chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Chất nào là tại đây nhập cuộc phản xạ tráng gương

  • Chất nào là tại đây nhập cuộc phản xạ tráng bạc?
  • Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Chất nào là tại đây nhập cuộc phản xạ tráng bạc được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là. Mời chúng ta nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc

>> Tham khảo thêm thắt nội dung liên quan:

  • Phản ứng tráng gương của glucozơ
  • Chất ko phản xạ với AgNO3 nhập hỗn hợp NH3 đun rét tạo ra trở thành Ag là
  • Phản ứng tráng gương là gì? Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương
  • Phản ứng tráng gương của Anđehit

Chất nào là tại đây nhập cuộc phản xạ tráng bạc?

A. CH3CHO

B. C2H5OH

C. CH3COOH

D. C2H6

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

Đáp án A

Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng bạc (tráng gương) là phù hợp hóa học với group chức -CH=O nhập phân tử ví dụ tựa như những anđehit, glucozơ, ngoại giả còn tồn tại fructozơ (vì nhập môi trường xung quanh kiềm fructozơ gửi hóa trở thành glucozơ), axit fomic và những este của axit fomic.

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Hợp hóa học nhập cuộc phản xạ tráng bạc là:

A. Saccarozơ.

B. Tinh bột.

C. Xenlulozơ

D. Glucozơ.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

HOCH2[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HOCH2[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 .

Câu 2. Cho những đánh giá sau:

(a) Axit axetic với tài năng phản xạ được với ancol metylic, metylamin và Mg sắt kẽm kim loại.

(b) Độ pH của glyxin nhỏ rộng lớn đimetylamin.

(c) Dung dịch metylamin và axit glutamic đều thực hiện hồng hỗn hợp phenoltalein.

(d) CH5N với số đồng phân kết cấu nhiều hơn thế CH4O.

Số đánh giá đích là:

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Đúng:

CH3COOH + CH3NH2 → CH3COOH3NCH3

(b) Đúng vì thế Glyxin với pH = 7 và metylamin với pH > 7.

(d) Sai vì thế đều có một đồng phân kết cấu (CH3NH2 và CH3OH).

⇒ (a) và (b ) đích.

Câu 3. Cho những tuyên bố sau:

(1) cũng có thể phân biệt axit fomic và anđehit fomic vì thế phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3.

(2) Tất cả những peptit đều phản xạ với Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp color tím.

(3) Amilozơ và amilopectin là đồng phân của nhau.

(4) Điều chế anđehit axetic nhập công nghiệp vì thế phản xạ lão hóa etilen.

(5) Glucozơ và fructozơ đều làm mất đi color hỗn hợp nước Br2.

(6) Tách H2O kể từ etanol người sử dụng pha chế etilen nhập công nghiệp.

Số tuyên bố đích là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 5

Xem đáp án

Đáp án C

Phát biểu (1) sai vì thế cả axit fomic và anđehit fomic đều sở hữu phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra trở thành kết tủa Ag.

Phát biểu (2) sai vì thế chỉ mất tripeptit trở lên trên mới nhất phản xạ với Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp color tím.

Phát biểu (3) sai vì thế amilozơ và amilopectin ko là đồng phân của nhau (số lượng đôi mắt xích không giống nhau).

Phát biểu (4) đích vì thế 2C2H4 + O2 → 2CH3CHO

Phát biểu (5) sai vì thế chỉ mất glucozơ làm mất đi color hỗn hợp nước Br2.

Phát biểu (6) sai vì thế tách H2O kể từ etanol người sử dụng pha chế etilen nhập chống thử nghiệm.

Vậy chỉ có một tuyên bố đích.

Câu 4. Hiện tượng Khi cho tới anđehit fomic nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 nhập NH3 là:

A. Tạo kết tủa white color xám bám lên trở thành ống nghiệm

B. Tạo mặt khác kết tủa White và sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu

C. Có khí ko color bay ra

D. Tạo kết tủa color đen

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ minh họa

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn văn

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, phụ thuộc vào trở thành ống thử, hoàn toàn có thể soi gương được.

Câu 5. Cho 0,1 mol anđehit đơn chức, mạch hở R phản xạ đầy đủ với 0,3 mol AgNO3 nhập hỗn hợp NH3, chiếm được 43,6 gam kết tủa. Mặt không giống, hiđro hóa trọn vẹn 4 gam R cần thiết x mol H­2. Giá trị của x là:

A. 0,15

B. 0,05

C. 0,20

D. 0,10

Xem đáp án

Đáp án C

X đơn chức tuy nhiên nAg = 3nX

=> X với group CH≡C – đầu mạch

=> Kết tủa bao gồm : CAg≡C-RCOONH4 : 0,1 mol và 0,2 mol Ag

=> mkết tủa = 0,1.(R + 194) + 0,2.108 = 43,6

=> R = 26 (C2H2)

=> X là CH≡C – CH = CH – CHO (có tổng là 4π)

=>Thí nghiệm 2 : nX= 0,05 mol

=> nH2 = 4nX = 0,2 mol

Câu 6. Este X mạch hở với công thức phân tử C4H6O2 với tài năng tráng bạc. Số este X vừa lòng đặc điểm bên trên là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án A

Este với tài năng tráng bạc este là este của axit fomic=> este với dạng : HCOOR

HCOOCH2-CH=CH2

HCOOCH=CH-CH3 (có đồng phân cis - trans)

HCOOC(CH3)=CH2

Câu 7. Este X với công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X chiếm được ancol Y. Cho Y thuộc tính với CuO nung rét chiếm được hóa học cơ học Z. tường X và Z đều sở hữu phản xạ tráng bạc. Y là

A. CH3OH.

B. (CH3)2CHOH.

C. C2H5OH.

D. CH3CH2CH2OH

Xem đáp án

Đáp án D

X với CTPT C4H8O2 có tính bất bão hòa k = 1 → este no, đơn chức, mạch hở

X với phản xạ tráng bạc → X được tạo ra kể từ axit HCOOH

Y thuộc tính với CuO chiếm được Z với phản xạ tráng bạc → Z là anđehit → Y là ancol bậc 1

Vậy CTCT X vừa lòng là: HCOOCH2CH2CH3

→ ancol Y là: CH3CH2CH2OH

Câu 8. Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh nghịch bột đều bị thủy phân Khi với axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo ra trở thành nhập cây trái nhờ quy trình quang đãng hợp;

(4) Mỗi đôi mắt xích nhập phân tử xenlulozơ với 3 group -OH tự tại, nên hòa tan được Cu(OH)2.

(5) Amilozơ và saccarozơ đều nằm trong loại đisaccarit.

(6) Xenlulozơ thể hiện tại đặc điểm của ancol Khi phản xạ với HNO3 quánh xuất hiện hóa học xúc tác H2SO4 quánh.

Phát biểu đích là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Xem đáp án

Đáp án D

Các tình huống thỏa mãn: 1 - 2 - 3 - 6

Câu 9. Cho 200ml hỗn hợp glucozơ pứ trọn vẹn với dd AgNO3 nhập NH3 thấy với 10,8g Ag tách rời khỏi. Tính độ đậm đặc mol/lít của hỗn hợp glucozơ đang được người sử dụng.

A. 0,25M

B. 0,05M

C. 1M

D. số khác

Xem đáp án

Đáp án A

nglucozo = 50% . nAg= 50%.(10,8/108) = 0,05 mol

Xem thêm: would you mind lending me your bike

=> CM (glucozo) = 0,05/0,2 = 0,25 M

---------------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Chất nào là tại đây nhập cuộc phản xạ tráng bạc. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu có lợi nhé.