưu giữ 1 vì chưng 6, viết lách 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân d

 • 5 nhân 35 vì chưng 5,viết lách 5 lưu giữ 3

5 nhân 3 vì chưng 15 tăng 3 vì chưng 18, viết lách 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 vì chưng 40 thêm một vì chưng 41, viết lách 1 lưu giữ 4

5 nhân 1 vì chưng 5 tăng 4 vì chưng 9, viết lách 9

 • 2 nhân 7 vì chưng 14, viết lách 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, viết lách 7

2 nhân 8 vì chưng 16, viết lách 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 vì chưng 2 thêm một vì chưng 3, viết lách 3

 • 7 nhân 7 vì chưng 49, viết lách 9 (dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 vì chưng 21 tăng 4 vì chưng 25, viết lách 5 lưu giữ 2

7 nhân 8 vì chưng 56, viết lách 6 lưu giữ 5

7 nhân 1 vì chưng 7 tăng 5 vì chưng 12, viết lách 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân e

Xem thêm: 1 5 cm

 • 3 nhân 8 vì chưng 24, viết lách 4 lưu giữ 2
 • 3 nhân 4 vì chưng 12 tăng 2 vì chưng 14,viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nhân 8 vì chưng 24 thêm một vì chưng 25, viết lách 5 lưu giữ 2
 • 3 nhân 7 vì chưng 21 tăng 2 vì chưng 23, viết lách 3 lưu giữ 2
 • 3 nhân 4 vì chưng 12 tăng 2 vì chưng 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nhân 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, viết lách 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay luật lệ phân tách tao có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân tách a

 • 12 phân tách 9 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 9 vì chưng 9, 12 trừ 9 vì chưng 3

 • Hạ 5 được 35 phân tách 9 vì chưng 3,viết lách 3

3 nhân 9 vì chưng 27, 35 trừ 27 vì chưng 8

 • Hạ 4 được 84 phân tách 9 vì chưng 9, viết lách 9

9 nhân 9 vì chưng 81, 84 trừ 81 vì chưng 3

 • Hạ 6 được 36 phân tách 9 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 9 vì chưng 36, 36 trừ 36 vì chưng 0

 • Hạ 2, 2 ko phân tách không còn cho tới 9, viết lách 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân tách b

 • 50 phân tách 6 vì chưng 8, viết lách 8

8 nhân 6 vì chưng 48, 50 trừ 48 vì chưng 2

 • Hạ 5 được 25 phân tách 6 vì chưng 4,viết lách 4

4 nhân 6 vì chưng 24, 25 trừ 24 vì chưng 1

 • Hạ 6 được 16 phân tách 6 vì chưng 2, viết lách 2

2 nhân 6 vì chưng 12, 16 trừ 12 vì chưng 4

 • Hạ 2 được 42 phân tách 6 vì chưng 7, viết lách 7

7 nhân 6 vì chưng 42, 42 trừ 42 vì chưng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân tách c

 • 247 phân tách 36 vì chưng 6, viết lách 6

6 nhân 36 vì chưng 216, 247 trừ 216 vì chưng 31

 • Hạ 5 được 315 phân tách 36 vì chưng 8, viết lách 8

8 nhân 36 vì chưng 288, 315 trừ 288 vì chưng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân tách d

 • 371 phân tách 99 vì chưng 3, viết lách 3

3 nhân 99 vì chưng 297, 371 trừ 297 vì chưng 74

 • Hạ 2 được 742 phân tách 99 vì chưng 7, viết lách 7

7 nhân 99 vì chưng 693, 742 trừ 693 vì chưng 49

 • Hạ 5 được 495 phân tách 99 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 99 vì chưng 495, 495 trừ 495 vì chưng 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân tách e

 • 437 phân tách 175 vì chưng 2, viết lách 2

2 nhân 175 vì chưng 350, 437 trừ 350 vì chưng 87

 • Hạ 5 được 875 phân tách 175 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 175 vì chưng 875, 875 trừ 875 vì chưng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân tách g

 • 736 phân tách 416 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 416 vì chưng 416, 736 trừ 416 vì chưng 320

 • Hạ 4 được 3204 phân tách 416 vì chưng 7, viết lách 7

7 nhân 416 vì chưng 2912, 3204 trừ 2912 vì chưng 292

 • Hạ 5 được 2925 phân tách 416 vì chưng 7, viết lách 7

7 nhân 416 vì chưng 2912, 2925 trừ 2912 vì chưng 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân tách h

 • 800 phân tách 160 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 160 vì chưng 800, 800 trừ 800 vì chưng 0

 • 0 phân tách 160 vì chưng 0, viết lách 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ a

 • 9 trừ 7 vì chưng 2, viết lách 2
 • 5 trừ 4 vì chưng 1, viết lách 1
 • 9 trừ 5 vì chưng 4, viết lách 4
 • 2 trừ 0 vì chưng 2, viết lách 2
 • 8 trừ 1 vì chưng 7, viết lách 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ b

 • 3 trừ 2 vì chưng 1, viết lách 1
 • 8 trừ 3 vì chưng 5, viết lách 5
 • 3 trừ 0 vì chưng 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vì chưng 1, viết lách 1
 • 6 trừ 6 vì chưng 0, viết lách 0
 • 5 trừ 4 vì chưng 1, viết lách 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ c

 • 8 trừ 4 vì chưng 4, viết lách 4
 • 5 trừ 2 vì chưng 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vì chưng 1, viết lách 1
 • 7 trừ 6 vì chưng 1, viết lách 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ d

 • 8 trừ 4 vì chưng 4, viết lách 4
 • 7 trừ 3 vì chưng 4, viết lách 4
 • 5 trừ 5 vì chưng 0, viết lách 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ g

 • 13 trừ 6 vì chưng 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 18 trừ 9 vì chưng 9, 9 trừ 1 vì chưng 8, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 12 trừ 4 vì chưng 8, trừ 1 vì chưng 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 17 trừ 8 vì chưng 9, trừ 1 vì chưng 8, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 16 trừ 6 vì chưng 10, trừ 1 vì chưng 9, viết lách 9 lưu giữ 1
 • 5 trừ 4 vì chưng 1, 1 trừ 1 vì chưng 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ h

 • 10 trừ 8 vì chưng 2, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 7 trừ 5 vì chưng 2, 32 trừ 1 vì chưng 1, viết lách 1
 • 12 trừ 7 vì chưng 5, viết lách 5 lưu giữ 1
 • 6 trừ 3 vì chưng 3, 3 trừ 1 vì chưng 2, viết lách 2
 • 3 trừ 1 vì chưng 2, viết lách 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ m

 • 13 trừ 7 vì chưng 6, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 16 trừ 9 vì chưng 7, 7 trừ 1 vì chưng 6, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 7 trừ 6 vì chưng 1, 1 trừ 1 vì chưng 0, viết lách 0
 • 14 trừ 5 vì chưng 9, viết lách 9 lưu giữ 1
 • 6 trừ 0 vì chưng 6, 6 trừ 1 vì chưng 5, viết lách 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ n

 • 10 trừ 9 vì chưng 1, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 17 trừ 9 vì chưng 8, 8 trừ 1 vì chưng 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 13 trừ 9 vì chưng 4, 4 trừ 1 vì chưng 3, viết lách 3 lưu giữ 1
 • 9 trừ 0 vì chưng 9, 9 trừ 1 vì chưng 8, viết lách 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện luật lệ nằm trong kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 vì chưng 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vì chưng 9, viết lách 9
 • 6 nằm trong 2 vì chưng 8, viết lách 8
 • 3 nằm trong 5 vì chưng 8, viết lách 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 vì chưng 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vì chưng 9, viết lách 9
 • 2 nằm trong 6 vì chưng 8, viết lách 8
 • 1 nằm trong 7 vì chưng 8, viết lách 8
 • 4 nằm trong 3 vì chưng 7, viết lách 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 vì chưng 9, viết lách 9
 • 7 nằm trong 2 vì chưng 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 5 vì chưng 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vì chưng 9, viết lách 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 vì chưng 9 viết lách 9
 • 5 nằm trong 1 vì chưng 6 viết lách 6
 • 7 nằm trong 2 vì chưng 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 3 vì chưng 7, viết lách 7
 • 8 nằm trong 1 vì chưng 9, viết lách 9
 • 1 nằm trong 4 vì chưng 5, viết lách 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 vì chưng 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 9 nằm trong 4 vì chưng 13 thêm một vì chưng 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 4 nằm trong 6 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 7 nằm trong 2 vì chưng 9 thêm một vì chưng 10, viết lách 0 lưu giữ 1
 • hạ 1 thêm một vì chưng 2, viết lách 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 vì chưng 2, viết lách 2
 • 9 nằm trong 9 vì chưng 18, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 9 nằm trong 4 vì chưng 13 thêm một vì chưng 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nằm trong 8 vì chưng 11 thêm một vì chưng 12, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 8 nằm trong 2 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • Hạ 6 thêm một vì chưng 7, viết lách 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 vì chưng 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 5 nằm trong 5 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 7 nằm trong 7 vì chưng 14 thêm một vì chưng 15, viết lách 5 lưu giữ 1
 • Hạ 93 thêm một vì chưng 94, viết lách 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài luyện thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng đo lường của 4 luật lệ nhân, phân tách, nằm trong, trừ. Học đảm bảo chất lượng dạng toán này em cần thiết cần mẫn luyện bài xích luyện và thông thường xuyên theo đuổi dõi mamnonlienninh.edu.vn nhằm update những kiến thức và kỹ năng hoặc nhé.

Xem thêm: cm nv