as he gets older he wants to travel less

Câu hỏi:

31/03/2020 33,583

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: as he gets older he wants to travel less

As he gets older, he wants to lớn travel less.

A. The more old age he gets, the less he wants to lớn travel.

B. The less he wants to lớn travel, the older he gets.

C. As soon as he wants to lớn travel, he gets older.

D. The older he gets, the less he wants to lớn travel.

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Câu đối chiếu kép

Giải thích: Cấu trúc: The + đối chiếu rộng lớn + S + V, the đối chiếu rộng lớn + S + V:……càng……..càng

Tạm dịch: Khi ông ấy rộng lớn tuổi hạc rộng lớn, ông ấy mong muốn chuồn du ngoạn thấp hơn.

  A. sai ngữ pháp: the more old => the older

  B. Ông ấy càng không nhiều mong muốn chuồn du ngoạn, ông ấy càng già cả. => sai về nghĩa

  C. Khi anh ấy mong muốn chuồn du ngoạn, anh ấy tiếp tục già cả. => sai về nghĩa

  D. Càng rộng lớn tuổi hạc, ông tao càng không nhiều mong muốn chuồn du ngoạn.

Chọn D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. wear a backpack

B. check up your back

C. criticize yourself

D. praise yourself 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

“Never say that again, …………..?”

A. don’t you

B. will you

C. do you

D. won’t you

Xem thêm: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

Global warming will result…………… crop failures and famine.

A. in

B. of 

C. from

D. to

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

She……………on her computer for more than vãn two hours when she decided to lớn stop for a rest.

A. was working

B. has worked

C. had been working

D. has been working

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The team wasn’t playing well, so sánh the coach took the bull by the horns and sacked several senior players.

A. made the right decision

B. made a bold decision

C. made a final decision

D. made the wrong decision

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

Jim’s…………….flu again. That’s the third time this year.

A. put up with

B. gone down with

C. led up to

Xem thêm: trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào

D. come up with