bài tập so sánh bằng

Bài viết lách 50 Bài luyện So sánh vì như thế cực kỳ hoặc đem điều giải bao gồm không thiếu thốn lý thuyết trọng tâm về So sánh vì như thế và bên trên 50 bài xích luyện về So sánh vì như thế tinh lọc, đem đáp án cụ thể giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội dùng của So sánh vì như thế vô Tiếng Anh.

50 Bài luyện So sánh vì như thế cực kỳ hoặc đem điều giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập so sánh bằng

- Dùng nhằm đối chiếu nhị hoặc nhiều đồ ăn, đồ uống, xống áo, vật dụng… đem tác dụng, vẻ bên ngoài, vị ngang cân nhau.

Eg: Her house is as high as her. (Nhà tôi ca vì như thế căn nhà cô ấy)

- Dùng nhằm đối chiếu nhị hoặc nhiều người dân có những đặc thù, Điểm sáng, tài năng ngang cân nhau.

Eg: Britney sings as beautifully as Taylor. (Britney và Taylor hát hay như là nhau)

2. Công thức

*Cấu trúc dùng với as .... as:

- Khẳng ấn định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

- Phủ ấn định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

*Cấu trúc dùng với same…. as:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Lưu ý: The same as ngược nghĩa với different from: My nationality is different from hers.

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Hoàn trở nên câu

1. The xanh rớt xế hộp is………..the red xế hộp. (fast)

2. Peter is ………………Fred. (not/tall)

3. The violin is………… the cello. (not/low)

4. This copy is ……………..the other one. (bad)

5. Oliver is …………….Peter. (optimistic)

6. Today is …………..yesterday. (not/windy)

7. The tomato soup was………….. the mushroom soup. (delicious)

8. Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)

9. Tom has……….. (almost/money) John.

10. Peter…………. (not/have/children) John.

1. The xanh rớt xế hộp is as fast as the red xế hộp.

2. Peter is not as tall as Fred.

3. The violin is not as flow as the cello.

4. This copy is as bad as the other one.

5. Oliver is as optimistic as Peter.

6. Today is not as windy as yesterday.

7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.

8. Grapefruit juice is not sweet as lemonade.

9. Tom has almost as much money as John.

10. Peter does not have as many children as John.

Task 2. Complete the sentences uing as .... as

1. I'm quite tall but you are taller.

I'm not as tall as you.

2. My salary is high, but yours is higher.

My salary isn't ........................ .

3. You know a bit about cars, but I know more.

You don't .............................. .

4. It's still cold, but it was colder yesterday.

It isn't ............................... .

5. I still feel quite tired I felt, but a lot more tired yesterday.

I don't ................................ .

6. Our neighbours have lived here for quite a long time, but we've lived here longer.

Our neighbours haven't ................. .

7. I was a bit nervous before the interview,but usually I'm a lot more nervous.

Xem thêm: giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

I wasn't .........................................................

2. My salary isn't as high as yours.

3. You don't know as much about cars as bầm. or .... as I bởi.

4. It isn't as cold as it was yesterday.

5. I don't feel as tired as I did yesterday.

6. Our neighbours haven't lived here as long as us.

7. I wasn't as nervous as I usually am.

Task 3. Write a new sentence with the same meaning.

1. Richard is younger than vãn he looks.

Richard isn't as old as he looks.

2. I didn' spend as much money as you.

You spent more money than vãn bầm ....... .

3. The station was nearer than vãn I thought.

The station wasn't ................. .

4. The meal didn't cost as much as I expected.

The meal cost ...................... .

5. I go out less than vãn I used đồ sộ.

I don't ............................ .

6. Karen's hair isn't as long as it used đồ sộ be.

Karen used đồ sộ ...................... .

7. I know them better thả you bởi.

You don't .......................... .

8. There are fewer people at this meeting than vãn at the last one.

There aren't ....................... .

3. The station wasn't as far as I thought.

4. The meal cost less than vãn I expected.

5. I don't go out as much as I used đồ sộ.

6. Karen used đồ sộ have longer hair.

7. You don't know them as well as bầm.

8. There aren't as many people at this morning as at the last one.

Task 4. Complete the senteces using as ... as + the following

bad comfortable fast long often
quietly soon well well-qualified

1. I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could.

2. It was a difficult question. I answered it .............. I could.

3. "How long can I stay with you?" "You can stay ................. you lượt thích." I

4. I need the information quickly, sánh let bầm know ………….... possible.

5. I lượt thích đồ sộ keep fit, sánh I go swimming ................... I can.

6. I didn't want đồ sộ wake anybody, sánh I came in ……………... I could.

In the following sentences use just as ... as:

7. I'm going đồ sộ sleep on the floor. It's …………….. the bed.

8. Why did he get the job rather than vãn me? I'm ……………….... him.

9. At first I thought he was nice, but really he's ………... everybody else.

2. as well as 3. as long as 4. as soon as 5. as often as
6. as quietly as 7. just as comfortable as 8. just as well–qualified as 9. just as bad as

Xem tăng những bài xích luyện Ngữ pháp Tiếng Anh cực kỳ hoặc đem điều giải cụ thể khác:

  • Bài luyện Unless cực kỳ hoặc đem điều giải
  • Bài luyện So sánh vội vã rất nhiều lần cực kỳ hoặc đem điều giải
  • Bài luyện So sánh rộng lớn nhất cực kỳ hoặc đem điều giải
  • Bài luyện So sánh rộng lớn cực kỳ hoặc đem điều giải
  • Bài luyện So sánh kép cực kỳ hoặc đem điều giải

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp bám theo dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.