bài tập tiếng anh lớp 5
Loạt bài xích tổ hợp Từ vựng không thiếu, Ngữ pháp cụ thể, dễ nắm bắt và Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 theo gót từng Unit gom học viên học tập xuất sắc môn Tiếng Anh lớp 5 rộng lớn. Để vận chuyển tư liệu bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 5 về, các bạn vào cụ thể từng Unit ứng.

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 5

Bài tập dượt Tiếng Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 với đáp án

Unit 1: What's your address?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your address? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your address? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your address? với đáp án

Unit 2: I always get up early. How about you?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 2: I always get up early. How about you? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 2: I always get up early. How about you? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 2: I always get up early. How about you? với đáp án

Unit 3: Where did you go on holiday?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 3: Where did you go on holiday? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 3: Where did you go on holiday? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 : Where did you go on holiday? với đáp án

Unit 4: Did you go đồ sộ the party?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 : Did you go đồ sộ the party? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 : Did you go đồ sộ the party? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 : Did you go đồ sộ the party? với đáp án

Unit 5: Where will you be this weekend?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 : Where will you be this weekend? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 : Where will you be this weekend? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 : Where will you be this weekend? với đáp án

Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 thân thích kì 1 với đáp án

Unit 6: How many lessons tự you have today?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons tự you have today? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons tự you have today? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons tự you have today? với đáp án

Unit 7: How tự you learn English?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How tự you learn English? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How tự you learn English? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How tự you learn English? với đáp án

Unit 8: What are you reading?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading? với đáp án

Unit 9: What did you see at the zoo?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo?chi tiết nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? với đáp án

Unit 10: When will Sports Day be?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? với đáp án

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 với đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 với đáp án

Unit 11: What's the matter with you?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? với đáp án

Unit 12: Don't ride your xe đạp too fast!

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your xe đạp too fast! không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your xe đạp too fast! cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your xe đạp too fast! với đáp án

Unit 13: What tự you tự on your không tính tiền time?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What tự you tự on your không tính tiền time? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What tự you tự on your không tính tiền time? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What tự you tự on your không tính tiền time? với đáp án

Unit 14: What happened in the story?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? với đáp án

Unit 15: What would you lượt thích đồ sộ be in the future?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you lượt thích đồ sộ be in the future? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you lượt thích đồ sộ be in the future? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you lượt thích đồ sộ be in the future? với đáp án

Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 thân thích kì 2 với đáp án

Unit 16: Where's the post office?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office? với đáp án

Unit 17: What would you lượt thích đồ sộ eat?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you lượt thích đồ sộ eat? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you lượt thích đồ sộ eat? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you lượt thích đồ sộ eat? với đáp án

Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow? với đáp án

Unit 19: Which place would you lượt thích đồ sộ visit?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you lượt thích đồ sộ visit? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you lượt thích đồ sộ visit? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you lượt thích đồ sộ visit? với đáp án

Unit 20: Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the countryside?

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the countryside? không thiếu nhất

 • Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the countryside? cụ thể nhất

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the countryside? với đáp án

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 với đáp án

Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. a. city    b. town    c. flat    d. province

2. a. house    b. far    c. near    d. modern

3. a. lane    b. street    c. stream    d. avenue

4. a. orange    b. bread    c. buildings    d. noodles

5. a. how    b. village    c. where    d. who

1. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ quy tế bào của điểm ở: TP. Hồ Chí Minh, thị xã, tỉnh lị

2. Đáp án a

Các đáp án sót lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ dạng con cái đường: làn đàng, đàng, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ trang bị ăn: ngược cam, bánh mỳ, mì

5. Đáp án b

Các đáp án sót lại đều là kể từ nhằm chất vấn.

Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. in the north .

A. street    B. city    C. town    D. lane

2. His.......... is 187B, Giang Vo Street.

A. class    B. road    C. town    D. address

3. There are two tall ........... in my street.

A. tower    B. towers    C. town    D. mountains

4. Linda: Who tự you live ........? - Mai: I live ........... my parents .

A. in – in    B. for – for    C. with- with    D. at – at

5. His flat is far .... the đô thị centre.

A. from    B. to    C. with    D. of

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big............. in the country.

A. city    B. country    C. cities    D. countries

7. Mai: Where tự you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ the second floor.............. Ha Noi Tower.

A. in - on – to    B. of - in – on    C. in - on – of    D. on - in – in

1. Đáp án B

Dịch: thủ đô là một trong TP. Hồ Chí Minh rộng lớn ở phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy ấy là số 187B đàng Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: Có 2 tòa tháp rộng lớn ở trên phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: Quý khách hàng sinh sống nằm trong ai? – Mình sinh sống với phụ vương mẹ

5. Đáp án A

Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 11 bài 20

Dịch: Căn hộ của anh ấy ấy không ở gần trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

6. Đáp án C

Dịch: thủ đô và TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là 2 TP. Hồ Chí Minh rộng lớn của quốc gia.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sinh sống ở căn hộ chung cư cao cấp 18, tầng 2, tòa căn nhà Hanoi Tower.

Exercise 3. Complete withe the given words: cities đô thị mountain village Tower floor hometown address

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

1. Đáp án: city

Dịch: Thành phố Quảng Nam là quê nhà của phụ vương tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sinh sống ở một làng mạc nhỏ ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: hộ gia đình cô ấy sinh sống tại tầng 3 của tòa tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: Có một tòa tháp to lớn trước căn nhà tôi.

5. Đáp án: cities

Dịch: TP Đà Nẵng là một trong trong mỗi TP. Hồ Chí Minh đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của mình là ở số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường Sơn là ngọn núi lâu năm nhất VN.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở TP. Hồ Chí Minh Luân Đôn, nước Anh.

Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1. old

2. small

3. far

4. short

5. early

6. city

7. quiet

a. tall

b. countryside

c. noisy

d. near

e. large

f. late

g. modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ - to

3. Đáp án d: xa thẳm – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: sớm – muộn

6. Đáp án b: TP. Hồ Chí Minh - làng mạc quê

7. Đáp án c: yên tĩnh ắng - ồn ào

Exercise 5. Put the words in order đồ sộ make sentences:

1. address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2. does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3. her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5. she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sinh sống nằm trong ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy đẹp mắt không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó ở số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sinh sống ở đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang đô thị. (Quê anh ấy là TP. Hồ Chí Minh Đà Nẵng)

Exercise 6. Translate into English.

1. Địa chỉ của khách hàng là gì?

……………………………………………………….

2. Bạn sinh sống cùng theo với ai?

……………………………………………………….

3. Quê của khách hàng ở đâu?

……………………………………………………….

4. Quê của khách hàng coi như vậy nào?

……………………………………………………….

5. Bạn với sinh sống cùng theo với các cụ không?

……………………………………………………….

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who tự you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: Do you live with your grandparents?

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và bài xích tập dượt vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: vật lý 9 bài 9

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 5 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 5.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.