công thức tính điện dungBài ghi chép Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện.

Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Vận dụng công thức:

Bạn đang xem: công thức tính điện dung

- Điện dung của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

- Năng lượng của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Đặt vô nhì đầu tụ năng lượng điện một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được một năng lượng điện lượng là trăng tròn.10-9 C. Điện dung của tụ là:

Hướng dẫn:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 2: Để tụ tích một năng lượng điện lượng 10 nC thì bịa đặt vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế là 2V. Để tụ ê tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Hướng dẫn:

Ta đem năng lượng điện dung của tụ là Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Để tụ ê tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 3: Một tụ năng lượng điện được tích năng lượng điện vày một hiệu năng lượng điện thế là 10V thì tích điện của tụ là 10mJ. Nếu ham muốn tích điện của tụ là 22,5mJ thì phải để vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Điện dung của tụ là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Nếu ham muốn W = 22,5.10-3 J thì

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 4: Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C1 = 0,2 μF khoảng cách thân thuộc nhì phiên bản là d1 = 5 centimet được hấp thụ năng lượng điện cho tới hiệu năng lượng điện thế U = 100 V.

a) Tính tích điện của tụ năng lượng điện.

b) Ngắt tụ thoát ra khỏi mối cung cấp năng lượng điện. Tính chừng biến chuyển thiên tích điện của tụ Lúc dịch 2 phiên bản lại sát còn xa nhau chừng d2 = 1 centimet.

Hướng dẫn:

a) Năng lượng của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

b) Điện dung của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

    + Điện dung của tụ năng lượng điện khi sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

    + Điện tích của tụ khi đầu: Q1 = C1U1 = 0,2.10-6.100 = 2.10-5 C

    + Vì ngắt tụ thoát ra khỏi mối cung cấp nên năng lượng điện ko thay đổi, bởi đó: Q2 = Q1

    + Năng lượng khi sau: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

    + Độ biến chuyển thiên năng lượng: ΔW = W2 – W1 = -8.10-4 J < 0 ⇒ tích điện giảm

Quảng cáo

Ví dụ 5: Tụ bằng phẳng không gian d = 1,5cm nối với mối cung cấp U = 39kV (không đổi).

a) Tụ đem hư vô nếu như biết năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn của không gian là 30kV/cm?

b) Sau ê bịa đặt tấm thủy tinh ma đem ε = 7, l = 0,3cm và năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn 100kV/cm vào lúc thân thuộc, tuy nhiên song 2 phiên bản. Tụ đem hư đốn không?

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

Hướng dẫn:

– Điện ngôi trường thân thuộc nhì phiên bản tụ là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

a) Trường thích hợp năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vày 30 kV/cm: Vì E < Egh nên tụ không biến thành hư đốn.

b) Trường thích hợp năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vày 100 kV/cm: Khi đem tấm thủy tinh ma, năng lượng điện dung của tụ tăng thêm, năng lượng điện ở những phiên bản tụ tăng thêm thực hiện mang lại năng lượng điện ngôi trường vô không gian khí cũng tăng thêm.

Gọi E1 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vô phần ko khí; E2 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vô phần thủy tinh ma. Ta có:

U = E1(d – l) + E2lVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Vì E1 > Egh = 30 kV/cm nên không gian bị đâm xuyên và trở thành dẫn năng lượng điện, Lúc ê hiệu năng lượng điện thế U của mối cung cấp bịa đặt thẳng vô tấm thủy tinh ma, năng lượng điện ngôi trường vô tấm thủy tinh ma là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án > Egh = 100 kV/cm nên thủy tinh ma bị đâm xuyên, tụ năng lượng điện bị hư đốn.

B. Bài tập

Bài 1: Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung 2μF. Khi bịa đặt một hiệu năng lượng điện thế 4V vô nhì phiên bản tụ thì tụ năng lượng điện được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Q = CU = 2.10-6.4 = 8.10-6 C

Quảng cáo

Bài 2: Nếu bịa đặt vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 4V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là 2μ C. Nếu bịa đặt vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án. Khi bịa đặt vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là: Q = CU' = 0,5.10-6.10 = 5.10-6 C.

Bài 3: Hai đầu tụ đem năng lượng điện dung là trăng tròn μF thì hiệu năng lượng điện thế là 5V thì tích điện tích được bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Năng lượng tích được là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 4: Giữa nhì phiên bản tụ bằng phẳng xa nhau chừng 1 centimet mang trong mình một hiệu năng lượng điện thế 10V. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường trong trái tim tụ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 5: Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ năng lượng điện vày 86 μC. Hiệu năng lượng điện thế bên trên nhì phiên bản tụ năng lượng điện vày bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Xem tăng những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 11 đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách giải bài bác luyện về Tụ điện
 • Dạng 1: Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Trắc nghiệm tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Dạng 2: Tụ năng lượng điện phẳng
 • Trắc nghiệm về tụ năng lượng điện phẳng
 • Dạng 3: Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối đuôi nhau, tuy nhiên song
 • Trắc nghiệm Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối đuôi nhau, tuy nhiên song

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


tu-dien.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học