cấp số nhân lùi vô hạn

Cấp số nhân lùi vô hạn là phần kỹ năng và kiến thức cần thiết vô lịch trình Toán trung học phổ thông. Bài ghi chép của VUIHOC sau đây sẽ hỗ trợ những em tổng phải chăng thuyết, công thức tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn với mọi bài xích tập luyện hùn những em hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ và áp dụng chất lượng, kể từ tê liệt đạt thành phẩm cao vô bài xích đánh giá.

1. Cấp số nhân lùi vô hạn là gì?

Bạn đang xem: cấp số nhân lùi vô hạn

Hình minh họa cấp số nhân lùi vô hạn

Như tất cả chúng ta tiếp tục biết, cấp cho số nhân hoàn toàn có thể được hiểu là 1 trong những sản phẩm số (vô hạn hoặc hữu hạn) nhưng mà những số hạng vô tê liệt, Tính từ lúc số hạng loại nhị trở cút, đều là tích của số hạng đứng tức thì trước nó với q (q là một số trong những ko đổi).

Cấp số nhân $U_{n}$ được xác lập bởi: $u_{1}=a,u_{n+1}=u_{n}.q (n\epsilon N^{*})$, q được gọi là công bội.

Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu cấp cho số nhân với dạng: $x,xq,xq^{2},xq^{3},xq^{4},...$ với x là số hạng trước tiên và q là công bội.

Ví dụ: cấp cho số nhân với số hạng đầu là 3, công bình 2 là: 3;6;12;18;36,...

Ta với định nghĩa cấp số nhân lùi vô hạn như sau:

Cấp số nhân lùi vô hạn là 1 trong những cấp cho số nhân nhưng mà với công bội q với $\left | q \right |< 1$.

Ví dụ: Các sản phẩm số sau đều là cấp số nhân lùi vô hạn:

a, $1;\frac{1}{5};\frac{1}{5^{2}};...;\frac{1}{5^{n-1}};...$

b, $2;-1;\frac{1}{2};-\frac{1}{3^{2}};...;\left ( -1 \right )^{n-1}\frac{1}{2^{n-2}};...$

c, $\frac{1}{2};\frac{1}{4};\frac{1}{8};\frac{1}{16};...$

2. Công thức tính tổng những cấp số nhân lùi vô hạn và ví dụ minh họa

Tổng của toàn bộ những số hạng vô một cấp số nhân lùi vô hạn là 1 trong những độ quý hiếm hữu hạn và trọn vẹn hoàn toàn có thể tính được. 

Giả sử tao với cấp số nhân lùi vô hạn $U_{n}$. 

Khi tê liệt tổng của những số hạng nằm trong $U_{n}$ là:

$S_{n}=u_{1}+u_{2}+u_{3}+...+u_{n-1}+u_{n}$
$\Rightarrow S_{n}=u_{1}\frac{1-q^{n}}{1-q}$

Giới hạn nhị vế tao tiếp tục được:

$S=\frac{u_{1}}{1-q}$

Đây cũng đó là công thức tính tổng những cấp số nhân lùi vô hạn

Ví dụ 1: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn $U_{n}$ với $U_{n}=\left ( \frac{1}{3} \right )^{n}$

Lời giải: 

Ta có: $u_{1}=\frac{1}{3},q=\frac{1}{3}$

Áp dụng công thức tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn:

$S=\frac{u_{1}}{1-q}\Leftrightarrow S=\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{1}{2}$

Ví dụ 2: Cho cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu là 4, công bội là ½. Hãy tính tổng toàn bộ những số hạng nằm trong cấp cho số nhân tê liệt.

Lời giải:

Áp dụng công thức tao tính được tổng toàn bộ những số hạng của cấp cho số nhân tê liệt là:

$S=\frac{4}{1-\frac{1}{2}}=8$

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tư vấn và thiết kế suốt thời gian ôn ganh đua trung học phổ thông đạt 9+ môn Toán

3. Một số bài xích tập luyện trắc nghiệm tổng cấp số nhân lùi vô hạn (có điều giải)

Câu 1: Cấp số nhân lùi vô hạn tại đây với tổng những số hạng là:

$\frac{1}{2};-\frac{1}{4};\frac{1}{8};...;\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n}};...$

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{1}{7}$

C. $\frac{1}{9}$

D. $\frac{1}{3}$

Lời giải: Đây là cấp cho số nhân vô hạn với $u_{1}=\frac{1}{2}, q=-\frac{1}{2}$

Tổng S là S=$\frac{u_{1}}{1-q}\Leftrightarrow S=\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$

Đáp án cần thiết chọn: D. 13

Câu 2: $U_{n}=-1;-\frac{1}{2};\frac{1}{4};-\frac{1}{8};...;\left ( -\frac{1}{2} \right )^{n-1}...S_{n}$ với thành phẩm bằng?

A. $\frac{7}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{5}{3}$

Lời giải: Ta xác lập được $u_{1}=1,q=-\frac{1}{2}$

Tổng $S_{n}=\frac{u_{1}}{1-q}\Leftrightarrow S=\frac{1}{1+\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$

Đáp án hãy chọn C.$\frac{2}{3}$

Câu 3: Tìm số hạng tổng quát tháo của cấp số nhân lùi vô hạn khi với tổng vị 3 và công bội vị $\frac{2}{3}$:

A. 1

B. $\left ( \frac{2}{3} \right )^{n}$

C. $\left ( \frac{2}{3} \right )^{n-1}$

D. $\left ( \frac{2}{3} \right )^{n+1}$

Lời giải: $S_{n}=\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{u_{1}}{1-\frac{2}{3}}=3=>u_{1}=1$

Đáp án cần thiết chọn: C.$\left ( \frac{2}{3} \right )^{n-1}$

Câu 4: Hãy lần tổng của sản phẩm số sau:

$-1+\frac{1}{10}+\frac{1}{10^{2}}-\frac{1}{8},...\frac{-1^{n}}{10^{n-1}}...$

A. $\frac{1}{11}$

B. $\frac{5}{11}$

C. $\frac{8}{11}$

D. $-\frac{10}{11}$

Lời giải: $U_{n}=\frac{-1^{n}}{10^{n-1}};U_{n+1}=\frac{(-1)^{n+1}}{10^{n-1}+1}$
$\Rightarrow U_{n+1}=-\frac{1}{10}U_{n}$

Tổng những số lập trở nên một cấp số nhân lùi vô hạn với $u_{1}=-1, q=-\frac{1}{10}$

=> S=$\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{-1}{1+\frac{1}{10}}=\frac{-10}{11}$

Đáp án cần thiết chọn: D. $\frac{-10}{11}$

Câu 5: Tổng của một số trong những nhân lùi vô hạn với thành phẩm là $\frac{5}{3}$ trong tê liệt tổng 3 số hạng đầu vị $\frac{39}{25}$. Hãy lần $u_{1}$ và q cấp cho số đó?

A. $u_{1}=1,q=\frac{2}{5}$

B. $u_{1}=1,q=-\frac{2}{5}$

C. $u_{1}=-1,q=\frac{2}{5}$

D. $u_{1}=-1,q=-\frac{2}{5}$

Lời giải: 

Bài toán lần tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

Đáp án cần thiết chọn: A. $u_{1}=1,q=\frac{2}{5}$

Câu 6: Tính tổng S của $U_{n}$:

$U_{n}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n}}$

A. $\frac{1}{3}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. $-\frac{2}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

Lời giải:

$U_{n}$ đó là cấp cho số nhân có: $u_{1}=\frac{1}{2}, q=-\frac{1}{2}$

=> $S=\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{1}{1+\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$

Đáp án cần thiết chọn: A. $\frac{1}{3}$

Câu 7: Tổng của cấp cho số nhân sau là:

$\frac{-1}{2};\frac{1}{4};\frac{-1}{8};...;\frac{(-1)^{k}}{2^{n}};...$

A. $\frac{1}{3}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. -1

Lời giải:

$U_{n}$ đó là cấp cho số nhân có: $u_{1}=\frac{-1}{2},q=\frac{-1}{2}$

=> S=$\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{\frac{-1}{2}}{1+\frac{1}{2}}=\frac{-1}{3}$

Đáp án cần thiết chọn: B.$\frac{-1}{3}$

Câu 8: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau: $\frac{1}{3};-\frac{1}{9};\frac{1}{27};...;\frac{(-1)^{n+!}}{3^{n}};...$

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{4}$

D. 4

Lời giải:

$U_{n}$ đó là cấp cho số nhân có:

$u_{1}=\frac{1}{3},q=\frac{-1}{3}$
=>$S= \frac{u_{1}}{1-q}=\frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}}=\frac{1}{4}$

Đáp án cần thiết chọn: A.$\frac{1}{4}$

Câu 9: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau:

$2;-1;\frac{1}{2};-\frac{1}{4};\frac{1}{8};...\frac{(-1)^{n+!}}{2^{n}};...$

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

Lời giải:

Xem thêm: delta là gì

$U_{n}$ đó là cấp cho số nhân có: $u_{1}=2,q=\frac{-1}{2}$

=> S=$\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{2}{\frac{1}{2}+2}=\frac{4}{3}$

Đáp án cần thiết chọn: A. $\frac{4}{3}$

Câu 10: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn tại đây là:

$3;-1;\frac{1}{3};-\frac{1}{9};\frac{1}{27};...;\frac{(-1)^{n+!}}{3^{n}};...$

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{9}{4}$

D. 4

Lời giải:

$U_{n}$ đó là cấp cho số nhân có: $u_{1}=3,q=\frac{-1}{3}$
=> S=$\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{3}{1+\frac{1}{3}}=\frac{9}{4}$

Đáp án cần thiết chọn: C. $\frac{9}{4}$

Câu 11: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau:

$-\frac{1}{4};\frac{1}{16};-\frac{1}{64};...;\frac{(-1)^{n}}{4^{n}};...$

A. $-\frac{1}{5}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $-\frac{5}{16}$

Lời giải:

$U_{n}$ đó là cấp cho số nhân có: $u_{1}=\frac{-1}{4},q=\frac{-1}{4}$

S=$\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=-\frac{1}{5}$

Đáp án cần thiết chọn: A. $-\frac{1}{5}$

Câu 12: Câu nào là bên dưới đấy là đáp án đúng:

A. Cấp số nhân lùi vô hạn với công bội q thì tổng S=$\frac{u_{1}}{1-q}$

B. $u_{1}=3,q=\frac{-1}{3}$
=>S=$\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{3}{1-\frac{1}{3}}=\frac{9}{2}$

C. Cấp số nhân lùi vô hạn với $u_{1}=15, S=60=>q=\frac{3}{4}$

D. Cấp số nhân lùi vô hạn với $u_{1}=-4, S=-169=>q=-\frac{5}{4}$

Đáp án cần thiết chọn: C. Vì  q=$\frac{3}{4}$<1 => Đây là cấp số nhân lùi vô hạn với S=$\frac{u_{1}}{1-q}=60$

Câu 13: Cấp số nhân lùi vô hạn với $u_{1}=-50, S=100$. Tìm 5 số hạng đầu của cấp cho số đó

A. 50; 25; 12,5; 6,5; 3,25

B. 50; 25; 12,5; 6,5; 3,125

C. 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

D. 50; 25; 12,25; 6,125; 3,025

Lời giải: Dựa vô công thức tính tổng tao tính được q=$\frac{1}{2}$

Chọn đáp án C

Câu 14: Cấp số nhân lùi vô hạn với $u_{1}=-1,q=x$ .Tìm 3 số hạng đầu của cấp số nhân lùi vô hạn đó:

A. $-1;x;-x^{2}$

B. $-1;x;x^{2}$

C. $-1;-x;-x^{2}$

D. $1;x;-x^{2}$

Đáp án cần thiết chọn: C. $-1;-x;-x^{2}$

Câu 15: Cấp số nhân lùi vô hạn với $u_{1}=-x, q=x^{2}$.Tìm 3 số hạng đầu của cấp số nhân lùi vô hạn đó:

A. $-x;x^{3};x^{5}$

B. $-x;x^{3};x^{4}$

C. $-x;x^{3};x^{6}$

D. $-x;-x^{3};-x^{6}$

Đáp án cần thiết chọn: D. $-x;-x^{3};-x^{6}$

Câu 16: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau:

$5;\sqrt{5};1;\frac{1}{\sqrt{5}};...$

A. $\frac{5\sqrt{5}}{1-\sqrt{5}}$

B. $\frac{5\sqrt{5}}{-1+\sqrt{5}}$

C. $\frac{1-\sqrt{5}}{5\sqrt{5}}$

D. $\frac{5\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}$

Lời giải:

$U_{n}$ đó là cấp cho số nhân có: $u_{1}=5,q=\frac{1}{\sqrt{5}}$

S=$\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{5}{1+\frac{1}{\sqrt{5}}}=\frac{5\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}$

Đáp án cần thiết chọn: D. $\frac{5\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}$

Câu 17: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau: -3; 0,3; -0,03; 0,003;...

A. $-2\frac{8}{11}$

B. $\frac{30}{11}$

C. $-\frac{11}{30}$

D. $\frac{11}{30}$

Lời giải:

$U_{n}$ đó là cấp cho số nhân có: $u_{1}=-3,q=0,1$

=> S=$\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{-3}{1+0,1}=-2\frac{8}{11}$

Đáp án cần thiết chọn: A. $-2\frac{8}{11}$

Câu 18: Tính: S=$2-\sqrt{2}+1-\frac{1}{\sqrt{2}}+...$

A. $4+2\sqrt{2}$

B. $4-2\sqrt{2}$

C. $-4+2\sqrt{2}$

D. $-4-2\sqrt{2}$

Lời giải:

$U_{n}$ chính là cấp cho số nhân có: $u_{1}=2,q=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$S=\frac{u_{1}}{1-q}=\frac{2}{1-1\sqrt{2}}=4-2\sqrt{2}$

Đáp án cần thiết chọn: B. $4-2\sqrt{2}$

Câu 19: Tìm q của cấp số nhân lùi vô hạn sau:

$\frac{1}{4};\frac{1}{16};\frac{1}{64};...;\frac{(1)^{n}}{4^{n}};...$

A. $\frac{1}{4}$

B. 4

C. -4

D. $-\frac{1}{4}$

Đáp án cần thiết chọn: A. $\frac{1}{4}$

Câu 20: Một cấp số nhân lùi vô hạn với tổng những số hạng vị 56, tổng bình phương những số hạng vị 448. Số hạng trước tiên của cấp cho số nhân tê liệt là?

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Lời giải: 

$\left\{\begin{matrix}
S_{n}=\frac{u_{1}}{1-q}=56\\ u_{1}^{2}+u_{2}^{2}+...+u_{n}^{2}=449\end{matrix}\right.$

 $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
u_{1}=56(1-q)\\ u_{1}^{2}(1+q^{2}+q^{4}+...+q^{2n-2})=448\end{matrix}\right.$

$\Rightarrow u_{1}^{2}.\frac{1}{1-q^{2}}=448$
$\Rightarrow \frac{56^{2}(1-q)}{1+q}=448\Rightarrow q=\frac{3}{4}$
$\Rightarrow u_{1}=14$

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks hùn tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo không tính tiền ngay!!

Hy vọng sau nội dung bài viết này, những em học viên tiếp tục bắt được cấp số nhân lùi vô hạn là gì, ghi ghi nhớ công thức và hiểu rằng phương pháp tính tổng những số hạng của một cấp số nhân lùi vô hạn vô lịch trình Toán 11. Chúc những em ôn tập luyện thiệt chất lượng và đạt thành phẩm cao. Hãy truy vấn Vuihoc.vn và ĐK khóa đào tạo nhằm học tập tăng nhiều bài học kinh nghiệm có ích không giống nhé!

>>> Bài ghi chép còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm:

Cấp số nằm trong là gì? Các công thức cấp cho số nằm trong hoặc nhất

Cấp số nhân là gì? Tổng ăn ý những công thức cấp cho số nhân và bài xích tập

Tổng ăn ý những công thức cấp cho số nằm trong và cấp cho số nhân & bài xích tập

Xem thêm: tính mct