chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

hint-header

Cập nhật ngày: 30-12-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom


Chia sẻ bởi: Nguyễn Quang Trung


Chất nào là tại đây không làm mất đi thuốc nước brom?

Chủ đề liên quan

Công thức nào là sau đó là etyl axetat?

Phát biểu nào là tại đây sai?

A

Trong hỗn hợp, H2N – CH2 – COOH đa số tồn bên trên ở dạng ion lưỡng vô cùng .

B

Aminoaxit là những hợp ý hóa học cơ học tạp chức, phân tử chứa chấp bên cạnh đó group amino và group cacboxyl.

C

Aminoaxit là những hóa học rắn, kết tinh anh, tan chất lượng nội địa và với sức nóng nhiệt độ chảy cao.

D

Hợp hóa học H2N – CH2 – COOH3N – CH3 là este của glyxin.

Tơ nilon – 6,6 là thành phầm trùng dừng của cặp monome nào là sau đây?

A

Axit ađipic và glixerol.

B

Etylen glicol và hexametylenđiamin.

C

Axit ađipic và hexametylenđiamin.

D

Axit ađipic và etylen glicol.

Dung dịch NaHCO3 tạo nên kết tủa với hỗn hợp hóa học nào là tại đây ở sức nóng phỏng thường?

Xem thêm: nhật bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

Chất nào là tại đây vừa phải phản xạ với hỗn hợp HCl, vừa phải phản xạ với hỗn hợp NaOH?

Trường hợp ý nào là tại đây không xẩy ra phản ứng?

B

Cho Al vô hỗn hợp KNO3.

C

Cho Ba vô hỗn hợp NaCl.

D

Cho Al vô hỗn hợp HCl.

Thứ tự động một trong những cặp lão hóa – khử vô sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Chất (ion) nào là tại đây ứng dụng được với hỗn hợp Fe3+?

Thuỷ phân 324 gam tinh anh bột với hiệu suất phản xạ 75%. Khối lượng glucozơ chiếm được là từng nào gam?

Hỗn hợp ý X bao gồm Fe2O3 và Cu ở dạng bột. Cho X ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), chiếm được hỗn hợp Y và hóa học rắn ko tan. Trong hỗn hợp Y bao gồm những hóa học nào là sau đây?

D

FeSO4, Fe2(SO4)3 và H2SO4.

Cho 0,1 mol glyxin ứng dụng với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m vì chưng bao nhiêu?

Điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2 với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện 9,65 A. Sau 40 phút chính thức với khí bay đi ra ở catot thì ngừng năng lượng điện phân. Khối lượng sắt kẽm kim loại Cu sinh đi ra ở catot là từng nào gam?

Đốt cháy trọn vẹn lếu láo hợp ý bao gồm metyl axetat và etyl axetat, chiếm được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn cỗ thành phầm cháy vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 25 gam kết tủa. Giá trị của m vì chưng bao nhiêu?

Cho 100 ml hỗn hợp FeCl2 1,2M ứng dụng lượng dư hỗn hợp AgNO3, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m vì chưng bao nhiêu?

Cho m gam lếu láo hợp ý E bao gồm Al, FeO, Fe2O3 theo đuổi tỉ lệ thành phần mol theo thứ tự là 9x : x : x. Nung E cho tới khi phản xạ trọn vẹn chiếm được lếu láo hợp ý rắn X (trong cơ với chứa chấp 6,8 gam oxit). Cho toàn cỗ X ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp Y chứa chấp HCl 1M và H2SO4 0,5M chiếm được hỗn hợp Z chứa chấp m gam muối hạt khan. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

Hỗn hợp ý E bao gồm triglixerit X và axit Khủng Y (nX = nY). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần thiết vừa phải đầy đủ 10,3 mol O2 chiếm được 443,6 gam lếu láo hợp ý thành phầm bao gồm CO2 và H2O. Nếu thủy phân trọn vẹn m gam E vô hỗn hợp KOH đun rét chiếm được hỗn hợp chứa chấp 125,4 gam muối hạt. Mặt không giống, a mol E làm mất đi color vừa phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 0,75 mol Br2. Giá trị của a là

Cho những tuyên bố sau:
(a) Đường fructozơ với vị ngọt rộng lớn đàng mía.
(b) Saccarozơ là hóa học kết tinh anh, white color, với vị ngọt của đàng mía.
(c) Amilozơ được tạo nên vì chưng những gốc α – glucozơ link cùng nhau vì chưng link α – 1,4 – glicozit.
(d) Glucozơ bị lão hóa vì chưng nước brom dẫn đến axit gluconic.
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha trộn dung dịch.
(g) Methionin là dung dịch vấp ngã gan góc, muối hạt mononatri của axit glutamic là dung dịch tương hỗ thần kinh trung ương.
Trong số những tuyên bố bên trên, với từng nào tuyên bố sai?

E là lếu láo hợp ý bao gồm một este no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức. Cho 10,25 gam E phản xạ không còn với hỗn hợp KOH chiếm được hỗn hợp X chứa chấp 15,29 gam hóa học tan. Cô cạn X cho tới lượng ko thay đổi chiếm được lếu láo hợp ý rắn Y. Mặt không giống nhóm cháy trọn vẹn 10,25 gam E thu 0,4 mol CO2 và 0,525 mol H2O. Đốt cháy trọn vẹn Y vô O2 vừa phải đầy đủ chiếm được lượng thành phầm là

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

Tiến hành những thực nghiệm sau:
(a) Cho 2a mol CO2 ứng dụng với hỗn hợp chứa chấp 3a mol NaOH
(b) Cho hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp NaHCO3
(c) Cho a mol Zn vô hỗn hợp chứa chấp 2a mol FeCl3
(d) Sục 2,5a mol CO2 vô hỗn hợp lếu láo hợp ý bao gồm a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH
(e) Rót kể từ từ hỗn hợp chứa chấp 2a mol HCl vô hỗn hợp lếu láo hợp ý bao gồm a mol KOH và a mol K2CO3
(g) Sục 2a mol CO2 vô hỗn hợp chứa chấp a mol K2CO3 và a mol KOH
Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp chứa chấp nhị hóa học tan là

Hỗn hợp ý X bao gồm Al (x mol), Zn (x mol), Fe3O4 và CuO. Hoà tan trọn vẹn 8,52 gam lếu láo hợp ý X vô hỗn hợp HNO3 đặc, rét dư, chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp m gam lếu láo hợp ý muối hạt và 0,26 mol khí NO2 độc nhất. Mặt không giống, nung trọn vẹn 0,26 mol X vô ĐK không tồn tại oxi, chiếm được hóa học rắn Z. Cho không còn Z vô hỗn hợp NaOH dư chiếm được 0,13 mol khí H2 và 5,92 gam hóa học rắn ko tan. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

X là este của glixerol với những α - amino axit Y, Z, T (Y, Z, T đều phải có dạng CnH2n+1NO2). Đốt cháy trọn vẹn một lượng lếu láo hợp ý E bao gồm X, Y, Z, T cần thiết vừa phải đầy đủ 70,448 lít O2, chiếm được N2; 44,82 gam H2O và 112,64 gam CO2. Số công thức kết cấu của X là