bài toán lãi suất

Với 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập.

Bạn đang xem: bài toán lãi suất

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Dạng 1. Lãi đơn

1. Phương pháp giải

Quảng cáo

- Định nghĩa: số chi phí lãi chỉ tính bên trên số chi phí gốc tuy nhiên ko tính bên trên số chi phí lãi tự số chi phí gốc sinh đi ra, tức là chi phí lãi của kì hạn trước ko được xem nhập vốn liếng nhằm tính lãi mang lại kì hạn tiếp nối, mặc dù cho tới kì hạn người gửi ko cho tới gửi chi phí đi ra.

- Công thức tính: Khách mặt hàng gửi nhập ngân hàng A đồng với lãi đơn r% /kì hạn thì số chi phí người sử dụng có được cả vốn liếng láo nháo lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Chú ý: Trong đo lường những bài toán lãi suất và những vấn đề tương quan, tao lưu giữ r% là 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chú Nam gửi nhập ngân hàng 10 triệu đồng với lãi đơn 5%/năm thì sau 5 năm số chi phí chú Nam có được cả vốn liếng láo nháo lãi là bao nhiêu?

A. 12,5 triệu    B. 12 triệu    C. 13 triệu    D. 12, 8 triệu.

Lời giải:

Đáp án: A

Số chi phí cả gốc láo nháo lãi chú Nam có được sau 5 năm là:

S5 = 10.(1 + 5.0,05) = 12,5 (triệu đồng)

Ví dụ 2. Chị Hằng gửi ngân hàng 3 350 000 đồng, bám theo cách thức lãi đơn, với lãi suất vay 0,4 % bên trên nửa năm. Hỏi tối thiểu bao lâu chị rút được cả vốn liếng láo nháo lãi là 4 020 000 đồng?

A. 5 năm.    B. 30 mon.    C. 3 năm.    D. 24 mon.

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi n là số chu kỳ luân hồi gửi ngân hàng, vận dụng công thức lãi đơn tao có:

4 020 000 = 3 350 000 (1 + n.0,04)

Suy đi ra, n = 5 (chu kỳ) .

Mà nữa năm = 6 tháng

Vậy thời hạn là 5 . 6= 30 mon.

Ví dụ 3. Tính bám theo cách thức lãi đơn; nhằm sau 2,5 năm rút được cả vốn liếng láo nháo lãi số chi phí là 10 892 000 đồng với lãi suất vay 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải một quý thì các bạn cần gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí số chi phí bao nhiêu?

A. 9 336 000    B. 10 456 000.    C.8 627 000.    D. 9 215 000

Lời giải:

Đáp án: A

Đây là vấn đề lãi đơn với chu kỳ luân hồi là 1 trong những quý = 3 mon.

Vậy 2,5 năm = 30 mon = 10 quý ( 10 chu kỳ).

Với x là số chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, tao có:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Quảng cáo

Ví dụ 4. Bạn Lan gửi 1500 USD với lãi suất vay đơn thắt chặt và cố định bám theo quý. Sau 3 năm, số chi phí các bạn ấy có được cả gốc láo nháo lãi là 2320 USD. Hỏi lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và chi phí là từng nào một quý? (làm tròn xoe cho tới mặt hàng phần nghìn)

A. 0,182.    B. 0,046.    C. 0, 015.    D. 0, 037.

Lời giải:

Đáp án: B

Đây là vấn đề lãi đơn, chu kỳ luân hồi là 1 trong những quý.

Ta với, 3 năm = 36 mon = 12 quý

sít dụng công thức, tao có: 2320 = 1500(1 + 12r%) , bấm PC tao được lãi suất vay là r% ≈ 0,046 một quý

Dạng 2. Lãi kép

1. Phương pháp giải

1. Định nghĩa

Lãi kép là nếu như cho tới kì hạn người gửi ko rút lãi đi ra thì chi phí lãi được xem nhập vốn liếng của kì tiếp nối.

2. Công thức tính

Khách mặt hàng gửi nhập ngân hàng A đồng với lãi kép r% /kì hạn thì số chi phí người sử dụng có được cả vốn liếng láo nháo lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Chú ý: Từ công thức (2) tao hoàn toàn có thể tính được:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chú Việt gửi nhập ngân hàng 10 triệu đồng với lãi kép 5%/năm. Tính số chi phí cả gốc láo nháo lãi chú Việt có được sau thời điểm gửi ngân hàng 10 năm (gần với số này nhất)?

A. 16,234 triệu    B. 16, 289 triệu    C. 16, 327 triệu    D.16, 280 triệu

Lời giải:

Đáp án: B

Số chi phí cả gốc láo nháo lãi có được sau 10 năm với lãi kép 5%/năm là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Quảng cáo

Ví dụ 2. Bạn An gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí một số trong những chi phí thuở đầu là 1000000 đồng với lãi suất vay 0,58%/tháng (không kỳ hạn). Hỏi các bạn An cần gửi từng nào mon thì được cả vốn liếng láo nháo lãi vị hoặc vượt lên trên vượt 1300000 đồng ?

A. 46 mon    B. 44 mon    C. 45 mon    D. 47 mon

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức ( 3) tao với số kì hạn là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Nên nhằm có được số chi phí cả vốn liếng láo nháo lãi vị hoặc vượt lên trên vượt 1300000 đồng thì các bạn An cần gửi tối thiểu là 46 mon.

Ví dụ 3. Lãi suất của chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của một số trong những ngân hàng thời hạn vừa mới đây liên tiếp thay cho thay đổi. Quý khách hàng Châu gửi số chi phí thuở đầu là 5 triệu đồng với lãi suất vay 0,7% mon gần đầy 1 năm, thì lãi suất vay tăng thêm 1,15% mon nhập nửa năm tiếp theo sau và các bạn Châu kế tiếp gửi; sau nửa năm bại lãi suất vay hạ xuống còn 0,9% mon, các bạn Châu kế tiếp gửi tăng một số trong những mon tròn xoe nữa, Khi rút chi phí các bạn Châu được cả vốn liếng láo nháo lãi là 5 747 478,359 đồng (chưa thực hiện tròn). Hỏi các bạn Châu đang được gửi chi phí tiết kiệm ngân sách và chi phí nhập từng nào tháng?

A. 10 mon    B. 12 mon    C. 14 mon    D.15 mon

Lời giải:

Đáp án: D

Gọi X; Y (X, Y ∈ Z+: X, Y ≤ 12) theo thứ tự là số mon các bạn Châu đang được gửi với lãi suất vay 0,7%/tháng và 0,9%/tháng . Theo công thức lãi kép, tao với số chi phí các bạn Châu nhận được sau cùng là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Kết hợp ý điều kiện; X và Y nguyên vẹn dương tao thấy X= 5 và Y= 4 thỏa mãn nhu cầu.

(Nhập nhập PC 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải nhập hàm số 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải, mang lại độ quý hiếm X chạy từ một cho tới 10 với STEP 1. Nhìn nhập bảng thành quả tao được cặp số nguyên vẹn là X= 5;Y= 4).

Vậy các bạn Châu đang được gửi chi phí tiết kiệm ngân sách và chi phí trong: 5+6+ 4= 15 mon.

Ví dụ 4. Chị Thanh gửi ngân hàng 155 triệu đồng, với lãi suất vay 1,02 % một quý. Hỏi sau 1 năm số chi phí lãi chị có được là bao nhiêu? (làm tròn xoe cho tới mặt hàng nghìn)

A. 161 421 000.    B. 161 324 000    C. 7 698 000    D. 6 421 000

Lời giải:

Đáp án: D

Số chi phí lãi đó là tổng số chi phí cả gốc láo nháo lãi trừ cút số chi phí gốc.

Áp dụng công thức lãi kép với 12 tháng= 4 quý (n = 4) nên số chi phí lãi là 155. (1 + 0,0102)4 − 155 ≈ 6421000 (đồng).

Ví dụ 5. Một người sử dụng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 64 triệu đồng, với lãi suất vay 0,85% một mon. Hỏi người bại cần tổn thất tối thiểu bao nhiêu mon sẽ được số chi phí cả gốc láo nháo lãi ko bên dưới 72 triệu đồng?

A.13    B. 14    C. 15    D 16

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi n là số mon cần thiết dò thám, vận dụng công thức lãi kép tao với n là số đương nhiên nhỏ nhất thỏa mãn :

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 6. Một người sử dụng gửi ngân hàng đôi mươi triệu đồng, kỳ hạn 3 mon, với lãi suất vay 0,65 % một mon bám theo cách thức lãi kép. Hỏi sau bao lâu vị khách hàng này mới mẻ với số chi phí lãi nhiều hơn nữa số chi phí gốc thuở đầu gửi ngân hàng? Giả sử người bại ko rút lãi ở toàn bộ những kế hoạch.

A. 8 năm 11 mon.    B. 19 mon.    C. 18 mon.    D. 9 năm.

Lời giải:

Đáp án: D

Lãi suất bám theo kỳ hạn 3 mon là 3. 0,65 % = 1,95 %

Gọi n là số kỳ hạn cần thiết dò thám. Theo fake thiết tao với n là số đương nhiên nhỏ nhất thỏa mãn:

20. (1+ 0,0195)n − đôi mươi > đôi mươi

Ta được n = 36 chu kỳ luân hồi, một chu kỳ luân hồi là 3 mon.

Nên thời hạn cần thiết dò thám là 36. 3= 108 mon = 9 năm.

Quảng cáo

Dạng 3. Tiền gửi mặt hàng tháng

1. Phương pháp giải

- Định nghĩa

Mỗi mon gửi chính nằm trong một số trong những chi phí nhập 1 thời hạn thắt chặt và cố định.

- Công thức tính

Đầu từng tháng người sử dụng gửi nhập ngân hàng số chi phí A đồng, với lãi kép r%/tháng thì số chi phí người sử dụng có được cả vốn liếng láo nháo lãi sau n mon ( n ∈ N* ) ( nhận chi phí thời điểm cuối tháng, Khi ngân hàng đang được tính lãi) là Sn.

Ý tưởng hình thành công xuất sắc thức:

+ Cuối mon loại nhất, Khi ngân hàng đang được tính lãi thì số chi phí đạt được là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

+ Đầu mon loại nhì, Khi đang được gửi tăng số chi phí đồng thì số chi phí là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

+ Cuối mon loại nhì, Khi ngân hàng đang được tính lãi thì số chi phí đạt được là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

+ Từ bại tao với công thức tổng quát lác

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Chú ý: Từ công thức (6) tao hoàn toàn có thể tính được:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Đầu từng tháng ông Mạnh gửi ngân hàng 580 000 đồng với lãi suất vay 0,7%/tháng. Sau 10 mon thì số chi phí ông Mạnh có được cả gốc láo nháo lãi (sau Khi ngân hàng đang được tính lãi mon cuối cùng) là bao nhiêu?

A. 6 028 056 đồng    B. 6 002 765 đồng

C. 6 012 654 đồng    D. 6 001 982 đồng

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức (6), số chi phí ông Mạnh có được cả gốc láo nháo lãi là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 2. Ông Nghĩa mong muốn với tối thiểu 100 triệu đồng sau 10 mon kể từ thời điểm gửi ngân hàng với lãi 0,7%/tháng thì từng tháng ông Nghĩa cần gửi số chi phí tối thiểu bao nhiêu?

A. 9,623 triệu    B. 9,622 triệu    C. 9,723 triệu    D. 9,564 triệu

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng công thức ( 8), số chi phí tuy nhiên ông Nghĩa cần thiết gửi từng tháng là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 3. Đầu từng tháng anh Thắng gửi nhập ngân hàng số chi phí 3 triệu đồng với lãi suất vay 0,6%/tháng. Hỏi sau tối thiểu từng nào mon ( Khi ngân hàng đang được tính lãi) thì anh Thắng được số chi phí cả gốc láo nháo lãi kể từ 100 triệu trở lên?

A. 28 mon    B. 29 mon    C. 30 mon    D . 31 mon.

Lời giải:

Đáp án: D

Áp dụng công thức (7), số mon tối thiểu anh Thắng cần gửi sẽ được số chi phí cả gốc láo nháo lãi kể từ 100 triệu trở lên trên là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Vậy anh Thắng cần gửi tối thiểu là 31 mon vừa được số chi phí cả gốc láo nháo lãi kể từ 100 triệu trở lên trên.

Ví dụ 4. Bạn mong muốn với 3000 USD nhằm cút phượt châu Âu. Để sau 4 năm tiến hành được dự định thì mỗi tháng các bạn cần gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí từng nào (làm tròn xoe cho tới mặt hàng đơn vị)? tường lãi suất vay 0,83 % một mon.

A. 62 USD.    B.61 USD.    D. 51 USD .    D. 42 USD.

Lời giải:

Đáp án: D

Gọi X (USD) là số chi phí mỗi tháng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí.

Ta với 4 năm = 12.4 = 48 mon.

Áp dụng công thức ( 6) tao có:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

bấm PC tao được X ≈ 50,7 (USD). Do bại, từng tháng cần gửi 51 USD.

Ví dụ 5. Anh A gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí mỗi tháng với số chi phí đôi mươi 000 000 đồng nhập ngân hàng với lãi suất vay 0,7% một mon dự tính gửi nhập vào 36 mon. Nhưng cho tới vào đầu tháng loại 25 thì anh A thực hiện nhằm nhò lô không thể chi phí nhằm gửi nhập ngân hàng nên buộc cần rút chi phí thoát khỏi ngân hàng bại. tường số chi phí bại lô là 500 000 000 đồng. Hỏi sau thời điểm rút chi phí đi ra ngân hàng thì số chi phí rút được T vị từng nào ? Anh A còn nợ hoặc đang được trả không còn rồi ?

A. vẫn còn đó nợ , T= 424 343 391 đồng.    B. Đã trả không còn, T= 548 153 795 đồng.

C. Đã trả không còn , T= 524 343 391 đồng.    D. vẫn còn đó nợ , T= 448 153 795 đồng.

Lời giải:

Đáp án: C

Chú ý:” cho tới vào đầu tháng loại 25 thì anh A thực hiện nhằm nhò lô không thể chi phí nhằm gửi nhập ngân hàng nên buộc cần rút chi phí thoát khỏi ngân hàng đó”. Như vậy, anh A đang được gửi thường xuyên được 24 mon.

Dạng toán gửi thường xuyên mặt hàng tháng

Số chi phí anh nhận được:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

= 524343391 đồng

Dạng 4. Gửi ngân hàng và rút chi phí gửi mặt hàng tháng

1. Phương pháp giải

- Định nghĩa

Gửi ngân hàng số chi phí là A đồng với lãi suất vay r%/tháng. Mỗi mon vào trong ngày ngân hàng tính lãi, rút đi ra số chi phí là X đồng. Tính số chi phí còn sót lại sau n mon là bao nhiêu?

- Công thức tính

Ý tưởng hình thành công xuất sắc thức:

+ Cuối mon loại nhất, Khi ngân hàng đang được tính lãi thì số chi phí đạt được là T1 = A(1 + r) và sau thời điểm rút số chi phí còn sót lại là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

+ Cuối mon loại nhì, Khi ngân hàng đang được tính lãi thì số chi phí đạt được là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

và sau thời điểm rút số chi phí còn sót lại là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

+ Từ bại tao với công thức tổng quát lác số chi phí còn sót lại sau mon là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Chú ý: Từ công thức (9) tao hoàn toàn có thể tính được:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Anh Chiến gửi ngân hàng đôi mươi triệu đồng với lãi suất vay 0,75%/tháng. Mỗi mon vào trong ngày ngân hàng tính lãi, anh Chiến cho tới ngân hàng rút 300 ngàn đồng nhằm đầu tư chi tiêu. Hỏi sau hai năm số chi phí anh Chiến còn sót lại nhập ngân hàng là bao nhiêu?

A.16 071 729 đồng    B. 16 189 982 đồng

C. 17 012 123 đồng    D. 17 872 134 đồng

Lời giải:

Xem thêm: 100mg bằng bao nhiêu g

Đáp án: A

Áp dụng công thức (9) , tao với số chi phí anh Chiến còn sót lại nhập ngân hàng sau hai năm là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 2. Anh Chiến gửi ngân hàng đôi mươi triệu đồng với lãi suất vay 0,7%/tháng. Mỗi mon vào trong ngày ngân hàng tính lãi, anh Chiến rút một số trong những chi phí như nhau nhằm đầu tư chi tiêu. Hỏi số chi phí ( sát nhất) từng tháng anh Chiến rút là từng nào nhằm sau 5 năm thì số chi phí vừa vặn hết?

A. 409 219 đồng     B. 409 367 đồng     C. 423 356 đồng    D. 432 123 đồng

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng công thức (10)

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Trong bại, A = đôi mươi triệu đồng; r= 0,7%/ mon, n = 5. 12 = 60 mon và Sn = 0 ( vì thế Khi bại anh Chiến đang được rút không còn tiền) tao được:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 3. Chú Tư gửi nhập ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất vay 0,6%/tháng. Sau từng tháng, chú Tư cho tới ngân hàng rút từng tháng 3 triệu đồng nhằm đầu tư chi tiêu cho tới Khi không còn chi phí thì thôi. Sau một số trong những tròn xoe mon thì chú Tư rút không còn chi phí cả gốc láo nháo lãi. tường nhập trong cả thời hạn bại, ngoài số chi phí rút từng tháng chú Tư ko rút thêm 1 đồng này bao gồm gốc láo nháo lãi và lãi suất vay ko thay đổi. Vậy mon sau cùng chú Tư tiếp tục rút được số chi phí là từng nào (làm tròn xoe cho tới đồng)?

A. 1840270 đồng.    B.3 000 000 đồng.

C. 1840269 đồng.    D. 1840271 đồng.

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức tính số chi phí còn sót lại sau n mon

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Với A= 50 triệu đồng, r = 0, 6 và X= 3 triệu đồng tao được:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải .

Để rút không còn số chi phí thì tao dò thám số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao cho:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Khi bại số chi phí mon sau cùng tuy nhiên chú Tư rút là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 4. Bà B gửi nhập ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất vay 6%/năm, kì hạn 1 mon. Môi mon bà B nhập ngân hàng rút 5 triệu nhằm sắm sửa. Hỏi sau từng nào mon bà B rút không còn cả vốn liếng láo nháo lãi kể từ ngân hàng ? tường lãi suất vay được xem đều đặn

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Lời giải:

Đáp án: C

Ta với công thức:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Gọi n thời hạn rút không còn chi phí nhập số tiết kiệm:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Dạng 5. Vay vốn liếng trả góp

1. Phương pháp giải

1. Định nghĩa.

Vay ngân hàng số chi phí là A đồng với lãi suất vay r%/tháng. Sau chính một mon Tính từ lúc ngày vay mượn, chính thức trả nợ; nhì thứ tự trả nợ cách nhau chừng chính một mon, từng trả nợ số chi phí là X đồng và trả không còn chi phí nợ sau chính n mon.

2.Công thức tính

Cách tính số chi phí còn sót lại sau n mon tương đương trọn vẹn công thức tính gửi ngân hàng và rút chi phí mỗi tháng nên tao có

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Để sau chính n mon trả không còn nợ thì Sn = 0 nên

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chị Ngọc vay mượn trả dần ngân hàng số chi phí 50 triệu đồng với lãi suất vay 1,15%/tháng trong khoảng 4 năm thì từng tháng chị Ngọc cần trả sát với số chi phí này nhất ?

A. 1 362 000 đồng    B. 1 432 000 đồng

C. 1 361 000 đồng    D. 1 232 000 đồng

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức (13) với A = 50 triệu; r= 1,15 % và n= 4.12= 48 mon. Số chi phí chị Ngọc cần trả từng tháng là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 2. Anh Sơn vay mượn trả dần ngân hàng số chi phí 500 triệu đồng với lãi suất vay 0,9%/tháng , từng tháng trả 15 triệu đồng. Sau từng nào mon thì anh Sơn trả không còn nợ?

A. 40 mon     B. 36 mon

C.38 mon    D. 39 tháng

Lời giải:

Đáp án: A

sít dụng công thức 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải với A= 500 triệu; r= 0,9% ; X= 15 triệu đồng tao được:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

giải được n = 39, 80862049 ( tháng)

Do bại, nhằm trả không còn nợ thì anh Sơn cần trả nợ trong khoảng 40 mon.

Ví dụ 3. Một người vay mượn ngân hàng số chi phí 350 triệu đồng, từng tháng trả dần 8 triệu đồng và lãi suất vay mang lại số chi phí ko trả là 0,79% một mon. Kỳ trả thứ nhất là thời điểm cuối tháng loại nhất. Hỏi số chi phí cần trả ở kỳ cuối là từng nào nhằm người này không còn nợ ngân hàng? (làm tròn xoe cho tới mặt hàng nghìn)

A. 2 921 000.    B. 7 084 000

C. 2 944 000.    D. 7 140 000

Lời giải:

Đáp án: D

Kỳ trả thứ nhất là thời điểm cuối tháng loại nhất nên đó là vấn đề vay vốn ngân hàng trả dần thời điểm cuối kỳ.

Gọi A là số chi phí vay mượn ngân hàng, B là số chi phí trả trong những chu kỳ luân hồi, d= r% là lãi suất vay mang lại số chi phí ko trả bên trên một chu kỳ luân hồi, n là số kỳ trả nợ.

Số chi phí còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) vào cụ thể từng chu kỳ luân hồi như sau:

+ Đầu kỳ loại nhất là A.

+ Cuối kỳ loại nhất là A(1+ d) − B.

+ Cuối kỳ loại nhì là :

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

+ Cuối kỳ loại tía là :

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

……

+ Theo fake thiết quy hấp thụ, thời điểm cuối kỳ loại n là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Vậy số chi phí còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ luân hồi là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Trở lại vấn đề, gọi n (tháng) là số kỳ trả không còn nợ.

Khi bại, tao có:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Tức là cần tổn thất 54 mon người này mới mẻ trả không còn nợ.

Cuối mon thư 53, số chi phí còn nợ (tính cả lãi) là :

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Kỳ trả nợ tiếp theo sau là thời điểm cuối tháng loại 54 , Khi bại cần trả số chi phí S53 và lãi của số chi phí này nữa là :

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 4. Anh Bình vay mượn ngân hàng 2 tỷ VNĐ nhằm xây nhà ở và trả dần dần từng năm 500 triệu đồng. Kỳ trả thứ nhất là sau thời điểm nhận vốn liếng với lãi suất vay trả lờ đờ 9% 1 năm. Hỏi sau bao nhiêu năm anh Bình mới mẻ trả không còn nợ đang được vay?

A. 6    B. 3    C. 4    D. 5

Lời giải:

Đáp án: D

Kỳ trả nợ thứ nhất là sau thời điểm nhận vốn liếng nên đó là vấn đề vay vốn ngân hàng trả dần vào đầu kỳ.

Gọi A là số chi phí vay mượn ngân hàng, B là số chi phí trả trong những chu kỳ luân hồi, d= r% là lãi suất vay trả lờ đờ (tức là lãi suất vay mang lại số chi phí còn nợ ngân hàng) bên trên một chu kỳ luân hồi, n là số kỳ trả nợ.

Số chi phí còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) vào cụ thể từng chu kỳ luân hồi như sau:

+ Đầu kỳ loại nhất là A − B.

+ Đầu kỳ loại nhì là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

+ Đầu kỳ loại tía là :

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

……

+ Theo fake thiết quy hấp thụ, vào đầu kỳ loại n là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Vậy số chi phí còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ luân hồi là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Trở lại vấn đề, nhằm sau n năm (chu kỳ ở phía trên ứng với 1 năm) anh Bình trả không còn nợ thì tao có

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Vậy cần sau 5 năm anh Bình mới mẻ trả không còn nợ đang được vay mượn.

Ví dụ 5. Ông A mua sắm được tòa nhà ở uận 1 với giá chỉ 2 tỷ VNĐ. với số chi phí quá rộng buộc ông A cần trả dần với lãi suất vay mỗi tháng là 0,5%. Hàng mon ông trả 30 triệu đồng (bắt đầu kể từ lúc mua nhà). Hỏi sau 36 mon thì số chi phí ông còn nợ là (làm tròn xoe cho tới đơn vị chức năng triệu):

A. 1209 triệu đồng.    B. 1207 triệu đồng.

C.1205 triệu đồng.    D. 1200 triệu đồng.

Lời giải:

Đáp án: B

* Số chi phí còn sót lại sau 36 mon được xem bám theo công thức:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

* Với A là số chi phí nợ thuở đầu , m là số chi phí trả mỗi tháng , r là lãi suất vay.

Ta có:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Dạng 6. Lãi kép liên tục

1. Phương pháp giải

* Gửi nhập ngân hàng A đồng với lãi kép r%/năm thì số chi phí có được cả vốn liếng láo nháo lãi sau n năm là: Sn = A. (1 + r)n

* Giả sử tao phân chia từng năm trở nên m kì hạn nhằm tính lãi và lãi suất vay từng kì hạn là 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải thì số chi phí nhận được sau n năm là

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Khi tăng số kì hạn của từng năm lên vô đặc biệt, tức là , gọi là mẫu mã lãi kép tiên tục thì người tao chứng tỏ được số chi phí có được cả gốc láo nháo lãi là:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Công thức bên trên hay còn gọi là công thức phát triển nón.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Biết rằng đầu năm mới 2010, số lượng dân sinh nước ta là 86932500 người và tỉ trọng tăng số lượng dân sinh năm bại là 1 trong,7% và sự tăng số lượng dân sinh được xem bám theo công thức phát triển nón. Hỏi cứ tăng số lượng dân sinh với tỉ trọng như thế thì cho tới năm này số lượng dân sinh VN tại mức 100 triệu người?

A. năm 2016    B. 2017

C. 2018     D. 2019

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức phát triển nón, tao có

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Vậy cứ tăng số lượng dân sinh với tỉ trọng như thế thì cho tới năm 2018 số lượng dân sinh VN tại mức 100 triệu con người.

Ví dụ 2. Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh thường niên của In-đô-nê-xi-a là 1 trong,5%. Năm 1998, số lượng dân sinh của nước này là 212 942 000 người. Hỏi dần dần số của In-đô-nê-xi-a nhập năm 2006 sát với số này tại đây nhất?

A. 240091000    B.250091000.

C.230091000    D.220091000

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức phát triển số lượng dân sinh Pn = P0.en.r

Với n= 2006 − 1998 = 8; r = 1,5 % và Po = 212942000

Ta với

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 3. Biết rằng tỉ trọng rời dân thường niên của Nga là 0, 5%. Năm 1998, số lượng dân sinh của Nga là 146861000 người. Hỏi năm 2008 số lượng dân sinh của Nga sát với số này tại đây nhất?

A. 135699000.    B.139699000.

C.140699000.    D.145699000

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức phát triển dân số: Pn = P0.en.r

Với n = 2008 − 1998 = 10; r = − 0,5% và P0 = 146861000

Ta với

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Ví dụ 4. Áp suất không gian Phường (đo vị milimet thuỷ ngân, kí hiệu là mmHg) suy rời nón đối với phỏng cao x ( đo vị mét), tức Phường thuyên giảm công thức Phường = P0.ex.i nhập bại Po = 760 mmHg là áp suất ở mực nước đại dương ( x = 0 ), i là thông số suy rời. tường rằng ở phỏng cao 1000 m thì áp suất của không gian là 672, 71 mmHg. Hỏi áp suất không gian ở phỏng cao 3000 m sát với số này tại đây nhất?

A. 530, 23 mmHg.    B. 540, 23 mmHg.

C. 520,23 mmHg.    D. 510, 23 mmHg.

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức Phường = P0. ex.i với P0 = 760; x = 1000 thì Phường = 672, 71

Ta tìm kiếm ra thông số suy rời

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Vậy với x = 3000 thì

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Gần với đáp án A nhất.

Ví dụ 5. Sự phát triển của một loại vi trùng được xem bám theo công thức f(t) = A. er.t, nhập bại A là con số vi trùng thuở đầu, r là tỷ trọng phát triển ( r > 0 ), t (tính bám theo giờ) là thời hạn phát triển. tường số vi trùng thuở đầu với 1000 con cái và sau 10 giờ là 5000 con cái. Hỏi sao bao lâu thì con số vi trùng tăng vội vàng 10 lần

A. 5ln đôi mươi (giờ).    B. 5 (giờ).

C. 10log510 (giờ).    D. 10log5 đôi mươi (giờ).

Lời giải:

Đáp án: C

Số vi trùng thuở đầu với 1000 con cái và sau 10 giờ là 5000 con cái.

Áp dụng công thức f(t) = A. er.t, tao với

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Gọi t là thời hạn cần thiết dò thám nhằm con số vi trùng tăng vội vàng 10 thứ tự.

Do đó:

7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải 7 Bài toán lãi suất vay, vấn đề thực tiễn nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 với nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng bài xích tập luyện Bất phương trình nón nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải
 • 5 dạng bài xích tập luyện Bất phương trình logarit nhập đề ganh đua Đại học tập với điều giải
 • Các dạng vấn đề thực tiễn ôn ganh đua ĐH đặc biệt hay
 • Tìm ĐK xác lập của lũy quá hoặc nhất
 • Dạng bài xích tập luyện Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp lũy quá đặc biệt hay
 • Dạng bài xích tập luyện về đối chiếu những lũy quá đặc biệt hay
 • Dạng bài xích tập luyện Tính độ quý hiếm của biểu thức lũy quá đặc biệt hay
 • Tìm ĐK nhằm biểu thức logarit xác lập hoặc nhất

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-ham-so-logarit.jsp

Xem thêm: công thức cos sin tan cot