các phương trình hóa học

Loạt bài xích tổ hợp Phương trình và Phản ứng chất hóa học của toàn bộ những đơn hóa học, thích hợp hóa học nhập Bảng khối hệ thống tuần trả vẫn học tập nhập công tác môn Hóa học tập Cấp 2, Cấp 3 giúp đỡ bạn đơn giản và dễ dàng cân đối phương trình phản xạ chất hóa học nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Hóa học tập rộng lớn. Bên cạnh đó loạt bài xích cũng tổ hợp toàn cỗ những đồng phân và công thức kết cấu của những thích hợp Hóa chất hữu cơ sở trọng nhập công tác Hóa cung cấp 2, cung cấp 3.

Wiki 3000 Phương trình hóa học

Hóa học tập vô cơ

 • Phản ứng tráng gương của glucozơ
 • Phản ứng trùng khớp butađien
 • Top 17 Phương trình chất hóa học của Liti (Li) quan tiền trọng
 • Top 180 Phương trình chất hóa học của Kali (K) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 190 Phương trình chất hóa học của Natri (Na) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 100 Phương trình chất hóa học của Magie (Mg) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 330 Phương trình chất hóa học của Canxi (Ca) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 290 Phương trình chất hóa học của Bari (Ba) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 180 Phương trình chất hóa học của Nhôm (Al) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 245 Phương trình chất hóa học của Sắt (Fe) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 85 Phương trình chất hóa học của Đồng (Cu) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 31 Phương trình chất hóa học của Kẽm (Zn) quan tiền trọng
 • Top đôi mươi Phương trình chất hóa học của Mangan (Mn) quan tiền trọng
 • Top 8 Phương trình chất hóa học của Vàng (Au) quan tiền trọng
 • Phương trình chất hóa học của Crom (Cr) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 10 Phương trình chất hóa học của Bạc Tình (Ag) quan tiền trọng
 • Top 25 Phương trình chất hóa học của Lưu huỳnh (S) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 9 Phương trình chất hóa học của Cacbon (C) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 10 Phương trình chất hóa học của Brom (Br2) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 33 Phương trình chất hóa học của Clo (Cl2) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 5 Phương trình chất hóa học của Flo (F2) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 22 Phương trình chất hóa học của Nitơ (N2) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 7 Phương trình chất hóa học của Photpho (P) & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 11 Phương trình chất hóa học của Silic (Si) & Hợp hóa học quan tiền trọng

Hóa học tập hữu cơ

 • Top 40 Phương trình chất hóa học của Ankan quan tiền trọng
 • Top 46 Phương trình chất hóa học của Anken quan tiền trọng
 • Top 51 Phương trình chất hóa học của Ankin quan tiền trọng
 • Top 52 Phương trình chất hóa học của Este quan tiền trọng
 • Top 40 Phương trình chất hóa học của Amin quan tiền trọng
 • Top đôi mươi Phương trình chất hóa học của Amino Axit quan tiền trọng
 • Top 15 Phương trình chất hóa học của Cacbohidrat quan tiền trọng
 • Top 11 Phương trình chất hóa học của Ancol & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 11 Phương trình chất hóa học của Andehit & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 13 Phương trình chất hóa học của Axit Cacboxylic & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 6 Phương trình chất hóa học dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 12 Phương trình chất hóa học của Hidrocacbon thơm nức & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 6 Phương trình chất hóa học của Phenol và muối hạt Phenolat & Hợp hóa học quan tiền trọng
 • Top 3 Phương trình chất hóa học của Xeton & Hợp hóa học quan tiền trọng

Đồng phân & Công thức cấu tạo

 • Đồng phân của Ankan
 • Đồng phân của Xicloankan
 • Đồng phân của Anken
 • Đồng phân của Ankađien
 • Đồng phân của Ankin
 • Đồng phân của Hidrocacbon thơm
 • Đồng phân của Ancol - Ete
 • Đồng phân của Andehit - Xeton
 • Đồng phân của Axit cacboxylic - Este
 • Đồng phân của Amin

Cách nhận thấy những hóa học hóa học

Nhận biết những Hóa chất chung

 • Cách nhận thấy axit

  Bạn đang xem: các phương trình hóa học

 • Cách nhận thấy bazơ tan

 • Cách nhận thấy muối hạt axit

 • Cách nhận thấy muối hạt tan

 • Cách nhận thấy muối hạt trung hòa

Nhận biết hỗn hợp muối hạt thông thường gặp

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt sunfat

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt hiđrosunfat

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt clorua

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt nitrat

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt photphat

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt cacbonat

 • Cách nhận thấy muối hạt hiđrocacbonat

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt sunfua

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt amoni

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt halogenua

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt axetat

 • Cách nhận thấy hỗn hợp muối hạt cromat

Nhận biết những ion thông thường gặp

 • Cách nhận thấy ion OH-

 • Cách nhận thấy ion NO3-

 • Cách nhận thấy ion SO42-

 • Cách nhận thấy ion Cl-

 • Cách nhận thấy ion CO32-

 • Cách nhận thấy ion S2-

Cách nhận thấy những axit thông thường gặp

 • Cách nhận thấy axit clohiđric (HCl)

 • Cách nhận thấy axit sunfuhiđric (H2S)

 • Cách nhận thấy axit sunfuric (H2SO4)

 • Cách nhận thấy axit nitric (HNO3)

 • Cách nhận thấy axit photphoric (H3PO4)

 • Cách nhận thấy axit sunfurơ (H2SO3)

 • Cách nhận thấy axit cacbonic (H2CO3)

 • Cách nhận thấy axit flohiđric (HF)

 • Cách nhận thấy axit bromhiđric (HBr)

 • Cách nhận thấy axit axetic (CH3COOH)

Cách nhận thấy những khí thông thường gặp

 • Cách nhận thấy khí H2

 • Cách nhận thấy khí SO2

 • Cách nhận thấy khí Cl2

 • Cách nhận thấy khí CO2

 • Cách nhận thấy khí hiđro clorua (HCl)

 • Cách nhận thấy khí NH3

 • Cách nhận thấy khí NO2

 • Cách nhận thấy khí CH4

 • Cách nhận thấy khí C2H4

 • Cách nhận thấy khí C2H2

 • Cách nhận thấy khí metylamin, etylamin, đimetylamin, trimetylamin

Cách nhận thấy một số trong những oxit thông thường gặp

 • Cách nhận thấy FeO

 • Cách nhận thấy Fe2O3

 • Cách nhận thấy CaO

 • Cách nhận thấy BaO

 • Cách nhận thấy Fe3O4

 • Cách nhận thấy CuO

 • Cách nhận thấy Al2O3

 • Cách nhận thấy ZnO

Cách nhận thấy muối hạt ko tan nội địa thông thường gặp

 • Cách nhận thấy muối hạt cabonat ko tan nhập nước

 • Cách nhận thấy muối hạt sunfit ko tan nhập nước

 • Cách nhận thấy muối hạt sunfua ko tan nhập nước

Cách nhận thấy bazơ tan nội địa thông thường gặp

 • Cách nhận thấy NaOH, KOH

 • Cách nhận thấy Ca(OH)2, Ba(OH)2

Nhận biết những hóa học cơ học thông thường gặp

 • Cách nhận thấy anken

 • Cách nhận thấy ankin

 • Cách nhận thấy ank-1-in

 • Cách nhận thấy ankađien

 • Cách nhận thấy stiren

 • Cách nhận thấy toluen

 • Cách nhận thấy phenol

 • Cách nhận thấy benzen

 • Cách nhận thấy ancol bậc I, bậc II, bậc III

 • Cách nhận thấy ancol nhiều chức đem group OH ngay lập tức kề

 • Cách nhận thấy anđehit

 • Cách nhận thấy tinh nghịch bột

 • Cách nhận thấy axit cacboxylic

 • Cách nhận thấy glucozơ

 • Cách nhận thấy fructozơ

 • Cách nhận thấy amin

 • Cách nhận thấy anilin

 • Cách nhận thấy amin bậc I, II, III

 • Cách nhận thấy aminoaxit

 • Cách phân biệt glyxin, lysin, axit glutamic

Cách viết lách thông số kỹ thuật electron của những nhân tố thông thường gặp

I/ Lý thuyết Cấu hình electron tổng hợp

 • Cách lưu giữ trật tự động phân nút tích điện nhằm viết lách thông số kỹ thuật electron

 • Cấu hình electron của những nhân tố group Oxi

 • Cấu hình electron của Halogen (Nhóm VIIA)

 • Cấu hình electron của sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Nhóm IIA)

 • Cấu hình electron của group VA

 • Cấu hình electron khí khan hiếm (Nhóm VIIIA)

 • Cấu hình electron sắt kẽm kim loại kiềm (Nhóm IA)

 • Cấu hình electron của sắt kẽm kim loại rất đầy đủ, chi tiết

 • Cấu hình electron của phi kim rất đầy đủ, chi tiết

II/ Cấu hình electron những nhân tố thông thường gặp

 • Cấu hình electron của H

 • Cấu hình electron của Li

 • Cấu hình electron của K

 • Cấu hình electron của S

 • Cấu hình electron của Mg

 • Cấu hình electron của Na

 • Cấu hình electron của Ne

 • Cấu hình electron của Al

 • Cấu hình electron của Ni

 • Cấu hình electron của N

 • Cấu hình electron của O

 • Cấu hình electron của P

 • Cấu hình electron của Fe

 • Cấu hình electron của Si

 • Cấu hình electron của Ba

 • Cấu hình electron của Be

 • Cấu hình electron của C

 • Cấu hình electron của Ca

 • Cấu hình electron của Cl

 • Cấu hình electron của Cr

 • Cấu hình electron của Ag

 • Cấu hình electron của Cu

 • Cấu hình electron của He

 • Cấu hình electron của Au

 • Cấu hình electron của Zn

 • Cấu hình electron của Mn

 • Cấu hình electron của Ar

 • Cấu hình electron của Co

 • Cấu hình electron của Rb

 • Cấu hình electron của Sr

 • Cấu hình electron của Ti

 • Cấu hình electron của V

 • Cấu hình electron của Xe

 • Cấu hình electron của F

III/ Cấu hình electron những ion thông thường gặp

 • Cấu hình electron của Cl-

 • Cấu hình electron của Cu2+

 • Cấu hình electron của Al3+

 • Cấu hình electron của Ca2+

 • Cấu hình electron của Cr2+

 • Cấu hình electron của Cr3+

 • Cấu hình electron của Fe2+

 • Cấu hình electron của Fe3+

 • Cấu hình electron của K+

 • Cấu hình electron của Mg2+

 • Cấu hình electron của Na+

 • Cấu hình electron của Zn2+

 • Cấu hình electron của F-

 • Cấu hình electron của O2-

 • Cấu hình electron của S2-

Công thức Lewis (đầy đủ)

 • Cách viết lách công thức Lewis (các hóa học thông thường gặp)

 • Công thức Lewis của CO2

 • Công thức Lewis của Cl2

 • Công thức Lewis của H2

 • Công thức Lewis của O2

 • Công thức Lewis của F2

 • Công thức Lewis của N2

 • Công thức Lewis của HCl

 • Công thức Lewis của H2O

 • Công thức Lewis của H2S

 • Công thức Lewis của NH3

 • Công thức Lewis của CH4

 • Công thức Lewis của SO2

 • Công thức Lewis của CO

 • Công thức Lewis của SO3

 • Công thức Lewis của HNO3

 • Công thức Lewis của C2H2

 • Công thức Lewis của C2H4

 • Công thức Lewis của CS2

 • Công thức Lewis của HOCl

 • Công thức Lewis của HCN

 • Công thức Lewis của PH3

 • Công thức Lewis của CF4

 • Công thức Lewis của F2O

 • Công thức Lewis của C2H6

 • Công thức Lewis của CHCl3

 • Công thức Lewis của PCl3

 • Công thức Lewis của NCl3

 • Công thức Lewis của CCl4

 • Công thức Lewis của SCl2

 • Công thức Lewis của BF3

 • Công thức Lewis của Al2Cl6

 • Công thức Lewis của Al2O3

 • Công thức Lewis của AlCl3

 • Công thức Lewis của BCl3

  Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

 • Công thức Lewis của BeCl2

 • Công thức Lewis của BeF2

 • Công thức Lewis của BeH2

 • Công thức Lewis của BH3

 • Công thức Lewis của Br2

 • Công thức Lewis của BrF3

 • Công thức Lewis của C3H4

 • Công thức Lewis của C3H6

 • Công thức Lewis của C3H8

 • Công thức Lewis của C6H6

 • Công thức Lewis của CCl3

 • Công thức Lewis của CCl4

 • Công thức Lewis của CH2(CHO)2

 • Công thức Lewis của CH2O

 • Công thức Lewis của C2H5OH

 • Công thức Lewis của CH3Cl

 • Công thức Lewis của CH3COOH

 • Công thức Lewis của CH3NH2

 • Công thức Lewis của CH3OCH3

 • Công thức Lewis của CH3OH

 • Công thức Lewis của CHCl3

 • Công thức Lewis của Cl2O

 • Công thức Lewis của Cl2O7

 • Công thức Lewis của ClF3

 • Công thức Lewis của ClO3-

 • Công thức Lewis của ClO4-

 • Công thức Lewis của CNO-

 • Công thức Lewis của CO32-

 • Công thức Lewis của COCl2

 • Công thức Lewis của CS2

 • Công thức Lewis của CuSO4

 • Công thức Lewis của H2CO3

 • Công thức Lewis của H2O2

 • Công thức Lewis của H2SO3

 • Công thức Lewis của H2SO4

 • Công thức Lewis của H3PO3

 • Công thức Lewis của H3PO4

 • Công thức Lewis của HBr

 • Công thức Lewis của HCHO

 • Công thức Lewis của HCLO3

 • Công thức Lewis của HCO2-

 • Công thức Lewis của HCO3-

 • Công thức Lewis của HNO33

 • Công thức Lewis của H3O+

 • Công thức Lewis của KCL

 • Công thức Lewis của KCLO3

 • Công thức Lewis của N2H4

 • Công thức Lewis của N2O

 • Công thức Lewis của N2O3

 • Công thức Lewis của N2O4

 • Công thức Lewis của N2O5

 • Công thức Lewis của NaCl

 • Công thức Lewis của NH4+

 • Công thức Lewis của NH4Cl

 • Công thức Lewis của NO2

 • Công thức Lewis của NO3-

 • Công thức Lewis của O3

 • Công thức Lewis của P2O5

 • Công thức Lewis của PCl3

 • Công thức Lewis của PCl5

 • Công thức Lewis của PO43-

 • Công thức Lewis của SCN-

 • Công thức Lewis của SF4

 • Công thức Lewis của SF6

 • Công thức Lewis của SiO2

 • Công thức Lewis của SO32-

 • Công thức Lewis của SO42-

 • Công thức Lewis của XeF4

Cấu hình electron vẹn toàn tử Chương trình mới

 • Cấu hình electron của H (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của He (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Li (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Be (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của B (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của C (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của N (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của O (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của F (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Ne (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Na (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Mg (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Al (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Si (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của P.. (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của S (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Cl (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Ar (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của K (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Ca (chương trình mới)

 • Cấu hình electron vẹn toàn tử của những nhân tố thông thường gặp gỡ (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Cr (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Ba (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Co (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Cu (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Au (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Mn (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Ag (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Sr (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Ti (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của V (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Xe (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Zn (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Fe (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Ni (chương trình mới)

 • Cấu hình electron của Rb (chương trình mới)

Cách đối chiếu nửa đường kính vẹn toàn tử và nửa đường kính ion

 • So sánh nửa đường kính của Al và Al3+

 • So sánh nửa đường kính của Ca và Ca2+

 • So sánh nửa đường kính của những ion

 • So sánh nửa đường kính của Cl và Cl-

 • So sánh nửa đường kính của K và K+

 • So sánh nửa đường kính của Mg và Mg2+

 • So sánh nửa đường kính của Na và Na+

 • So sánh nửa đường kính của O và O2-

 • So sánh nửa đường kính của S và S2-

 • So sánh nửa đường kính vẹn toàn tử

Công thức Oxit tối đa của những vẹn toàn tố

 • Công thức oxit tối đa của group VA

 • Công thức oxit tối đa của nhôm (Al)

 • Công thức oxit tối đa của Arsenic (As)

 • Công thức oxit tối đa của Bari (Ba)

 • Công thức oxit tối đa của Beri (Be)

 • Công thức oxit tối đa của Brom (Br)

 • Công thức oxit tối đa của Canxi (Ca)

 • Công thức oxit tối đa của những nhân tố group IIIA

 • Công thức oxit tối đa của những nhân tố group IVA

 • Công thức oxit tối đa của những nhân tố group VIA

 • Công thức oxit tối đa của những nhân tố group VIIA

 • Công thức oxit tối đa của Cacbon (C)

 • Công thức oxit tối đa của Clo (Cl)

 • Công thức oxit tối đa của Crom (Cr)

 • Công thức oxit tối đa của Flo (F)

 • Công thức oxit tối đa của Kali (K)

 • Công thức oxit tối đa của sắt kẽm kim loại kiềm group IA

 • Công thức oxit tối đa của sắt kẽm kim loại kiềm thổ group IIA

 • Công thức oxit tối đa của Liti (Li)

 • Công thức oxit tối đa của Lưu huỳnh (S)

 • Công thức oxit tối đa của Mangan (Mn)

 • Công thức oxit tối đa của Magie (Mg)

 • Công thức oxit tối đa của Natri (Na)

 • Công thức oxit tối đa của Nito (N)

 • Công thức oxit tối đa của Photpho (P)

 • Công thức oxit tối đa của Sắt (Fe)

 • Công thức oxit tối đa của Silic (Si)

Công thức hidroxit tối đa của những vẹn toàn tố

 • Công thức hidroxit tối đa của Nitơ (N)

 • Công thức hidroxit tối đa của Brom (Br)

 • Công thức hidroxit tối đa của Cacbon (C)

 • Công thức hidroxit tối đa của Canxi (Ca)

 • Công thức hidroxit tối đa của Clo (Cl)

 • Công thức hidroxit tối đa của Iot (I)

 • Công thức hidroxit tối đa của Kali (K)

 • Công thức hidroxit tối đa của Lưu huỳnh (S)

 • Công thức hidroxit tối đa của Magie (Mg)

 • Công thức hidroxit tối đa của Natri (Na)

 • Công thức hidroxit tối đa của group IA

 • Công thức hidroxit tối đa của group IIA

 • Công thức hidroxit tối đa của group IIIA

 • Công thức hidroxit tối đa của group IVA

 • Công thức hidroxit tối đa của group VA

 • Công thức hidroxit tối đa của group VIA

 • Công thức hidroxit tối đa của group VIIA

 • Công thức hidroxit tối đa của Photpho (P)

Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của những vẹn toàn tố

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Brom (Br)

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của những nhân tố group VIA

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của những nhân tố group VIIA

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Cacbon (C)

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Clo (Cl)

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Flo (F)

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Iot (I)

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Lưu huỳnh (S)

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của nhân tố group VA

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Nito (N)

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Photpho (P)

  Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Se

 • Công thức thích hợp hóa học khí với hidro của Silic (Si)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official