công thức chung của anken là

hint-header

Cập nhật ngày: 20-09-2022

Bạn đang xem: công thức chung của anken là


Chia sẻ bởi: Minh Châu


Công thức công cộng của anken là

Chủ đề liên quan

Cho phản xạ (xúc tác HgSO4, đun nóng): C2H2 + H2O → X. Chất X là

Cho phản xạ (xúc tác Pd/PbCO3, đun nóng): C2H2 + H2 → X. Chất X là

Cho phản xạ (xt, t): C2H2 + HCl → X. Chất X là

Cho 13,5 gam một ankin X phản xạ trọn vẹn với Br2 dư vô hỗn hợp, chiếm được một hóa học cơ học Y đem lượng 93,5 gam. Ankin X là

Đốt cháy trọn vẹn 1 hidrocacbon X nằm trong mặt hàng đồng đẳng của axetilen chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Công thức phân tử của X là

Chất này sau đây không phải là phù hợp hóa học hữu cơ?

Chất đem công thức phân tử này sau đó là đồng đẳng của etilen?

Để rửa sạch etilen đem lộn axetilen, những hoá hóa học cần dùng là:

Đốt cháy trọn vẹn một láo phù hợp bao gồm tư hidrocacbon cần thiết 0,45 mol O2 và sinh đi ra 9 gam H2O. Khí CO2 sinh đi ra cho tới vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì chiếm được a gam kết tủa. a có mức giá trị là

Một ankan X đem tỉ khối khá đối với khí hidro bởi vì 29. Tên của X là

Trong công nghiệp, axetilen được pha chế bởi vì cách:

A

Nung láo phù hợp vôi tôi xút (CH3COONa, NaOH, CaO).

B

Cho canxicacbua vô nước

D

Nhiệt phân metan ở 15000C.

Chọn tuyên bố ko đúng

A

 Sục khí axetilen vô hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa gold color nhạt nhẽo.

B

Anken đem số đồng phân nhiều hơn nữa ankin đem nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon

C

cũng có thể phân biệt but-1-in và but-2-in bởi vì hỗn hợp AgNO3/NH3.

D

Sục láo phù hợp khí metan, etilen và axetilen vô hỗn hợp Br2 dư đều thấy dd brom bị nhạt nhẽo color.

Cho butan phản xạ với Cl2 (chiếu sáng sủa, tỉ trọng mol 1:1) dẫn đến thành phầm chủ yếu là

Anken X đem công thức cấu trúc CH3 – CH(CH3) –C≡CH
Tên của X theo đòi danh pháp thay cho thế là

Có từng nào đồng phân cấu trúc ankin thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt nhẽo ứng với công thức phân tử C5H8 ?

Có từng nào đồng phân cấu trúc ankan ứng với công thức phân tử C5H12 ?

Cho ankan X phản xạ với Cl2 (chiếu sáng sủa, tỉ trọng mol 1:1) dẫn đến 2 sản phẩm ? X là

Xem thêm: mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

Dẫn 11,2 lit láo phù hợp khí X (đktc) bao gồm metan và etilen trải qua hỗn hợp brom dư, thấy bay đi ra 6,72 lít khí (đktc). Phần trăm thể tích của etilen vô láo phù hợp X là

Hỗn phù hợp khí X bao gồm H2 và C2H4 đem tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua chuyện Ni nung rét, chiếm được láo phù hợp khí Y đem tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của phản xạ hiđro hoá là

Theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop, Lúc nằm trong HBr vô propen thì thành phầm chủ yếu là