công thức câu tường thuật

Trong giờ Anh, nhằm thuật lại câu nói. phát biểu của những người không giống tất cả chúng ta dùng câu tường thuật. Loại câu này hùn người phát biểu đơn giản dễ dàng kể lại mẩu chuyện của những người không giống một cơ hội trôi chảy rộng lớn và tránh khỏi những lỗi người sử dụng kể từ. Hãy nằm trong EIV Education dò thám hiểu về loại câu này nhé.

Câu tường thuật hoặc hay còn gọi là Reported Speech – là 1 trong loại câu loại gián tiếp dùng để làm thuật lại câu nói. phát biểu của những người không giống.

Bạn đang xem: công thức câu tường thuật

Những điều xem xét sau đây chúng ta nên lưu giữ khi gửi một câu thẳng sang 1 câu loại gián tiếp:

 • Động kể từ trần thuật được phân tách ở những thì thời điểm hiện tại, tất cả chúng ta không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu, đại kể từ chỉ định và hướng dẫn, những trạng kể từ chỉ xứ sở và thời hạn khi thời gửi lịch sự câu trần thuật.
 • Động kể từ trần thuật được phân tách ở thì vượt lên trên khứ thì nên lùi động kể từ chủ yếu về vượt lên trên khứ một bậc khi gửi lịch sự câu trần thuật theo đòi bảng sau đây:

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

Hiện bên trên đơn

Quá khứ đơn

Hiện bên trên tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện bên trên trả thành

Quá khứ trả thành

Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ trả thành

Quá khứ trả thành

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Tương lai đơn

Tương lai đơn ở vượt lên trên khứ (would)

Tương lai gần

was/ were going lớn + V0

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp nối ở vượt lên trên khứ (would be + Ving)

Tương lai trả thành

Tương lai hoàn thành xong ở thì vượt lên trên khứ (would have V3/ed)

Shall/ can/ may

Should/ could/ might

Should/ could/ might/ must/ would

Giữ nguyên

 • Cần quy đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu hoặc tân ngữ sao mang đến phù phù hợp với ngữ nghĩa của câu vô quy trình quy đổi câu thẳng về câu loại gián tiếp.
 • Động kể từ trần thuật được phân tách ở thì vượt lên trên khứ thì những trạng từ chỉ thời hạn, xứ sở và đại kể từ chỉ định và hướng dẫn được quy đổi theo đòi quy tắc sau:
today that day
tonight that night
yesterday the day before / the previous day
tomorrow the next day / the following day
now then
ago before
this  that
these those
this / that the
here there
next / on Monday the next / following Monday
last Monday the previous Monday / the Monday before
the day after tomorrow in two days’ time / two days later
Câu trần thuật vô giờ Anh
Cách lùi thì vô giờ anh

Ví dụ:

Thì

Câu trực tiếp

Câu tường thuật

Hiện bên trên đơn

I love eating out

He said that he loved eating out

Hiện bên trên tiếp diễn

I am singing

He said that he was singing

Quá khứ đơn

I ate a sandwich

He said that he had eaten a sandwich

Quá khứ tiếp diễn

I was playing footbal

He said that he had been playing football

Hiện bên trên trả thành

I have done my homework

He said that he had done his homework

Quá khứ trả thành

I had gone lớn London before

He said that he had gone lớn London before

will

I will cook dinner

He said that he would cook dinner

would

I would bởi it

He said that he would bởi it

can

I can drive a car

He said that he could drive a car

could

I could swim when I was young

He said that he could swim when he was young

shall

I shall go lớn the beach

Xem thêm: the distance was too far

He said that he should go lớn the beach

should

I should bởi excercise

He said that he should bởi excercise

might

I might go early

He said that he might go early

must

I must finish my homework

He said that he must finish his homework

Công thức những loại câu thông thường thiệt vô giờ Anh

1. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi:

Đối với dạng thắc mắc “YES/NO”, tất cả chúng ta người sử dụng công thức:

S + asked/wanted lớn know/wondered + if/whether + S + V

Ví dụ:

 • “Are you hungry?” she asked

→ She asked if I was hungry.

Đối với dạng thắc mắc “WH-questions”, tất cả chúng ta người sử dụng công thức:

S + asked(+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V 

Ví dụ:

 • I asked them: “where are you going on summer vacation?

→ I asked them where they were going on summer vacation.

Lưu ý: say/says lớn – ask/ask, said lớn – asked.

2. Câu trần thuật ở dạng câu kể:

Câu tường thuật ở dạng câu kể được sử dụng khá phổ cập vô giờ Anh đẻ thuật lại câu nói. phát biểu hoặc mẩu chuyện của một người không giống.

Công thức của câu trần thuật ở dạng câu kể được phân tách như sau:

S + say/says/said hoặc tell/told + (that) + S + V.

 • Ví dụ: She said :”I love my parents very much” – She said she loved her parents very much.
 • Ví dụ: John said lớn me: “I lượt thích these shoes” – John told má he liked those shoes.

Says/say lớn + O -> tells/tell + O.

 • Ví dụ: She says lớn me: “I haven’t finished my homework” – She tells má she hadn’t finished her homework.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh:

Các dạng câu trần thuật ở dạng câu khẩu lệnh dùng để làm thuật lại một câu khẩu lệnh của người nào cơ, được phân tách như sau:

Câu khẳng định:

S + told + O + to-infinitive.

 • Ví dụ: Mr.Han said: “Sit down, please, Hanni” – Mr.Han told Hanni lớn sit down.

Câu phủ định:

S + told + O + not to-infinitive.

 • Ví dụ: the teacher said lớn us: “Don’t cheat on test” – The teacher told us not lớn cheat on test.

Câu điều kiện loại 1:

S said/told (that) If + S + V_ed, S + would + V.

 • Ví dụ: She said: “If I have money, I will buy this car” – She said that if she had money she would buy that xế hộp.

Câu ĐK loại 2 và 3:

S said/told (that) If + S + V-ed, S + would + V

hoặc

S said/told (that) If + S + had + V3/ed, S + would + have + V3/ed

 • Ví dụ: He said if he had known you were coming, he would have bought more donuts.

Câu trần thuật vô giờ Anh

4. Câu trần thuật ở dạng quánh biệt:

Khi người sử dụng “shall/would” nhằm trình diễn mô tả một đề xuất hoặc một câu nói. mời:

 • Ví dụ: Linh asked: “Shall I bring you some coffee?” – Tom offered lớn bring má some coffee.

Khi người sử dụng will/would/can/could nhằm trình diễn mô tả sự đòi hỏi.

 • Ví dụ: Linh asked: “Will you turn off the light for má, please?” – Linh asked má lớn turn off the light for he.

5. Câu trần thuật ở dạng cảm thán

Ta với công thức câu tường thuật ở dạng cảm thán như sau:

S + exclaimed/ said + that + S + V +…

Ví dụ:

 • “What a wonderful place!” – said Linda. → Linda exclaimed that the place was wonderful.

Ngoài rời khỏi, bên dưới đó là một vài ba những động kể từ thông thường hoặc xuất hiện tại vô câu loại gián tiếp nhưng mà các bạn ko thể bỏ lỡ như: suggest (gợi ý), warn (cảnh báo), accuse (buộc tội), deny (phủ nhận), offer (đề nghị), admit (thừa nhận), claim (cho rằng), promise (hứa), apologize (xin lỗi),…

Bài tập luyện về câu tường thuật

Bài tập luyện về câu tường thuật
Bài tập luyện về câu tường thuật

Bài tập: Viết lại những câu sau đây ở dạng câu tường thuật

1. Kate asked: “Are the kids reading comic books?”

→ Kate asked má _____________________.

2. Bill asked: “Who gave you this hat?”

→ Bill wanted lớn know ___________________.

3. Nancy told me: “I am going lớn wash my clothes.”

→ Nacy told má ________________________.

4. My friend said: “Tommy has never been lớn London.”

→ My friend said ________________________.

5. My mom told me: “Clean your room!”

→ My mom told má _____________________.

6. Andy: “I will go lớn swim tomorrow”.

→ Andy said ____________________________.

7. Emily said: “My father and I went fishing three days ago.”

→ Emily said ____________________________.

8. Sarah told me: “Don’t go out alone at night!”

→ Sarah warned ___________________________.

Đáp án

1. Kate asked má if the kids were reading comic books.

2. Bill wanted lớn know who had given má the that hat.

3. Nancy told má that she was going lớn wash her clothes.

4. My friend said that Tommy had never been lớn London.

5. My mom told má lớn clean my room.

6. Andy siad that he would go lớn swim the next day.

7. Emily said that her father and she had went fishing three days before.

Xem thêm: nội dung nào sau đây là biểu hiện cho sự phát triển kinh tế của cư dân văn lang âu lạc

8. Sarah warned má not lớn go out alone at night.

Hy vọng sau những kỹ năng và kiến thức bên trên trên đây chúng ta cũng có thể dùng thành thục câu tường thuật giờ Anh. Đừng quên liên tiếp vận dụng vô thực tiễn nhằm nằm trong thời gian nhanh và lưu giữ lâu rộng lớn nhé.

Nếu bạn thích hiểu thâm thúy và tách những lỗi sai lầm không mong muốn khi áp dụng ngữ pháp này thì nên đừng chậm tay ĐK công tác học tập với nghề giáo bạn dạng ngữ bên trên EIV Education với kiểu dáng học giờ Anh 1 kèm cặp 1 giàn giụa quality và đáng tin tưởng.