đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Câu hỏi:

02/08/2019 116,172

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều lâu năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

B. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá nõn và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá nõn tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu đích thị về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân ái cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi sở hữu ở thân ái cây Một lá nõn, còn tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân ái cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi sở hữu ở thân ái cây Hai lá nõn, còn tế bào phân sinh giá sở hữu ở thân ái cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh giá sở hữu ở thân ái cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Đặc điểm sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi đa phần ở cây Một lá nõn và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh xấu xí (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những Đặc điểm bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: would you like to come out to dinner with me tonight jenny paul said

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá nõn, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo gót loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân ái,  sinh trưởng loại cấp cho theo gót trật tự kể từ ngoài nhập vào thân ái là?

A. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

Xem thêm: viết bài văn biểu cảm về người thân

D. Tầng sinh xấu xí → xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy