cm bằng

Bạn với biết, thế này là độ đậm đặc Phần Trăm (C%) và độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch? Công thức tính độ đậm đặc Phần Trăm và nồng chừng mol của dung dịch là như vậy nào? Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu định nghĩa hao hao công thức của những loại độ đậm đặc này nhé!

Bạn đang xem: cm bằng

Công thức tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) và độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

Nồng chừng Phần Trăm và độ đậm đặc mol là gì?

nong-do-phan-tram-nong-do-mol-la-gi

I. Công thức tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của dung dịch

1. Khái niệm độ đậm đặc phần trăm

Nồng chừng Phần Trăm (C%) của hỗn hợp là đại lượng mang đến tớ biết số gam hóa học tan với nhập 100 gam hỗn hợp.

2. Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

 • mct: lượng của hóa học tan (gam)
 • mdd: lượng của hỗn hợp (gam)
 • mdung dịch = mdung môi  + mchất tan

3. Ví dụ phương pháp tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của dung dịch

Ví dụ 1: Hòa tan 30 gam muối hạt ăn NaCl và 90 gam nước. Tính nồng chừng Phần Trăm của hỗn hợp bên trên.

⇒ Khối lượng của hỗn hợp NaCl:

mdd = 30 + 90 = 120 (gam)

⇒ Nồng chừng Phần Trăm của hỗn hợp NaCl:

C% = (30/120) x 100% = 25%.

Ví dụ 2: Cho hỗn hợp H2SO4 có độ đậm đặc 28%. Tính lượng H2SO4 có nhập 300 gam hỗn hợp.

⇒ Khối lượng của H2SO4 với nhập 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính độ đậm đặc Phần Trăm và công thức tính độ đậm đặc mol

cong-thuc-tinh-nong-do-phan-tram-va-nong-do-mol-dung-dich

II. Công thức tính độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

1. Khái niệm độ đậm đặc mol

Nồng chừng mol (CM) của hỗn hợp là đại lượng mang đến tớ biết số mol hóa học tan với trong một lít hỗn hợp.

2. Công thức tính độ đậm đặc mol

CM = n/V (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

 • n: số mol hóa học tan
 • V: thể tích hỗn hợp (lít)
 • Đơn vị mol/l còn được ghi chép là M.

3. Ví dụ phương pháp tính độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

Ví dụ 1: Trong 250 ml dd với hòa tan 16 g CuSO4. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp bên trên.

⇒ Số mol CuSO4 trong hỗn hợp là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ Nồng chừng mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

– Ví dụ 2: Trộn 1 lít dd lối 2M với 3 lít hỗn hợp lối 0,5M. Tính độ đậm đặc mol của dd lối sau thời điểm trộn nhập nhau.

Ta có:

 • Số mol lối nhập dd 1: n1 = 2 x 1 = 2 (mol)
 • Số mol lối nhập dd 2: n2 = 0,5 x 3 = 1,5 (mol)
 • Thê tích của dd sau thời điểm trộn: Vdd = 1 + 3 = 4 (lít)

⇒ Nồng chừng mol của hỗn hợp lối sau thời điểm trộn nhập nhau:

CM = (2 + 1,5) / 4 = 0,875 (M)

Bài thói quen độ đậm đặc Phần Trăm (C%) và độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

Câu 1. Chọn câu vấn đáp đúng: phẳng phiu cơ hội này tớ giành được 200 g hỗn hợp BaCl2 5%?

 1. Hòa tan 190 g BaCl2 nhập 10 g nước.
 2. Hòa tan 10 g BaCl2trong 190 g nước.
 3. Hòa tan 100 g BaCl2trong 100 g nước.
 4. Hòa tan 200 g BaCl2trong 10 g nước.
 5. Hòa tan 10 g BaCl2trong 200 g nước.

Đáp án: B

Câu 2. Tính độ đậm đặc mol (CM) của 850 ml dd với hòa tan trăng tròn g KNO3. Chọn sản phẩm đúng:

 1. 0,233 M
 2. 23,3 M
 3. 2,33 M
 4. 233 M

Đáp án: A

– Hướng dẫn giải:

Xem thêm: ct sin cos

Ta có:

 • Số mol của KNO3 là: nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol)
 • Nồng chừng mol của hỗn hợp là: CM = 0,198/0,85 = 0,233 M.

Câu 3. Tính độ đậm đặc mol (CM) của những hỗn hợp sau:

a) 1 mol KCl nhập 750 ml hỗn hợp.

⇒ CM = 1/0,75 = 1,33 (M)

b) 0,5 mol MgCl2 trong một,5 lít dung dịch

⇒ CM = 0,5/1,5 = 0,333 (M)

c) 400 g CuSO4 nhập 4 lí dung dịch

– Ta với, số mol CuSO4 là: nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

⇒ CM = 2,5/4 = 0,625 (M)

d) 0,06 mol Na2CO3 nhập 1500 ml dung dịch

⇒ CM = 0,06/1,5 = 0,04 (M)

Câu 4. Tính số mol và số gam hóa học tan của những hỗn hợp sau:

a) 1 lít dd NaCl 0,5 M

 • Số mol NaCl: nNaCl = 0,5 x 1 = 0,5 (mol)
 • Khối lượng NaCl: mNaCl = 0,5 x 58,5 = 29,25 (g)

b) 500 ml dd KNO3 2 M

 • Số mol KNO3: nKNO3 = 2 x 0,5 = 1 (mol)
 • Khối lượng KNO3: mKNO3 = 1 x 101 = 101 (g)

c) 250 ml dd CaCl2 0,1 M

 • Số mol CaCl2: nCaCl2 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)
 • Khối lượng CaCl2: mCaCl2 = 0,025 x 111 = 2,775 (g)

d) 2 lít dd Na2SO4 0,3 M

 • Số mol Na2SO4: nNa2SO4 = 0,3 x 2 = 0,6 (mol)
 • Khối lượng Na2SO4: mNa2SO4 = 0,6 x 142 = 85,2 (g)

Câu 5. Tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của những hỗn hợp sau:

a) trăng tròn g KCl nhập 600 g dung dịch

⇒ C% = (20/600) x 100% = 3,33%

b) 32 g NaNO3 nhập 2 kilogam dung dịch

⇒ C% = (32/2000) x 100% = 1,6%

c) 75 g K2SO4 nhập 1500 g dung dịch

⇒ C% = (75/1500) x 100% = 5%

Câu 6. Tính số gam hóa học tan cần thiết dùng để làm điều chế những hỗn hợp sau:

a) 2,5 lít hỗn hợp NaCl 0,9 M

 • Số mol NaCl: nNaCl = 0,9 x 2,5 = 2,25 (mol)
 • Khối lượng NaCl nhớ dùng là: mNaCl = 2,25 x 58,5 = 131,625 (g)

b) 50 g dd MgCl2 4%

 • Khối lượng hóa học tan MgCl2 nhớ dùng là: mMgCl2 = (4 x 50)/100 = 2 (g)

c) 250 ml hỗn hợp MgSO4 0,1 M

 • Số mol MgSO4: nMgSO4 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)
 • Khối lượng MgSO4 nhớ dùng là: mMgSO4 = 0,025 x 120 = 3 (g)

Câu 7. Tại 25 °C, chừng tan của NaCl là 36 g, của lối là 204 g. Tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của những dd bão hòa NaCl và lối ở hỗn hợp bên trên.

Giải:

Ta với, chừng tan (S) của một hóa học nội địa là số gam hóa học cơ hòa tan nhập 100 gam nước sẽ tạo trở nên hỗn hợp bão hòa ở một nhiệt độ chừng xác lập.

Như vậy, độ đậm đặc Phần Trăm của những dd bão hòa NaCl và lối là:

C% NaCl = [36/(36+100)] x 100% = 26,47%

C% đường = [204/(204+100)] x 100% = 67,11%

Xem thêm: một dặm là bao nhiêu mét