đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 116,250

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều lâu năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

B. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá búp và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cung cấp là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân mật thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân mật mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá búp tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu trúng về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng với ở thân mật cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân mật cây Một lá búp, còn tế bào phân sinh lóng với ở thân mật cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân mật cây Hai lá búp, còn tế bào phân sinh rét mướt với ở thân mật cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét mướt với ở thân mật cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi đa số ở cây Một lá búp và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh xấu xí (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cung cấp là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: tác dụng dấu gạch ngang

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá búp, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh bám theo loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân mật,  sinh trưởng loại cung cấp bám theo trật tự kể từ ngoài vô vào thân mật là?

A. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây loại cung cấp → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây loại cung cấp →tầng sinh mạch à  gỗ loại cung cấp → mộc sơ cấp

Xem thêm: ở nước ta hiện nay

D. Tầng sinh xấu xí → xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → tủy