c3h4 + agno3 + nh3

Phản ứng C3H4 + AgNO3 hoặc CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 hoặc CH≡C–CH3 đi ra AgC≡C–CH3 nằm trong loại phản xạ thế vày ion sắt kẽm kim loại và được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài bác tập dượt sở hữu tương quan về C3H4 sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: c3h4 + agno3 + nh3

1. Phương trình phản xạ propin ứng dụng với AgNO3/NH3

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3AgCC-CH3

Chú ý: Đây là phản xạ thế vày ion sắt kẽm kim loại (không nên phản xạ tráng bạc).

2. Hiện tượng của phản xạ propin ứng dụng với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là AgCC-CH3.

3. Cách tổ chức phản xạ propin ứng dụng với AgNO3/NH3

- Sục khí propin vô ống thử sở hữu chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

4. Cách viết lách phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ propin ứng dụng với AgNO3/NH3

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3 + AgCC-CH3

Bước 2: Viết phương trình ion không hề thiếu vày cách: gửi những hóa học một vừa hai phải dễ dàng tan, một vừa hai phải năng lượng điện li mạnh trở thành ion; những hóa học năng lượng điện li yếu ớt, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm vẹn toàn bên dưới dạng phân tử:

HCCCH3+NH3+ Ag++NO3 NH4++NO3+AgCCCH3

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion không hề thiếu bằng phương pháp lược loại bỏ đi những ion tương đương nhau ở cả nhị vế:

Quảng cáo

HCCCH3+NH3+ Ag+ NH4++AgCCCH3

5. Mở rộng lớn về phản xạ thế vày ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C3H4 + AgNO3 | CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3 | CH≡C–CH3 đi ra AgC≡C–CH3

Hình 2: Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 vày ion bạc

          a) Trước Lúc sục khí C2H2.

          b) Sau Lúc sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với vẹn toàn tử cacbon link tía đầu mạch sở hữu tính vui nhộn cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vày ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

Quảng cáo

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin sở hữu công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2 

C. 1 

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X rất có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy vô oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, to), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro nên sở hữu link π kém cỏi bền (loại A)

X sở hữu phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất thỏa mãn nhu cầu đề bài bác là axetilen.

Quảng cáo

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tao sử dụng thuốc test nào là sau đây?

A. Dung dịch láo lếu ăn ý KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in sở hữu phản xạ đặc thù là ứng dụng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch test là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam láo lếu ăn ý khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt chậm trễ qua quýt bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy sở hữu 44,1 gam kết tủa xuất hiện nay. Phần trăm thể tích của từng khí vô X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi mang lại láo lếu ăn ý X ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì như thế không tồn tại nối tía đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3  mol

mC3H4=0,3.40=12  gam

mC4H6=17,412=5,4  gam

nC4H6=5,454=0,1  mol

Thành phần xác suất về thể tích những khí vô láo lếu ăn ý là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%.

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4                

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Xem thêm: sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin sở hữu 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin sở hữu 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Lại có: 0,2MX + (1-0,2).2 = 16.0,6 → MX = 40 → X là C3H4 (metylaxetilen).

Câu 6:  Cho 0,1 mol láo lếu ăn ý bao gồm axetilen và ankin X sở hữu tỉ lệ thành phần mol 1:1 vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư vô NH3 nhận được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05  mol

TH1: ankin X ko ứng dụng với AgNO3/NH3

Kết tủa nhận được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05  moln=0,05.240=12<19,35g(không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công dụng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa nhận được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05  mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn ăn ý khí X bao gồm anken M và ankin N sở hữu nằm trong số vẹn toàn tử cacbon vô phân tử. Hỗn ăn ý X sở hữu lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N thứu tự là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4

C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Hướng dẫn

Đáp án D

Đặt công thức khoảng của anken M và ankin N là 

Ta có: 12m+n¯=12,4.22,46,72=41,33m=3n¯=5,33

Vậy anken là C3H6 và ankin là C3H4

Nếu nhị hóa học C3H6 và C3H4 sở hữu số mol cân nhau thì số n¯=5 tuy nhiên n¯=5,33 minh chứng anken nên sở hữu số mol nhiều hơn

Câu 8: hỗn ăn ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét mướt 14,56 lít láo lếu ăn ý X (đktc), sở hữu Ni xúc tác cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn nhận được láo lếu ăn ý Y sở hữu lượng 10,8 gam. tường tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y sở hữu năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65  mol,MY¯=43,2

Áp dụng toan luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25  mol

Vì láo lếu ăn ý Y sở hữu năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô láo lếu ăn ý X

nH2=0,650,25=0,4  mol;nCxHy=0,25  mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo lếu ăn ý X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học vày nhau) nhận được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng láo lếu ăn ý X như bên trên ứng dụng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, thì lượng kết tủa nhận được to hơn 4 gam. Công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 vô X thứu tự là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học vô láo lếu ăn ý X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01                                0,01

Khối lượng kết tủa dẫn đến vì thế C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy đi ra nhị hóa học sót lại Lúc phản xạ với AgNO3/NH3 mang lại lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg             0,01                                                                    0,01

Khối lượng kết tủa dẫn đến vì thế C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một trong những,59 gam

→ C3H4 nên nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 vô X thứu tự là:

CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử C7H8 ứng dụng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X sở hữu từng nào đồng phân kết cấu thỏa mãn nhu cầu

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15                                                          0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống phỏng bất bào hòa của C7H8 bằng 2.78+22=4

→ C7H8 sở hữu nhị nối tía ở đầu mạch, những đồng phân thỏa mãn nhu cầu là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Xem thêm: chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch naoh

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C3H4 + H2 → C3H6
 • C3H4 + 2H2 → C3H8
 • C3H4 + Br2 → C3H4Br2
 • C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4
 • C3H4 + HCl → C3H5Cl
 • C3H4 + H2O → CH3–CO–CH3
 • nCH≡C–CH3 → (-CH = C(CH3) - )n
 • C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O
 • C3H4 + 2KMnO4 → HCOOK + CH3COOK + 2MnO2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp