a closer look 2 unit 6 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

Task 1. Fill in each blank with the past perfect size of the verb in brackets.

(Điền từng vị trí rỗng một động kể từ ở dạng vượt lên trên khứ triển khai xong.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Lời giải chi tiết:

1. Before the 1990s, trams had been a popular means of transport In Ha Noi.

(Trước trong năm 1990, xe cộ năng lượng điện đang trở thành phương tiện đi lại phổ cập ở TP. hà Nội.)

2. I won the game because I had played It a lot with my brother.

(Tôi đang được thắng trò đùa vì như thế tôi đang được đùa nó thật nhiều chuyến với anh tôi.)

3. How long had you used your mobile phone before it broke down?

(Bạn đang được dùng điện thoại cảm ứng thông minh địa hình bao lâu rồi trước lúc nó bị vỡ?)

4. Before the invention of television, people only had only seen films at the cinema.

(Trước Khi phát minh sáng tạo rời khỏi truyền hình, người tao chỉ coi phim bên trên rạp chiếu phim.)

5. Before the 1990s, Viet Nam had had an old banking system.

(Trước trong năm 90, VN đang được sở hữu một khối hệ thống ngân hàng cũ.)

6. Viet Nam had experienced decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

(Việt Nam đang được trải qua loa sản phẩm thập kỷ tranh tài cho tới tự tại trước lúc nước nhà trọn vẹn song lập.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Ask and answer the following questions using the cues.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau sở hữu dùng khêu ý.)

Example: (Ví dụ)

- How long had King Duc Duc ruled our country before he was overthrown?

(Vua Dục Đức trị vì như thế việt nam bao lâu thì bị lật đổ?)

- He had ruled the country for only three days.

(Ông tao đang được trị vì như thế nước nhà chỉ vô phụ thân ngày.)

1. - What/family groups/Vietnamese people/live in before 1990?

    - They/live/extended family.

2. - How/people in Viet Nam/travel/before the first motorbike/imported?

    - They/travel/bicycle.

3. - How/Vietnamese people/live/before the open-door policy in 1986?

    - They/had/harder life.

4. - Where/your family/spend/holidays/before 2005?

    - We/holidays/Viet Nam/only/before then.

5. - Who/rule/Viet Nam right before the Tran dynasty?

    - Ly Chieu Hoang/rule/before the Tran dynasty.

Lời giải chi tiết:

1. - What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

(Nhóm những mái ấm gia đình người VN sinh sống bên cạnh nhau trước năm 1990 là gì?)

    - They had lived in extended families.

(Họ đang được sinh sống trong số mái ấm gia đình rộng lớn.)

 2. - How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

(Người dân ở VN chuồn trước lúc nhập vào xe cộ máy đầu tiên?)

    - They had travelled by bicycle.

(Họ chuồn vì chưng xe đạp điện.)

3. - How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

(Người VN đang được sinh sống ra làm sao trước quyết sách Open vô năm 1986?)

    - They had had a harder life.

(Họ đang được sở hữu một cuộc sống thường ngày trở ngại rộng lớn.)

4. - Where had your family spent holidays before 2005?

(Gia đình các bạn đang được dành riêng kì nghỉ ngơi ở đâu trước năm 2005?)

    - We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

(Trước bại liệt Cửa Hàng chúng tôi đang được trải qua loa những ngày lễ nghỉ ở VN.)

5. - Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

(Ai đang được thống trị VN tức thì trước triều Trần?)

    - Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

(Lý Chiêu Hoàng đang được thống trị nước nhà trước triều Trần.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

(Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.) 

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to stay in the old house alone the whole night.

b. to lend bu her book.

c. to tát get along with people from other cultures.

d. to know about how our people used to tát live in the past.

e. to be late for the meeting.

f. to be able to tát solve the maths problem.

Lời giải chi tiết:

1. f

2. a

3. b

4. e

5. d

6. c

1 - f. It was smart of her - to tát be able to tát solve the maths problem.

(Cô ấy thiệt lanh lợi - nhằm xử lý những yếu tố toán học tập.)

2 - a. It was brave of him - to tát stay in the old house alone the whole night.

(Anh ấy thiệt dũng cảm - nhằm ở vô mái ấm cũ 1 mình suốt đêm.)

3 - b. It was kind of her - to tát lend bu her book.

Xem thêm: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

(Cô ấy thiệt chất lượng bụng - Khi cho tới tôi mượn sách của cô ấy ấy.)

4 - e. It was unprofessional of her - to tát be late for the meeting.

(Cô ấy thiệt ko có trách nhiệm - lúc đến trễ những buổi họp.)

5 - d. It is useful for us - to tát know about how our people used to tát live in the past.

(Chúng tôi thấy hữu ích - lúc biết cơ hội dân tao sinh sống vô vượt lên trên khứ.)

6 - c. It is hard for us - to tát get along with people from other cultures. 

(Thật khó khăn cho tới tất cả chúng ta - nhằm hòa phù hợp với những người dân kể từ những nền văn hóa truyền thống không giống.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Fill in each blank with one adjective from the box. More phàn nàn one adjective can be used.

(Điền vào cụ thể từng vị trí rỗng 1 tính kể từ vô bảng. đa phần rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

glad                    sure                   sorry                   certain                   confident             astonished                   pleased                   relieved                   surprised

1. I was __________ to tát meet my best friend yesterday.

2. He is __________ to tát have so sánh little time for his family.

3. They were __________ to tát finish their last performance.

4. She's __________ to tát get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ to tát hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ to tát have passed the exams.

Phương pháp giải:

- glad (adj): hài lòng

- sure =  certain (adj): vững chắc chắn

- sorry (adj): tiếc, van lơn lỗi                                   

- confident (adj): ngạc nhiên

-  astonished = surprised (adj): ngạc nhiên                 

- pleased (adj): sung sướng lòng                  

- relieved (adj): nhẹ nhõm nhõm                  

Lời giải chi tiết:

1. I was glad / pleased to meet my best friend yesterday.

(Tôi sung sướng Khi bắt gặp bạn tri kỷ của tôi vô ngày qua.)

2. He is sorry to have so sánh little time for his family.

(Anh ấy đặc biệt tiếc vì như thế sở hữu không nhiều thời hạn giành riêng cho mái ấm gia đình bản thân.)

3. They were relieved/ pleased to finish their last performance.

(Họ thoải mái / ưng ý Khi triển khai xong phần trình biểu diễn vừa phải rồi.)

4. She’s sure / certain to get the job. The interview went really well.

(Cô ấy chắc chắn rằng là cảm nhận được việc. Cuộc phỏng vấn rất tuyệt.)

5. The mother was surprised / astonished to hear that her smart son failed the exam.

(Bà u đang được kinh ngạc lúc nghe đứa nam nhi lanh lợi của bà ấy trượt kỳ ganh đua.)

6. All the students were relieved / pleased to have passed the exams.

(Tất cả học viên đều thoải mái / ưng ý vì như thế đang được vượt lên kì ganh đua.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

(Viết câu bằng phương pháp phối hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be+ tính từ+ that+ mệnh đề.)

1. We did well in the exam. We were relieved about that.

(Chúng tôi đã từng chất lượng vô kỳ ganh đua. Chúng tôi đã và đang được thoải mái về điều này.)

2. I am sorry about the school facilities our parents had. They were very poor.

(Tôi đặc biệt tiếc về hạ tầng vật hóa học những ngôi trường học tập tuy nhiên thân phụ u Cửa Hàng chúng tôi học tập. Họ đặc biệt nghèo khổ nàn.)

3. Everyone was glad. The government had decided to tát invest more in education.

(Mọi người đều mừng. nhà nước đang được đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế vô dạy dỗ.)

4. It will be much safer to tát have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

(Nó tiếp tục đáng tin cậy rất là nhiều nếu như sở hữu khối hệ thống căn hầm và đàng quốc bộ bên trên cao cho tất cả những người quốc bộ. Mọi người đều biết rõ điều này.)

5. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that.

(Cuộc sinh sống ở nông thônđã được nâng cấp đáng chú ý. Tất cả Cửa Hàng chúng tôi đều biết rõ.)

Lời giải chi tiết:

1. We were relieved that we had done well in the exam.

(Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái Khi Cửa Hàng chúng tôi đã từng chất lượng vô kỳ ganh đua.)

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

(Tôi đặc biệt tiếc vì như thế thân phụ u Cửa Hàng chúng tôi đang được học tập ở hạ tầng vật hóa học đặc biệt nghèo khổ.)

3. Everyone was glad that the government had decided to tát invest more in education.

(Mọi người đều mừng vì như thế chính phủ nước nhà đang được đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế vô dạy dỗ.)

4. Everyone is aware that it will be much safer to tát have elevated walkways and underpass systems for pedestrians

(Mọi người đều hiểu được tiếp tục đáng tin cậy rất là nhiều Khi sở hữu khối hệ thống căn hầm và căn hầm cao cho tất cả những người quốc bộ.)

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

(Tất cả chủng tối điều biết về sự việc cuộc sống thường ngày ở vùng quê đang được thay cho thay đổi đáng chú ý.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

(Hoàn trở thành những câu sau dùng phát minh của công ty. Sau bại liệt đối chiếu với các bạn cặp của tớ.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain to tát _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished to tát _______________.

Lời giải chi tiết:

1. It was kind of them to tư vấn the victims after the disaster.

(Họ thiệt chất lượng bụng Khi tương hỗ những nàn nhân sau thiên tai.)

2. They were certain to be able to tát build the country into a powerful one.

(Họ chắc chắn rằng hoàn toàn có thể thi công nước nhà trở thành một cường quốc.)

3. She is confident that Viet Nam has good potential for tourism.

(Cô ấy tin tưởng tưởng rằng VN sở hữu tiềm năng phượt chất lượng.)

4. He was afraid that there would be less land for agriculture in Viet Nam.

(Anh ấy kinh hoàng rằng tiếp tục càng ngày càng không nhiều khu đất nông nghiệp ở VN.)

5. The teachers are aware that non-academic subjects are also significant.

(Các nhà giáo trí tuệ được rằng những môn học tập phi học tập thuật cũng cần thiết.)

6. The head teacher was astonished to learn that some of his students could not get scholarships.

(Giáo viên mái ấm nhiệm đang được quá bất ngờ lúc biết rằng một số trong những học viên của anh ý ấy ko thể đạt được học tập bổng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở trung bộ nước ta là

4. 

5. 

6.