chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom

Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới những hóa học rất có thể làm mất đi color hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, bài xích tập dượt tương quan. Hy vọng trải qua nội dung tư liệu độc giả tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập. 

Bạn đang xem: chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học này đem link π tầm thường bền vô phân tử đem kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ link pi trong tầm benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom?

Những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và những hợp ý hóa học tương tự động (Hợp hóa học ko no)

2. Xicloankan vòng mông cạnh

3. Andehit và những hợp ý hóa học tương tự động đem group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu này tại đây ko đúng:

A. Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi color hỗn hợp brom Lúc đem xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

D. Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A, C, D đúng: phương trình phản xạ thứu tự là

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

stiren

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Toluen

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

Cumen

B sai, vì thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan Lúc đem xúc tác bột sắt).

Câu 2. Cho những nội dung tuyên bố sau:

(1) Toluen tính năng với hỗn hợp Brom làm mất đi color hỗn hợp brom

(2) Benzen và toluen tuỳ nằm trong vô sức nóng chừng rất có thể gây hư tổn hoặc không khiến hãi.

(3) Stiren vừa vặn đem đặc thù tương tự anken, vừa vặn đem đặc thù tương tự benzen

(4) Benzen và stiren đều ko phản xạ với KMnO4 đun rét.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

(1) Đúng

(2) Sai: Hoạt tính sinh học tập của benzen, toluen là tạo nên ô nhiễm và độc hại mang đến cơ thể

(3) Đúng: Stiren vừa vặn đem đặc thù tương tự anken, vừa vặn đem đặc thù tương tự benzen

(4) Sai:

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Câu 3. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. metan

B. hidro

C. benzen

D. etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Etilen là hidrocacbon ko no nên đem phản xạ cùng theo với Br2, làm mất đi color brom.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br

Câu 4. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp nước brom?

A. C2H4.

B. C6H6 (benzen).

C. CH4.

D. C2H5OH.

Câu 5. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom

A. CH4, C2H4

B. C2H2, C2H4

C. C6H6, C2H4

D. CH4, C2H2

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom C2H2, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

C2H2 + 2Br2 + 2H2O → C2H2Br2(OH)2 + 2HBr

C2H4 + Br2 + 2H2O → C2H6O2 + 2HBr

Câu 6. Chất này tại đây có một link song vô phân tử?

A. Butan.

B. Etilen.

C. Etan.

D. Axetilen.

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức của những hóa học bên trên là:

Butan: CH3-CH2-CH2-CH

Etilen: CH2=CH2

Xem thêm: đặt điện áp xoay chiều

Etan: CH3-CH3

Axetilen: CH≡CH

Câu 7. Hãy cho thấy trong những hóa học sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 đem từng nào hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Các hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Câu 8. Số hóa học làm mất đi thuốc nước brôm trong những hóa học sau là bao nhiêu?

(1) cumen; (2) benzyl amin; (3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (7) fructozơ; (8) axit stearic; (9) axit fomic

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án D

(3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (9) axit fomic

Câu 9. C6H6 đem làm mất đi thuốc nước brom hoặc không? Viết phương trình phản xạ nhằm minh họa.

A. C6H6 ko làm mất đi color hỗn hợp nước brom, benzen chỉ làm mất đi color brom khan và đem xúc tác là bột Fe.

B. C6H6 đem làm mất đi color hỗn hợp nước brom.

C. Cả nhị đáp án bên trên đều đích thị.

D. Cả nhị đáp án bên trên đều sai.

Xem đáp án

Đáp án C

Benzen đem kết cấu vòng 6 cạnh của một lục giác đều, vô bại 3 link song luân phiên xen kẹt với 3 link đơn.

Do đem kết cấu đặc thù này nên benzen đem đặc thù đặc thù của hiđrocacbon thơm tho là : Dễ nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Câu 10. Chất làm mất đi color hỗn hợp nước brom, hỗn hợp dung dịch tím là:

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Cumen.

D. Stiren.

Xem đáp án

Đáp án D

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Câu 11. Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Trùng dừng caprolactam nhận được tơ capron.

B. Peptit, tinh ma bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân vô hỗn hợp NaOH loãng, đun rét.

C. Anilin và phenol đều làm mất đi thuốc nước brom ở sức nóng chừng thông thường.

D. Các ancol nhiều chức đều phản xạ với Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp greed color lam.

Xem đáp án

Đáp án C

Trùng dừng caprolactam nhận được tơ capron.

=>Sai. Phải là trùng hợp

Peptit, tinh ma bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân vô hỗn hợp NaOH loãng, đun rét.

=> Sai. Ví tinh ma bột và xenlulose khong bị thủy phân vô môi trường thiên nhiên kiềm loãng.

Anilin và phenol đều làm mất đi thuốc nước brom ở sức nóng chừng thông thường.

=> Đúng.

Các ancol nhiều chức đều phản xạ với Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp greed color lam.

=>Sai. Chỉ những ancol đem kể từ 2 group OH kề nhau mới mẻ đem phản xạ này.

=>C

Câu 12. Cho những tuyên bố sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat vày NaOH đun rét, nhận được natri axetat và fomanđehit.

(b) Polietilen được pha trộn vày phản xạ trùng dừng.

(c) Tại ĐK thông thường, anilin là hóa học khí.

(d) Xenlulozơ nằm trong loại polisaccarit.

(e) Thủy phân trọn vẹn anbumin nhận được láo lếu hợp ý α-amino axit.

(g) Tại ĐK tương thích, triolein nhập cuộc phản xạ nằm trong H2.

Số tuyên bố đích thị là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án A

Các tuyên bố đúng: d, e, g.

(a) Sai vì thế thủy phân vinyl axetat vày NaOH đun rét nhận được natri axetat và andehit axetic.

(b) Sai vì thế polietilen được pha trộn vày phản xạ trùng khớp.

(c) Sai vì thế ở ĐK thông thường, anilin là hóa học lỏng.

Câu 13. Cho mặt hàng những chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số hóa học vô mặt hàng đem kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Các hóa học làm mất đi color dd nước brom là: etilen( CH2=CH2) , axetilen ( CH ≡CH) , ancol anlylic ( CH2=CH-CH2-OH) ⇒ đem 3 chất

Xem thêm: chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở nước ta hiện nay

----------------------------

Trên phía trên VnDoc tiếp tục trình làng cho tới chúng ta Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom. Bài ghi chép tiếp tục gửi cho tới độc giả những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu hữu dụng nhé. Mời độc giả nằm trong xem thêm tăng Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài xích tập dượt Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta xem thêm một số trong những tư liệu thắc mắc liên quan:

  • Chất này ko tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3
  • Chất này ko làm mất đi color hỗn hợp Brom
  • Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2
  • Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp KMnO4 Lúc đun rét
  • Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp Brom
  • Trong hỗn hợp nước Clo đem chứa chấp những hóa học sau